hits

Dopinglisten for 2018

Det er World Anti-Doping Agency (WADA) som bestemmer hvilke stoffer og metoder som ikke er tillatt å benytte innenfor idretten. Forbudte stoffer og metoder blir oppført på dopinglisten. Vilkåret for registrering på dopinglisten er oppfyllelse av to av de tre følgende inklusjonskriterier: Potensiale for prestasjonsforbedring, helserisiko for utøver og/eller brudd på idrettens anseelse. Idrettens dopingliste blir revidert hvert år. Listen blir fastsatt i løpet av høsten og trer i kraft med virkning fra 1. januar hvert år.

Det er endringer mellom dopinglisten for 2017 (15 sider, gjeldende i 2017) og dopinglisten for 2018 (23 sider, gjeldende fra 1. januar 2018) for SARM (RAD-140, Ostarine MK-2866, LGD-4033, S-4 Andarine, YK-11, S-23) og de preparatene som blir klassifisert i samme gruppe som SARM (SR-9009, GW-501516, MK-677) av leverandører. Det er ingen reelle endringer i forhold til hva som er tillatt å benytte innenfor idretten, men det er gitt flere eksempler og mer utfyllende beskrivelser. Det antas å være forsøk på bedre klarhet og mer nøyaktighet for dopinglisten. Det er 6 stk. preparater i gruppen av SARM som er navngitt på dopinglisten i 2018 sammenlignet med 3 stk. i 2017. Det er betydelig økning (100 %) og listen er nesten komplett nå. Det er derfor indikasjoner på at SARM-preparatene er mer benyttet, bedre kjent og at det er økt tilgjengelighet sammenlignet med tidligere år siden det er behov for mer navngivelse av eksempler på dopinglisten.

"Gruppe S1 - 2. Øvrige anabole stoffer, inkludert, men ikke begrenset til:

 • 2017: Selektive androgenreseptor modulatorer (SARM'er, f. eks. Andarine og Ostarine).
 • 2018: Selektive androgenreseptor modulatorer (SARM'er, f. eks. Andarine, LGD-4033, Ostarine og RAD-140)."

 

SARM er forkortelse (akronym) for "selektive androgenreseptor modulatorer". Preparatene er selektive ved at det er anabole effekter på styrke, bein og muskulatur som følge av at virkestoffene binder seg til androgenreseptoren (testosteronreseptoren), men de påvirker ikke (evt. bare i mindre grad) prostata, talgkjertler og hypofysen sammenlignet med anabole og androgene steroider.

Det er endringer fra 2017 ved at flere SARM er blitt navngitt som eksempel. I 2017 var opplistingen begrenset til S-4 (Andarine) og Ostarine (MK-2866), men for 2018 har Antidoping Norge også tatt med LGD-4033 og RAD-140 slik at fire preparater blir navngitt som eksempel i gruppe S1 - 2. SARM er en fellesbetegnelse, men det virker som preparatene er mer benyttet, bedre kjent og det er økt tilgjengelig slik at Antidoping Norge synes at det er behov for å gi flere eksempler. Det antas at også YK-11 og S-23 er innenfor rammen av denne gruppen, men Antidoping Norge mener tilsynelatende at de preparatene inntil videre er mindre benyttet og mindre kjente slik at navngivelse er unødvendig.

"Gruppe S2 - 5. Veksthormon (hGH), dets fragmenter og frigjørende faktorer, inkludert, men ikke begrenset til:

 • 2017: Veksthormon-frigjørende hormon (GHRH) og dets analoger (f. eks. CJC-1295, sermorelin og tesamorelin). Veksthormonfrigjørere ("sekretagoger"; GHS) - f. eks. ghrelin og ghrelin mimetika, som anamorelin og ipamorelin).
 • 2018: Veksthormonfrigjørende hormon (growth hormone releasing hormone (GHRH)) og dets analoger (f. eks. CJC-1293, CJC-1295, sermorelin og tesamorelin), veksthormonfrigjørere (growth hormone secretagogues (GHS)) - for eksempel ghrelin og ghrelin mimetika, som anamorelin, ipamorelin og tabimorelin)".

 

MK-677 (Ibutamoren) er i gruppen for veksthormonfrigjørere (GHS). Veksthormon er vannløselige peptidhormon som produseres i hypofysens forlapp og delvis virker ved å øke produksjonen av IGF-1. Veksthormon stimulerer vekstsonene i skjelett og proteinsyntesen i muskulatur og indre organer slik at det blir økt muskelmasse og styrke.

Det er vesentlige endringer i teksten som følge av at hele avsnittet om veksthormoner er reorganisert. "Dets fragmenter" er en ny beskrivelse samt at teksten er endret fra "inkluderer" til "inkludert, men ikke begrenset til" i overskriften. Det er derfor ingen begrensninger og mer fleksibilitet for Antidoping Norge for veksthormoner slik som i de øvrige gruppene. "Dets fragmenter" i overskriften er henvisning til at veksthormonfragmenter er et nytt avsnitt for gruppe S2 - 5. CJC-1293 er lagt til som eksempel på GHRH (Growth hormone releasing hormone) og tabimorelin er lagt til som eksempel på veksthormonfrigjører (GH sekretagog). MK-677 er ennå ikke lagt til som eksempel selv om det burde være mer kjent og mer tilgjengelig enn anamorelin, ipamorelin og tabimorelin. Det er ingen registrerte dopingsaker med anamorelin, ipamorelin og tabimorelin i databasen til databasen til USADA, men det er har vært 3 tilfeller med MK-677 i de siste 2 årene. Det norske uttrykket "sekretagoger" er for øvrig erstattet med det engelsk uttrykket "growth hormone secretagogues" i avsnittet. Det virker som Antidoping Norge mener det gir bedre klarhet og mer nøyaktighet å bruke engelske uttrykk i beskrivelsene i 2018 sammenlignet med tidligere år.

"Gruppe S4 - 5. Metabolske modulatorer:

 • 2017: 5.1 Aktivatorer av AMP-aktivert protein kinase (AMPK), f. eks. AICAR, og peroksisom proliferator aktivert reseptor delta (PPAR) agonister, f. eks. GW-1516.
 • 2018: 5.1 Aktivatorer av AMP-aktivert protein kinase (AMPK), for eksempel AICAR og SR-9009. Peroksisom proliferator aktivert reseptor delta (PPAR) agonister, for eksempel 2-(2-metyl-4-((4-metyl-2-(4-(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5-yl)metyltio)fenoksy) eddiksyre (GW-1516, GW-501516)".

 

GW-501516 (Cardarine) og SR-9009 (Stenabolic) er i gruppen for metabolske modulatorer. Metabolsk modulator bidrar til at muskelen foretar omdanning av glukose og fett til energi. Det innebærer at musklene foretar forbrenning av mer fett (og ikke bare sukker) slik at det blir bedre utholdenhet.

SR-9009 er en Rev-Erb-α-agonist (NR1D1 - nuclear receptor subfamily 1, group D, member 1) som er lagt til som eksempel på aktivator av AMP-aktivert protein kinase i 2018. Preparatet var ikke med som eksempel i 2017. Protein kinase innebærer at proteinet får endret sin biologiske aktivitet og det kan få avgjørende betydning i reguleringen av cellenes metabolisme, genaktivitet og funksjon. GW-501516 (Cardarine) har ikke et generisk navn, men Antidoping Norge har noe overraskende valgt å benytte IUPAC-navnet 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) acetic acid i 2018. Jeg tviler på at det gir bedre klarhet og mer nøyaktighet å bruke IUPAC-navnet med den norske oversettelsen "eddiksyre" på dopinglisten, men samtidig er både GW-1516 og GW-501516 lagt til i parentes på listen for å unngå de åpenbare misforståelser. I 2017 var det bare GW-1516 som var gitt som eksempel. GW-501516 (Cardarine) har derfor fått mye mer plass på dopinglisten i 2018 siden preparatet er angitt med tre forskjellige betegnelser. Det burde derfor ikke være noe tvil om at dette er et forbudt stoff. Det kan også være som følge av økt bruk eller forventet økning i bruken at Antidoping Norge velger slik tydeliggjøring.

Antall sanksjoner innenfor idretten

Databasen til USADA viser følgende statistikk for idrettsutøvere som har fått sanksjoner for dopingbrudd med SARM-substanser:

 • Ostarine (MK-2866) - 20 tilfeller (65 %)
 • MK-677 (Ibutamoren) - 3 tilfeller (10 %)
 • GW-501516 (Cardarine) - 3 tilfeller (10 %)
 • RAD-140 - 2 tilfeller (6 %)
 • LGD-4033 - 2 tilfeller (6 %)
 • S-4 (Andarine) - 1 tilfelle (3 %)

 

Det er totalt 31 tilfeller med SARM som substans på sanksjonslisten for idrettsutøvere hos USADA. Ostarine (MK-2866) er det mest brukte preparatet og utgjør 2/3 av dopingsakene. I databasen er det totalt 568 oppføringer, dvs. at SARM utgjør ca. 5 % av den totale dopingbruken. Det er flest brukere innenfor vektløfting (8 tilfeller), løping (5 tilfeller) og MMA (5 tilfeller) som til sammen utgjør ca. 60 % av dopingsakene med SARM. Dette er idretter hvor det er fokus på kombinasjon av styrke, hurtighet og utholdenhet.

Regelverket innenfor og utenfor idretten

SARM har vært på dopinglisten til World Anti-Doping Agency (WADA) og Anti-Doping Norge (som forvalter regelverket i Norge) som "øvrige anabole stoffer"  siden 2008 (dvs. innenfor idretten). Idrettens dopingliste er for utøvere og "støttepersonell" (dvs. trenere, ledere, funksjonærer, helsepersonell mv.) som er medlemmer av idrettslag (inkl. treningssenter) som er tilknyttet Norges Idrettsforbund. Det omfatter også utøvere som deltar på arrangement (konkurranser, trening) hos idrettslaget selv om utøveren ikke er medlem. Det er over 2 mill. medlemmer i idrettslag fordelt på over 11 000 organisasjoner, dvs. at over 40 % av befolkningen i Norge synes å være medlem av idrettslag. Ved utmeldelse fra idrettslag er det også ordning som begrenser muligheten for bruk av prestasjonsfremmende midler, dvs. en slags karantenetid på 1 år. Det er bestemmelse om at den person som melder seg ut av idrettslaget er "pliktig til å underkaste seg dopingkontroll i ett år etter utmelding". Regelverket innebærer at person som "benytter, forskriver, innfører eller tilvirker" et stoff som er oppført på dopinglisten kan sanksjoneres. "Forskriver" er et krevende og omfattende ord med mange synonym som for eksempel avhende, skaffe, ta hjem, gi, forlange, bestille, rekvirere, treffe avtale om, testamentere, booke, tinge mv. Sanksjonene er derfor ikke begrenset til bruk og enhver befatning med dopingmidler synes å omfattet av regelverket. Konsekvensene ved sanksjonering er utestengelse fra idretten (inkl. treningssenteret), tap av plasseringer og premier, dvs. det kan ikke straffeforfølges etter Straffeloven som har egen dopingliste.

SARM er ikke registrert på dopinglisten på lovdata som reguleres av bestemmelsene i Straffeloven om dopingovertredelser (dvs. utenfor idretten). Forbudet omfatter "substanser som står oppført ved navns nevnelse på listen samt salter av disse stoffer og mulige stereoisomere, estere og etere av stoffene og deres salter". Den kjemiske strukturen til SARM er helt ulik fra anabole og androgene steroider slik at de er heller ikke "beslektede stoffer eller midler". Som følge av de farmakologiske, immunologiske og/eller metabolske egenskapene og virkningsmekanismer er det legemiddelsubstans etter definisjonene i legemiddelforskriften (dvs. "konkrete helhetsvurderinger" av Legemiddelverket). Siden det ikke foreligger markedsføringstillatelse og norsk innpakning har Legemiddelverket foretatt klassifisering av SARM som ikke-godkjente legemidler. Det innebærer at import eller innførsel til Norge er ulovlig. Tolletaten vil foreta beslagleggelse og destruksjon av pakken ved kontroll av forsendelsen fra utlandet. Basert på mine vurderinger fremstår ikke kjøp, besittelse, oppbevaring og bruk av SARM som ulovlig. Jeg er usikker på hvilke lovbestemmelser som evt. kan anvendes på ikke-godkjent legemiddel. Det antas at konklusjon blir at kjøp, besittelse og bruk er ikke forbudt (dvs. at det er tillatt), men at import og videresalg kan straffeforfølges (dvs. at det er ulovlig).

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

41, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv