hits

Ren idrett vs. dopingfritt samfunn

Er det teoretiske og/eller praktiske forskjeller mellom en "ren idrett" og et "dopingfritt samfunn"?

De opprinnelige aktivitetene med kontroll og påtale hos Antidoping Norge var dopingsaker innenfor den organiserte idretten. I de siste årene har stiftelsen foretatt utvidelse av porteføljen ved å ha fokus på den uorganiserte idretten og samfunnet. Arbeidsbeskrivelsen til stiftelsen er "arbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn". Til det som beskrives som det "viktige og utfordrende" arbeidet med den uorganiserte idretten og samfunnet får Antidoping Norge tilskudd fra helsemyndighetene. Det antas å være "utfordrende", men om det er "viktig" i et samfunnsmessig perspektiv er usikkert. Innholdet i materiale som produseres (f.eks. "Ren Trening", "Ren Utøver", "Ren Elev", "Doping og folkehelse", "Felles løft mot doping", "Tren Rent", "Rent Senter", "Rent Idrettslag", "Rent Særforbund" mfl.) synes ikke å ha et tydelig skille mellom den organiserte idretten og den uorganiserte idretten. Det er gjentakende beskrivelser og det meste synes å være tilpasset den organiserte idretten. Det er imidlertid forskjellige dopinglister slik at det kan tenkes reguleringen fra idretten er urettmessig og lite treffende for det øvrige samfunnet. Samfunnet har lover og idretten har regler.

Dopinglisten for samfunnet eller den uorganiserte idretten er dopinglisten på lovdata. Forskrift om hva som skal anses som dopingmidler har en detaljert liste med preparater og synes å være på ca. 3 sider. Lovbrudd reguleres av bestemmelsene i Straffeloven om dopingovertredelse. Det er forbud mot "tilvirkning, innføring, utføring, oppbevaring, sending eller overdragelse" av "substanser som står oppført ved navns nevnelse på listen samt salter av disse stoffer og mulige stereoisomere, estere og etere av stoffene og deres salter". Den reelle listen antas derfor å være noe mer omfattende enn 3 sider, men det gir et rimelig bilde på omfanget.

Dopinglisten for idretten eller den organiserte idretten er dopinglisten til Antidoping Norge. Dopinglisten omfatter "stoffer og metoder" på listen og synes å være på ca. 23 sider. Listen er fullstendig, men det er også en "overvåkingsliste" for stoffer og metoder som er under vurdering om det er misbruk (som f.eks. kaffe og tobakk). Reglene gjelder for medlemmer i Norges Idrettsforbund, utøvere som deltar på idrettsarrangement, utøvere som representerer idrettslaget i konkurranser eller på trening samt det tilhørende støttepersonell. Regelbrudd (dvs. ikke lovbrudd) reguleres av Antidoping Norge. Det er regelbrudd ved "tilstedeværelse eller spor av forbudt stoff i utøverens dopingprøve" samt "bruk, innføre, erverve, besitte, tilvirke, utføre, oppbevare, distribuere, foreskrive, sende eller overdra" et forbudt stoff eller metode. Det er bruk av ord med utvidede betydninger. "Foreskriver" er for eksempel et krevende og omfattende ord med mange synonym som for eksempel "avhende, skaffe, ta hjem, gi, forlange, bestille, rekvirere, treffe avtale om, testamentere, booke, tinge" mv. Om ikke dette er tilstrekkelig er det også understreket at "forsøk på regelbrudd" likestilles med regelbrudd. Regelbrudd er derfor ikke begrenset til "bruk". Enhver befatning (direkte, indirekte, bevisst, ubevisst, aktsomt, uaktsomt) med dopingmidler synes å omfattet av regelverket til Antidoping Norge og det er strengere enn staffeloven. Ved avleggelse av positiv prøve vil utøveren miste premier, mesterskap og resultater. Ved utelukkelse er det ikke tillatt å delta i konkurranser, organisert trening eller å ha tillitsverv. Utelukkelse er fra 4 år og nedover ved første gangs brudd på regelverket.

Det synes derfor å være teoretiske forskjeller mellom "ren idrett" og "dopingfritt samfunn". Antidoping Norge erkjenner også at "regelverket til idretten er mer utfyllende enn straffelovens bestemmelser" som følge av at det også omfatter "dopingmidler som gir prestasjonsfremmende effekt, brudd på idrettens anseelse og helserisiko for utøveren". Derfor er det forskjeller mellom dopinglisten som gjelder utøvere og dopinglisten på lovdata, men "noen av stoffene som blir betraktet som doping for utøvere går inn under narkotikaforskriften" for samfunnet. Antidoping Norge mener derfor at forskjellene er mindre omfattende enn det sideantallet (23 sider vs. 3 sider) gir uttrykk for.

Er det fornuftig med anvendelse av prinsipper for prestasjonsfremmende effekter, brudd på anseelse og helserisiko som kontrollgrunnlag og regulering av den uorganiserte idretten og samfunnet? Antidoping Norge mener det. Antidoping Norge er derfor uenig i at bruk av preparater som ikke står på dopinglisten på lovdata (men som står på dopinglisten til idretten) er innenfor rammen av "dopingfritt samfunn" for den uorganiserte idretten. Det innebærer f.eks. at bruk av SARM betraktes for å være doping også for den uorganiserte idretten. Befatning med SARM er derfor ikke innenfor rammen av "dopingfritt samfunn" selv om preparatene ikke står på dopinglisten til samfunnet. Antidoping Norge forstår at de må forholde seg til straffeloven utenfor idretten, men "når det er sagt så er ikke arbeidet for et dopingfritt samfunn utelukkende basert på et lovverk, men et ønske om å legge til rette for sunne og trygge treningsmiljøer uten doping". Problemstillingen er imidlertid at idretten og samfunnet et uenige i hva som er "doping". I tillegg kommer det frem at "helseaspektet er derfor viktig" og det sammenlignes med "på samme måte som det ikke er ulovlig med stillesitting, men Helsedirektoratet jobber allikevel for å få folk i mer aktivitet". Forskjellen mellom idrett og det øvrige samfunnet kan derfor sammenlignes med "stillesitting" og visjon til Helsedirektoratet om "fysisk aktivitet". Arbeidet med forebygging, kunnskapsformidling og holdninger mot samfunnet om effekter og konsekvenser av doping er derfor basert på dopinglisten til idretten. For visjonen til Antidoping er det ingen praktiske forskjeller mellom "ren idrett" og "dopingfritt samfunn". Antidoping Norge ønsker "å fremme sunn og riktig trening, gi alle mulighet til å trene rent og jobber for å fremme god kunnskap og gode holdninger". Det er derfor fokus på "ren trening, like muligheter" for både den uorganiserte og organiserte idretten.

Doping synes å være idrettens problem. Det å bruke ressurser på regulering av den uorganiserte idretten fremstår som lite formålstjenlig. Innenfor den organiserte idretten er det fornuftig med "like muligheter" siden det er konkurranser, plasseringer, rekorder, premier mv. på nasjonalt- eller internasjonalt nivå, men for den uorganiserte idretten gir argumentet ingen mening. Den drastiske satsingen på forebygging av dopingbruk for den uorganiserte idretten kan være et feilgrep i forhold til det grunnleggende formålet. Aktivitetene for regulering og kontrolll for samfunnet bør være basert på et faglig og liberalt grunnlag i stedet for den moralsk og ensidig fordømmende holdningen fra idretten. Dopingbruk innenfor den uorganiserte idretten burde ikke vært et kontrollproblem.

Doping synes ikke å være samfunnets problem. Skadefølger på samfunnet, tredjepersoner og skade på brukeren selv som følge av bruk av dopingmidler er ikke av slik karakter at det må reguleres og kontrolleres. Dopingmidler kommer langt ned på rangeringslisten for skadevirkninger på samfunnet slik at ressursbruken fremstår som lite hensiktsmessig i et slik perspektiv. Både alkohol, tobakk og narkotika har større samfunnsmessige skadevirkninger enn dopingmidler. Det er helserisiko for alkohol og tobakk, men det er ingen prestasjonsfremmende effekter eller brudd på idrettens anseelse slik dette står ikke på dopinglisten. Narkotika synes å være tillatt utenfor konkurranse, men forbudt i konkurranse som følge av brudd på idrettens anseelse og helserisiko. Helseaspektet fremstår derfor som noe nedtonet for alkohol, tobakk og narkotika innenfor idretten. For dopingmidler er det imidlertid et sterkt fokus på helserisiko for både for idretten og samfunnet hos Antidoping Norge. Helseaspektet betraktes som "viktig" i slike sammenhenger. Hvis helseaspektet var "viktig" for idretten burde alkohol, tobakk og narkotika vært forbudt både i og utenfor konkurranse (og for det øvrige samfunnet). Det er ikke slik. Helseaspektet har derfor ikke avgjørende betydning i alle sammenhenger. Antidoping Norge mener at det er "interessante spørsmål" og problemstillinger, men oppfatter merkelig nok ikke seg selv som rette instans til å svare på dette. Antidoping Norge er derfor ikke en organisasjon med egne meninger og synspunkter, men en organisasjon som arbeider basert på fastsatte og bestemte retningslinjer. Det er WADA som fastsetter dopinglisten og som legger grunnlaget for prioriteringen av helseaspektet. Antidoping Norge viser til Norges Idrettsforbund som "rette instans til å svare på hvordan de forholder seg til bruk av tobakk, alkohol og narkotika innenfor idretten", men en slik øvelse fremstår som noe nytteløst. Norges Idrettsforbund kommer ikke til å bidra i en prinsipiell diskusjon om vurdering av helseaspektet mellom dopingmidler, tobakk, alkohol og narkotika for idretten (eller det øvrige samfunnet). I tillegg er det mindre interessant hvilke vurderinger som gjøres innenfor idretten siden grunnlaget for diskusjon med Antidoping Norge var de aktivitetene som stiftelsen utøver overfor samfunnet og den uorganiserte idretten (jfr. "dopingfritt samfunn"). Antidoping Norge gir tilbakemelding om at de kan "ikke kan svare på eller ta ansvar for helseutfordringer ved bruk av alkohol, tobakk og narkotika i befolkningen for øvrig", men organisasjonen er veldig pliktoppfyllende og ansvarsbevisste i forhold til helseaspektet for dopingmidler i samfunnet. Fokus på "folkehelse" med kausale forklaringer og påpekninger om antatte sammenhenger mellom bivirkninger og bruk av dopingmidler kommer derfor til å være satsingsområde for Antidoping Norge på ubestemt tid.

Antidoping Norge burde begrense porteføljen til å fokusere på den organiserte idretten på nasjonalt- og internasjonalt nivå slik som i tidligere år. Det blir uheldige sammenblandinger og misforståelser ved fokusert på den uorganiserte idretten og samfunnet. Det er f.eks. politiker med uttalelse om at det er fornuftig med opprettholdelse av forbudet mot doping innenfor idrett og at det derfor er uaktuelt med avkriminalisering av dopingmidler. I tillegg var det politiker som trodde at lovendringen for dopingmidler i 2013 var som følge av idrettens ønske om ren konkurranse. Det er derfor politiske partier i landet som tilsynelatende ikke er oppmerksom på at det er forskjellig regulering av dopingmidler for idrett og for samfunnet. Arbeidet hos Antidoping Norge som har kombinasjon av "ren idrett" og "dopingfritt samfunn" fremstår som en medvirkende årsak til dette. En evt. avkriminalisering av dopingmidler påvirker ikke idretten. Argumentet med "helseaspektet er viktig" blir også noe påfallende når alkohol, tobakk og narkotika er tillatt innenfor idretten. Ressursbruken overfor samfunnet fremstår som lite hensiktsmessig når det er andre stoffer som har større helse- og samfunnsmessige konsekvenser som er tillatt. Farlighets- og/eller alvorlighetsgrad burde hatt større innvirkning på prioritering av ressursbruken overfor samfunnet.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

42, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv