hits

Avkriminalisere bruk av dopingmidler?

Nicholas Wilkinson (SVs helsepolitiske talsperson i Stortinget) vil avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. Hva med dopingmidler?

13. desember 2017 kom det en flertallsmerknad i budsjettinnstillingen fra helse- og omsorgskomiteen på Stortinget som innebærer at bruk av narkotika skal ikke lenger straffes, men at det i stedet skal behandles. Flertallet i Stortinget ønsker en omlegging av narkotikapolitikken hvor ansvaret overføres fra justissektoren til helsesektoren. Som følge av dette må regjeringen begynne på arbeidet med å flytte reaksjonen mot brukere av narkotiske stoff fra rettssalen til helsevesenet. Hva overføring til helsesektoren innebærer er uklart, men det antas å bli en form for registrering av brukeren og pålagt behandlingopplegg. Inndragelse av førerkort og bekymringsmelding til barnevernet vil trolig fortsatt være aktuelt, men bot og fengselsstraff unngås.

Dette er ikke legalisering av narkotika, men avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika til eget bruk. "Avkriminalisering" betyr opphevelse av straffebud i tilfeller hvor straff ansees urimelig eller uhensiktsmessig. Produksjon/tilvirkning, salg/omsetning og innførsel/import av narkotika vil fortsatt rammes av straffeloven.

De fleste har tilsynelatende vært positive til holdningsendringen i Stortinget. Det har ikke vært negativ oppmerksomhet i media. Holdningen som media har til narkotika er mer fordelaktig enn for dopingmidler. Brukere av narkotiske stoffer betraktes for å være resurssvake og det er sympati. Brukere av dopingmidler fremstår som resurssterke og det er ingen medfølelse. Det er en forskjell mellom slitne narkotikabrukere som er lett observerbare på gatenivå og de veltrente dopingbrukere som er tilstede på treningssenteret (og i sosiale media). Det er en interessant moralsk utvikling som omsider har påvirket flertallet på Stortinget. Mindretallet på Stortinget misforstår og kommer med lite treffende uttalelse om at "å avkriminalisere narkotiske stoffer er å avdramatisere bruk av narkotika og å sende ut signal som ufarliggjør både bruk, miljøpåvirkning og utprøving". De fleste forstår imidlertid at det er vesentlige forskjeller mellom å være "positiv til å avkriminalisere bruk av narkotika" og å være "positiv til bruk av narkotika". Det er oppløftende beskrivelser og kommentarer om avkriminaliseringen som "slutte å straffe folk som sliter", "frigjøre ressurser hos politiet", "gjøre ruspolitikken mer human", "kunnskap og medmenneskelighet", "skadebegrensning", "progressiv vending", "norsk ruspolitikk er utdatert og destruktiv", "straff og fengsel er feil virkemiddel" og at "helsepolitikere har i for stor grad latt seg styre av moralske innvendinger". Det synes å være enighet om at politikken skal være "faglig fundert og liberal", dvs. ikke basert på entydige moralske og konservative følelser.

Det er foreløpig ingen indikasjoner på at det er holdningsendringer for doping, men det som skjer med narkotika burde også gi grunnlag for avkriminalisering av bruk og besittelse av dopingmidler. Den samme argumentasjon som benyttes om rusbrukere kan også benyttes om dopingbrukere. Dopingmoralismen burde endres sammen med narkotikamoralismen. 

Pr. 1. juli 2013 ble det forbudt å bruke dopingmidler i Norge. Straffeloven § 234 og 235 foretar regulering av dette. Bakgrunn for endringen var ønsket om tilsvarende gjerningsbeskrivelse for dopingforbrytelser som for narkotikaforbrytelser. Opprinnelig var det forskjell ved at erverv av dopingmiddel ikke var lovregulert, mens erverv av narkotika ble rammet av loven. I tillegg var besittelse og bruk av narkotika straffbart. Dopingmidler hadde ikke tilsvarende parallellbeskrivelse i loven. Det ble derfor foretatt endring ved kriminalisering av erverv, besittelse og bruk av dopingmidler slik at det ble samsvar med lovbestemmelsene for narkotika.

Når regjeringen skal begynne på arbeidet med å flytte reaksjonen mot brukere av narkotiske stoff fra rettssalen til helsevesenet må lovbestemmelsen om narkotika endres. Det fremstår som fornuftig at det i den forbindelse også foretas revurdering av lovbestemmelsene om dopingmidler. Det tidligere ønsket om sammenfallende gjerningsbeskrivelser for narkotika og dopingmidler antas også å være relevant i fremtiden. Den "urettmessige" forskjellen mellom narkotika og dopingmidler som ble korrigert ved lovendringen pr. 1. juli 2013 vil være tilsvarende "urettmessig" hvis ikke dopingmidler avkriminaliseres samtidig med narkotika.

Sammenhengen mellom bruk av anabole androgene steroider og økt aggresjon er ikke entydig og kan ikke dokumenteres vitenskapelig. Samtidig er det slik at årsakssammenhengen kan heller ikke utelukkes og det blir misvisende brukt som argumentasjon mot dopingmidler i de fleste tilfeller. Forholdet mellom alkohol og aggressivitet har imidlertid vært allment kjent lenge. Bruk av alkohol kan føre til aggressiv og voldelig atferd. Det er vitenskapelig dokumentert at aggresjon kan oppstå med bruk av alkohol som følge av at balansen i hjernen av kjemikalier som serotonin blir forstyrret slik at det blir impulsiv og aggressiv atferd. Lavere mengder av serotonin kan være årsaken til depresjon, aggresjon, bipolar lidelse, tvangslidelser og angstlidelser. Alkohol kan utløse vold i personer som underliggende er disponert for vold. Det er identifisert en tydelig og klar årsakssammenheng mellom mengden av alkohol som blir konsumert og aggresjon. Det antas å være tilsvarende med dopingmidler, dvs. aggresjonsvirkning av høye doser over lengre tid. Dette er imidlertid ofte kombinert med annen risikoatferd og av andre terskler for voldelig atferd slik at sammenhengen er utydelig. Det er ingen påviselig sammenheng mellom lave eller moderate doser av anabole steroider og aggressiv vold. De fleste nyhetssaker om skadevirkninger ved bruk av dopingmidler synes å være basert på historier om personer som har tatt høye doser over lengre tid (dvs. feilaktig bruk eller misbruk) og det er ofte uheldige kombinasjoner med andre stoffer. Alkohol er tillatt selv om det er vitenskapelig dokumentasjon på årsakssammenheng med vold og aggressjon. Selv om årsakssammenhengen mellom inntak av alkohol og vold fremstår som åpenbar har det ikke vært aktuelt å kriminalisere bruk av alkohol.

Doping må betraktes som idrettens problem og ikke samfunnets problem. Det er vesentlige forskjeller mellom "dopingfritt samfunn" og "ren idrett". Antidoping Norge burde begrense porteføljen til å fokusere på den organiserte idretten slik som i tidligere år. Regulering av den uorganiserte idretten som har vært fokuset i de siste årene fremstår som lite formålstjenelig. Innenfor den organiserte idretten er det fornuftig med "like muligheter", men for den uorganiserte idretten har argumentet ingen mening. Skadefølger på samfunnet, tredjepersoner og skade på brukeren selv som følge av bruk av dopingmidler er ikke av slik karakter at det må være kriminalisert. Både alkohol, tobakk og narkotika har større samfunnsmessige skadevirkninger enn doping. Dopingmidler kommer langt ned på rangeringslisten for skadevirkninger på samfunnet. Dopingmidler bør derfor avkriminaliseres sammen med narkotika. Grunnleggende formål med straff er å hindre uønskede handlinger (det angloamerikanske "skadefølgeprinsippet") og det bør prinsipielt være varsomhet med kriminalisering av handlinger som bare påfører skader på gjerningspersonen selv. At bruk og besittelse av dopingmidler er kriminalisert er et utvidet skadeprinsipp og den manglende faglige vurderingen som ligger bak en slik ordning gir grunnlag for dårlig ressursbruk for politiet og fengsel. Det må kunne kreves en solid faglig begrunnelse for straff. Den drastiske satsingen på straff av dopingbruk har vært et feilgrep i forhold til det grunnleggende formålet. Den tradisjonelle og milde strafferettstradisjon i Norge bør være basert på et faglig og liberalt grunnlag i stedet for en moralsk og ensidig fordømmende holdning. Besittelse og bruk av dopingmidler bør ikke være et kontrollproblem som må overlates til politiet og fengsel.

7 kommentarer

Fra sofagris til fit

17.12.2017 kl.17:14

Og avkriminalisere narkotiske stoffer blir det samme som og si til en tenåring at dette er greit. Her taler stortinget nok en gang mot seg selv. Og nok et bevis på at stortinget er fullt av politikkere uten noe form for livserfaring eller innblikk i samfunnet. Komme seg utav dressen og heller starte med å se sitt folk fra den siden man skal se folk. Det store budskapet når dem ville kriminalisere doping bruk blant dem normale i gaten som ikke drev med idrett. Var grunnet stor vekst i bruk av anabole steroider i Norge blant unge. Dem skulle stoppe rekruteringen av unge inn i doping miljøet ved og forby dette og sette opp straffe rammer. Men hva skjer når narkotiske stoffer blir avkriminalisert? Spør du meg så er du da egentlig tilbake til utgangspunktet som var hoved grunn til stopp på ulovlig doping. Det dem gjordet ved og kriminalisere doping bruk var vel heller og ødelegge for dem som faktisk drev med en idrett der dette er "lovlig". I bygging eller strongman skal det mye til og nå toppen uten bruk av noe. Nå legger jeg ikke til at alle som trener eller stiller i disse grenene bruker ulovlige midler. Så personer som sliter ræven av seg på senteret hver bidige dag, bruker alle sine ekstra penger på mat og kosttilskudd. Dem skal ikke kunne få lov og ta noe for og få den ekstra formen før en konk eller lignende. Men han som sitter der i parken og aldri har løftet en finger for samfunnet utenom jobb ved soning i fengsel. Han skal få lov til og bare ta seg ut? Eg kjenner nok en gang at jeg reagerer med sinne og fortvilelse over hvor dem trangsynte og dessverre lite oppegående politikkerene vi har her i Norges land. Noen av deres argumenter er at fengslene i Norge blir overfulle grunnet små dommer blant anna narko dommer. Men hva med og bruke mer samfunns straff? hva med og bøtelegge og gi samfunnsstraff til fyllekjørere istedenfor 10dager i fengsel. Avkriminaliser bruken og oppbevaring av dopingmidler så er det enda mer plass i fengsel. Kansje sende flyktningene hjem igjen så er det enda mer plass i fengsel. Idiotiske grunner dem kommer på. Trangsynte hele gjengen! Og helt til slutt, hvor mangen som trener og bruker doping står på gatehjørnet og slår ned eldre for en 50lapp? hvor mange gjør innbrudd hos barne familier i julen? Doping er langt fra et samfunnsproblem. Narkotika er!!!

Anahera

19.12.2017 kl.03:28

Fra sofagris til fit: Politiet har angivelig ikke fokus på enkeltbrukere av narkotika. Det er ikke opprettet en eneste brukersak mot en rusmisbruker hittil i år. "Det er ikke slik at politiet løper etter slitne rusmisbruker for å straffe at de bruker narkotika", sier Politioverbetjent Roger Olsen leder innsatsgruppen Åpne russcener i Vest politidistrikt. Politiet løper imidlertid etter veltrente dopingbrukere for å straffe at de bruker dopingmidler. Hvorfor er det slik når lovbestemmelsene for narkotika og dopingmidler er helt identiske?

Fra sofagris til fit

19.12.2017 kl.11:50

For våre kyniske politikere i samarbeid med vårt fenomenale politi system mener at dopingmidler ødelegger kroppen din som ung og er grunnen til at mange begynner med narkotika og vinnings kriminalitet. Dem mener også at vold som dem ser er en stadig økene tendens til i byene er grunnet økningen i bruk av dopingmidler. Men da lurer jeg på, hvem kan bevise at sinne eller at du blir voldelig av steroider? Jeg har selv gått på steroider i mitt tidligere liv og jeg har selv vert rusmisbruker. Jeg må ærlig innrømme at livet i rus var mye verre en livet som doping bruker. Hele vårt system i dette landet burdet dessverre vert omskrevet av personer som selv vet hva livet går utpå. Men til slutt, klart politiet springer etter en stor bodybuilder for og ta han. Hvor mye tøffere er det ikke og ha fengslet en som er 3ganger større en deg selv? MAKTMISBRUK...

Anahera

19.12.2017 kl.13:37

Fra sofagris til fit: I høringsnotatet for lovendringen står det: "I 2001 foreslo Justisdepartementet å ta inn et forbud i legemiddelloven. Høringsrunden avdekket en uenighet om sammenhengen mellom bruk av anabole androgene steroider og økt aggresjon. En arbeidsgruppe utredet dette nærmere og konkluderte med at sammenhengen ikke kunne dokumenteres vitenskapelig, men at årsakssammenhengen heller ikke kunne utelukkes". Det var derfor usikkerhet i høringsrunden i 2012 også. Det antas imidlertid å være aggresjonsvirkningav høye doser over lengre tid slik at det vedrører en svært avgrenset gruppe brukere av dopingmidler som får mye plass i media. Det er mulig at dette kan sammenlignes med alkohol og den forholdsmessige andelen som blir alkoholiker.

Anahera

19.12.2017 kl.16:20

Fra sofagris til fit: "Dopingkriminalitet er noe som politiet prioriterer på lik linje med annen alvorlig kriminalitet. Befatning med dopingmidler er straffbart på lik linje med befatning med narkotika", sier politiadvokat Mats Henriksen. Hva gjør politiet når narkotika ikke er straffbart? Hva kan dopingmidler sammenlignes med når narlotika er avkriminalisert? Dopingmidler er blitt "alvorlig kriminalitet" og prioritetes foran narkotika hos politiet. Dette fremstår ikke som fornuftig bruk av ressurser.

Fra sofagris til fit

19.12.2017 kl.21:35

Min mening er at dem bare roter det mer til for seg selv. Den dagen det ble ulovlig med bruk av doping kjørte dem rundt på sentrer og hjem til folk for tester. Da skulle alle straffes. Dem kan ikke styre på slik som nå. Nå er plutselig doping blitt det farligste du kan gjøre. Narko skal liksom vere greit. Skremmende tanke gang! Men klart, det blir mer penger til onkel blås julebord når dem kan ta alle som driver med doping. Spør du meg burde det hvert omvendt.

Anahera

20.12.2017 kl.03:28

Fra sofagris til fit: Det er media som har skapt et forvrengt bilde av virkeligheten. Media er for avkriminalisering av narkotika og det påvirker nyhetsbildet. Det er mørke artikler om de alvorlige bivirkninger ved bruk av anabole steroider og det er sympatiske artikler om de vanskelige levevilkårene til narkotikabrukerne. Politiet blir påvirket av dette og inviterer med journalister på aksjoner mot dørvaktet, treningssenter, fitnesskonkuransser mv. Det er sjelden artikler om pågripelser for narkotika, men samtlige saker om dopingmidler blir fortløpende omtalt. I en bisetning blir det gjerne nevnt at det ble også ble funnet narkotiske stoffer i artikkelen, men hovedsaken er beslag av dopingmidler. Selv om alle de tidligere høringsrunder om lovendringer har vist at det er usikkerhet om det er sammenheng med aggresjon og vold har de stadige gjentakelser i media medført at dette er blitt en etablert sannhet.

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

41, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv