hits

Dopinglisten for 2018

Det er World Anti-Doping Agency (WADA) som bestemmer hvilke stoffer og metoder som ikke er tillatt å benytte innenfor idretten. Forbudte stoffer og metoder blir oppført på dopinglisten. Vilkåret for registrering på dopinglisten er oppfyllelse av to av de tre følgende inklusjonskriterier: Potensiale for prestasjonsforbedring, helserisiko for utøver og/eller brudd på idrettens anseelse. Idrettens dopingliste blir revidert hvert år. Listen blir fastsatt i løpet av høsten og trer i kraft med virkning fra 1. januar hvert år.

Det er endringer mellom dopinglisten for 2017 (15 sider, gjeldende i 2017) og dopinglisten for 2018 (23 sider, gjeldende fra 1. januar 2018) for SARM (RAD-140, Ostarine MK-2866, LGD-4033, S-4 Andarine, YK-11, S-23) og de preparatene som blir klassifisert i samme gruppe som SARM (SR-9009, GW-501516, MK-677) av leverandører. Det er ingen reelle endringer i forhold til hva som er tillatt å benytte innenfor idretten, men det er gitt flere eksempler og mer utfyllende beskrivelser. Det antas å være forsøk på bedre klarhet og mer nøyaktighet for dopinglisten. Det er 6 stk. preparater i gruppen av SARM som er navngitt på dopinglisten i 2018 sammenlignet med 3 stk. i 2017. Det er betydelig økning (100 %) og listen er nesten komplett nå. Det er derfor indikasjoner på at SARM-preparatene er mer benyttet, bedre kjent og at det er økt tilgjengelighet sammenlignet med tidligere år siden det er behov for mer navngivelse av eksempler på dopinglisten.

"Gruppe S1 - 2. Øvrige anabole stoffer, inkludert, men ikke begrenset til:

 • 2017: Selektive androgenreseptor modulatorer (SARM'er, f. eks. Andarine og Ostarine).
 • 2018: Selektive androgenreseptor modulatorer (SARM'er, f. eks. Andarine, LGD-4033, Ostarine og RAD-140)."

 

SARM er forkortelse (akronym) for "selektive androgenreseptor modulatorer". Preparatene er selektive ved at det er anabole effekter på styrke, bein og muskulatur som følge av at virkestoffene binder seg til androgenreseptoren (testosteronreseptoren), men de påvirker ikke (evt. bare i mindre grad) prostata, talgkjertler og hypofysen sammenlignet med anabole og androgene steroider.

Det er endringer fra 2017 ved at flere SARM er blitt navngitt som eksempel. I 2017 var opplistingen begrenset til S-4 (Andarine) og Ostarine (MK-2866), men for 2018 har Antidoping Norge også tatt med LGD-4033 og RAD-140 slik at fire preparater blir navngitt som eksempel i gruppe S1 - 2. SARM er en fellesbetegnelse, men det virker som preparatene er mer benyttet, bedre kjent og det er økt tilgjengelig slik at Antidoping Norge synes at det er behov for å gi flere eksempler. Det antas at også YK-11 og S-23 er innenfor rammen av denne gruppen, men Antidoping Norge mener tilsynelatende at de preparatene inntil videre er mindre benyttet og mindre kjente slik at navngivelse er unødvendig.

"Gruppe S2 - 5. Veksthormon (hGH), dets fragmenter og frigjørende faktorer, inkludert, men ikke begrenset til:

 • 2017: Veksthormon-frigjørende hormon (GHRH) og dets analoger (f. eks. CJC-1295, sermorelin og tesamorelin). Veksthormonfrigjørere ("sekretagoger"; GHS) - f. eks. ghrelin og ghrelin mimetika, som anamorelin og ipamorelin).
 • 2018: Veksthormonfrigjørende hormon (growth hormone releasing hormone (GHRH)) og dets analoger (f. eks. CJC-1293, CJC-1295, sermorelin og tesamorelin), veksthormonfrigjørere (growth hormone secretagogues (GHS)) - for eksempel ghrelin og ghrelin mimetika, som anamorelin, ipamorelin og tabimorelin)".

 

MK-677 (Ibutamoren) er i gruppen for veksthormonfrigjørere (GHS). Veksthormon er vannløselige peptidhormon som produseres i hypofysens forlapp og delvis virker ved å øke produksjonen av IGF-1. Veksthormon stimulerer vekstsonene i skjelett og proteinsyntesen i muskulatur og indre organer slik at det blir økt muskelmasse og styrke.

Det er vesentlige endringer i teksten som følge av at hele avsnittet om veksthormoner er reorganisert. "Dets fragmenter" er en ny beskrivelse samt at teksten er endret fra "inkluderer" til "inkludert, men ikke begrenset til" i overskriften. Det er derfor ingen begrensninger og mer fleksibilitet for Antidoping Norge for veksthormoner slik som i de øvrige gruppene. "Dets fragmenter" i overskriften er henvisning til at veksthormonfragmenter er et nytt avsnitt for gruppe S2 - 5. CJC-1293 er lagt til som eksempel på GHRH (Growth hormone releasing hormone) og tabimorelin er lagt til som eksempel på veksthormonfrigjører (GH sekretagog). MK-677 er ennå ikke lagt til som eksempel selv om det burde være mer kjent og mer tilgjengelig enn anamorelin, ipamorelin og tabimorelin. Det er ingen registrerte dopingsaker med anamorelin, ipamorelin og tabimorelin i databasen til databasen til USADA, men det er har vært 3 tilfeller med MK-677 i de siste 2 årene. Det norske uttrykket "sekretagoger" er for øvrig erstattet med det engelsk uttrykket "growth hormone secretagogues" i avsnittet. Det virker som Antidoping Norge mener det gir bedre klarhet og mer nøyaktighet å bruke engelske uttrykk i beskrivelsene i 2018 sammenlignet med tidligere år.

"Gruppe S4 - 5. Metabolske modulatorer:

 • 2017: 5.1 Aktivatorer av AMP-aktivert protein kinase (AMPK), f. eks. AICAR, og peroksisom proliferator aktivert reseptor delta (PPAR) agonister, f. eks. GW-1516.
 • 2018: 5.1 Aktivatorer av AMP-aktivert protein kinase (AMPK), for eksempel AICAR og SR-9009. Peroksisom proliferator aktivert reseptor delta (PPAR) agonister, for eksempel 2-(2-metyl-4-((4-metyl-2-(4-(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5-yl)metyltio)fenoksy) eddiksyre (GW-1516, GW-501516)".

 

GW-501516 (Cardarine) og SR-9009 (Stenabolic) er i gruppen for metabolske modulatorer. Metabolsk modulator bidrar til at muskelen foretar omdanning av glukose og fett til energi. Det innebærer at musklene foretar forbrenning av mer fett (og ikke bare sukker) slik at det blir bedre utholdenhet.

SR-9009 er en Rev-Erb-α-agonist (NR1D1 - nuclear receptor subfamily 1, group D, member 1) som er lagt til som eksempel på aktivator av AMP-aktivert protein kinase i 2018. Preparatet var ikke med som eksempel i 2017. Protein kinase innebærer at proteinet får endret sin biologiske aktivitet og det kan få avgjørende betydning i reguleringen av cellenes metabolisme, genaktivitet og funksjon. GW-501516 (Cardarine) har ikke et generisk navn, men Antidoping Norge har noe overraskende valgt å benytte IUPAC-navnet 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) acetic acid i 2018. Jeg tviler på at det gir bedre klarhet og mer nøyaktighet å bruke IUPAC-navnet med den norske oversettelsen "eddiksyre" på dopinglisten, men samtidig er både GW-1516 og GW-501516 lagt til i parentes på listen for å unngå de åpenbare misforståelser. I 2017 var det bare GW-1516 som var gitt som eksempel. GW-501516 (Cardarine) har derfor fått mye mer plass på dopinglisten i 2018 siden preparatet er angitt med tre forskjellige betegnelser. Det burde derfor ikke være noe tvil om at dette er et forbudt stoff. Det kan også være som følge av økt bruk eller forventet økning i bruken at Antidoping Norge velger slik tydeliggjøring.

Antall sanksjoner innenfor idretten

Databasen til USADA viser følgende statistikk for idrettsutøvere som har fått sanksjoner for dopingbrudd med SARM-substanser:

 • Ostarine (MK-2866) - 20 tilfeller (65 %)
 • MK-677 (Ibutamoren) - 3 tilfeller (10 %)
 • GW-501516 (Cardarine) - 3 tilfeller (10 %)
 • RAD-140 - 2 tilfeller (6 %)
 • LGD-4033 - 2 tilfeller (6 %)
 • S-4 (Andarine) - 1 tilfelle (3 %)

 

Det er totalt 31 tilfeller med SARM som substans på sanksjonslisten for idrettsutøvere hos USADA. Ostarine (MK-2866) er det mest brukte preparatet og utgjør 2/3 av dopingsakene. I databasen er det totalt 568 oppføringer, dvs. at SARM utgjør ca. 5 % av den totale dopingbruken. Det er flest brukere innenfor vektløfting (8 tilfeller), løping (5 tilfeller) og MMA (5 tilfeller) som til sammen utgjør ca. 60 % av dopingsakene med SARM. Dette er idretter hvor det er fokus på kombinasjon av styrke, hurtighet og utholdenhet.

Regelverket innenfor og utenfor idretten

SARM har vært på dopinglisten til World Anti-Doping Agency (WADA) og Anti-Doping Norge (som forvalter regelverket i Norge) som "øvrige anabole stoffer"  siden 2008 (dvs. innenfor idretten). Idrettens dopingliste er for utøvere og "støttepersonell" (dvs. trenere, ledere, funksjonærer, helsepersonell mv.) som er medlemmer av idrettslag (inkl. treningssenter) som er tilknyttet Norges Idrettsforbund. Det omfatter også utøvere som deltar på arrangement (konkurranser, trening) hos idrettslaget selv om utøveren ikke er medlem. Det er over 2 mill. medlemmer i idrettslag fordelt på over 11 000 organisasjoner, dvs. at over 40 % av befolkningen i Norge synes å være medlem av idrettslag. Ved utmeldelse fra idrettslag er det også ordning som begrenser muligheten for bruk av prestasjonsfremmende midler, dvs. en slags karantenetid på 1 år. Det er bestemmelse om at den person som melder seg ut av idrettslaget er "pliktig til å underkaste seg dopingkontroll i ett år etter utmelding". Regelverket innebærer at person som "benytter, forskriver, innfører eller tilvirker" et stoff som er oppført på dopinglisten kan sanksjoneres. "Forskriver" er et krevende og omfattende ord med mange synonym som for eksempel avhende, skaffe, ta hjem, gi, forlange, bestille, rekvirere, treffe avtale om, testamentere, booke, tinge mv. Sanksjonene er derfor ikke begrenset til bruk og enhver befatning med dopingmidler synes å omfattet av regelverket. Konsekvensene ved sanksjonering er utestengelse fra idretten (inkl. treningssenteret), tap av plasseringer og premier, dvs. det kan ikke straffeforfølges etter Straffeloven som har egen dopingliste.

SARM er ikke registrert på dopinglisten på lovdata som reguleres av bestemmelsene i Straffeloven om dopingovertredelser (dvs. utenfor idretten). Forbudet omfatter "substanser som står oppført ved navns nevnelse på listen samt salter av disse stoffer og mulige stereoisomere, estere og etere av stoffene og deres salter". Den kjemiske strukturen til SARM er helt ulik fra anabole og androgene steroider slik at de er heller ikke "beslektede stoffer eller midler". Som følge av de farmakologiske, immunologiske og/eller metabolske egenskapene og virkningsmekanismer er det legemiddelsubstans etter definisjonene i legemiddelforskriften (dvs. "konkrete helhetsvurderinger" av Legemiddelverket). Siden det ikke foreligger markedsføringstillatelse og norsk innpakning har Legemiddelverket foretatt klassifisering av SARM som ikke-godkjente legemidler. Det innebærer at import eller innførsel til Norge er ulovlig. Tolletaten vil foreta beslagleggelse og destruksjon av pakken ved kontroll av forsendelsen fra utlandet. Basert på mine vurderinger fremstår ikke kjøp, besittelse, oppbevaring og bruk av SARM som ulovlig. Jeg er usikker på hvilke lovbestemmelser som evt. kan anvendes på ikke-godkjent legemiddel. Det antas at konklusjon blir at kjøp, besittelse og bruk er ikke forbudt (dvs. at det er tillatt), men at import og videresalg kan straffeforfølges (dvs. at det er ulovlig).

SARM er fremtiden

Martina Moter Erichsen
Martina Moter Erichsen - "SARM er fremtiden" (Haugesund, 27.10.2017)

 

Det er ikke ofte at SARM får omtale i materiale som produseres av Legeforeningen og Antidoping Norge. I slutten av oktober 2017 ble det imidlertid avholdt et emnekurs i endokrinologi i Haugesund. I temaet "Om bruk og misbruk av anabole steroider" ble SARM nevnt på side 32 (av totalt 41 sider) i en PowerPoint-presentasjon som tok ca. 30 minutter. Presentasjon ble gjennomført av overlege Martina Moter Erichsen (57 år) som er spesialist i endokrinologi, indremedisin og immunologi og transfusjonsmedisin ved Haukeland Universitetssykehus. Informasjon om SARM i presentasjonen var som følgende:

"Fremtiden: SARM (Selective Androgen Receptor Modulators).

 • Idealet er ennå ikke utviklet, men vil være en substans med anabole effekter - uten den androgene komponenten. Til medisinsk bruk.
 • Enobosarm ((2S)-3-(4-cyanophenoxy)-N-[4 -cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide) kjent som Ostarine, GTx-024 og MK-2866.
 • Syklisten Nikita Novikov (Russland) ble suspendert pr. 15. juli 2013 på grunn av positiv dopingtest for Ostarine. Senere ble det flere positive dopingprøver hos kvinner og menn."

 

Databasen til USADA viser at det er 20 tilfeller av utestengelser som følge av Ostarine i de siste 4 årene. Det har vært en betydelig økning fra 1 i 2014, 1 i 2015, 5 i 2016 til 14 i 2017. Sanksjonene er fra 9 måneder til 8 år, men det gir et misvisende bilde siden det er sanksjoner som har flere substanser og det er sanksjoner for gjentakelse. Kayle LeoGrande (syklist, 40 år, USA) har "verdensrekord" i antall SARM i en enkelt dopingprøve. Det ble foretatt identifisering av hele 6 ulovlige SARM-substanser i dopingprøven, dvs. en imponerende sammensetning av GW-501516 (Cardarine, GW-1516), Ostarine (MK-2866), MK-677 (Nutrobal, Ibutamoren), RAD-140 (Testolone), LGD-4033 (Anabolicum) og S-4 (Andarine). Kayle LeoGrande ble pr. 28.08.2017 dømt til 8 års utestengelse av USADA som er maksimumsstraff.

Martina Moter Erichsen mener at produsentenes ønskemål er å syntetisere et anabolt og androgent steroid som er umulig å spore samt å øke den anabole virkningen og redusere den androgene virkningen.

Det ble nevnt at brukere av dopingmidler lider av dysmorfofobi (Body Dysmorphie Disorder, BDD) som er en psykiatrisk lidelse som preges av overopptatthet av (eller unormal interesse for) feil og mangler ved eget utseende. Dette er en psykiatrisk diagnose i USA, men ikke i Norge. Tilstanden har derfor vært lite omtalt og blir ofte ikke oppdaget. Livsstilen er "trening, spising og doping" for slike personer ifølge Martina Moter Erichsen. Om hun glemte "soving" eller mener at manglende søvn er bivirkning ved bruk av doping er usikkert. Det antas at dysmorfofobi kan bli et negativt uttykk som media kan benytte om dopingbrukere (dvs. som tillegg til de sedvanlige beskrivelsene om aggressivitet, temperament og manglende impulskontroll).

Omfanget for bruk av anabole sterioder er på 2,6 % i Norge (fordelt på 2,9 % for menn og 1 % for kvinner), men noe høyere for den yngre delen av befolkningen (ca. 5 - 10 % av unge menn på mellom 16 og 20 år). Gjennomsnittstallet på 2,6 % for landet synes å være basert på en eldre undersøkelse ved fremmøte til sesjon (utvalg på 5 000 personer, 85 % menn og 15 % kvinner) i 2008 (dvs. for 9 år siden). Jeg tenkte at personer som møter til sesjon representerer den yngre delen av befolkningen, men Martina Moter Erichsen velger å bruke en annen kildehenvisning (Stavanger kommune, Uteseksjonen 2012) som "dokumentasjon" på at bruken er høyere for unge menn enn gjennomsnittet i landet.

Brukerne av dopingmidler har fokus på muskelhypertrofi, økning av muskelstyrken og reduksjon av restitusjonstiden. Statistikk fra Google viser at 186 000 har søkt på "kjøpe steroider på nett" og Martina Moter Erichsen mener at internett er markedsplass for omsetning av dopingmidler. Det burde ikke være overraskende eller sjokkerende. Er det varer eller tjenester som ikke kan kjøpes på internett i 2017?

Listen med de "mest brukte dopingmidler" for kvinner var omfattende med følgende preparater: Stanozolol (Winstrol, Winny, melk), Oxandrolon (Anavar), Metenolone (Primobolan), Metandrostenolon (Dianabol, russere, thai-russere), Estandron (blanding av østradiol og testosteron), Nandrolon (Deca Durabolin, Dynabolan), Clenbuterol (ikke et hormon, beta2 stimulator) og Efedrin (ikke et hormon).

Listen til Martina Moter Erichsen synes å være hentet fra artikkel på sterioder.net og er helt identisk med den gamle websiden som ble sist oppdatert i 2011 (dvs. for 6 år siden). Artikkelen har samtidig kildehenvisning til publikasjonen World Anabolic Review fra 1996 (dvs. for 21 år siden). Jeg antar at topplisten har forandret seg i nyere tid. Jeg kan ikke huske å ha sett Estandron på salgslister i Norge. "Melk" var forøvrig en litt gøyal betegnelse på Winstrol. Det antas å være ampullene med flytende væske det vises til. Winstrol er imidlertid mest tilgjengelig som tabletter i Norge.

De "øvrige " preparatene som nevnes (og som dermed antas å være uegnet for kvinner) er følgende: Boldenon (Equipoise), Trenbolon (Parabolan), Drostanolon (Dromostanolone, Drolban, Masteron) samt ulike typer testosteronestere som testosteron propionate (hurtig), testosteron cypionate (mellom- og langtidsvirkende) og testosteron enanthate (langtidsvirkende). Det virker som Martina Moter Erichsen glemte kjente preparater som Turinabol, Anadrol, Sustanol mfl. i opplistingen.

Prestasjonen ble avsluttet med at fokuset fremover er "å øke kunnskap hos legene". Det er litt påfallende når Martina Moter Erichsen henter informasjon til presentasjonen fra gamle artikler fra 1990-tallet, men samtidig er det positivt at hun har oppdaget SARM (som har vært på dopinglisten til idretten siden 2008). Det er ikke mange leger i Norge som har kjennskap til SARM.

Prestasjonen var for øvrig preget av omfattende bruk av illustrasjonsbilder som motivasjonsbilder fra fitness, Superman, Shrek, Arnold Schwarzenegger, Lance Armstrong, Gutten i Speilet (Tord Grimstad), Sylvester Stallone og Borat Sagdijev (fiktiv person spilt av Sacha Baron Cohen). Det siste bildet av "Borat" var med henvisning til at idealer forandrer seg og er skiftende, men det avslører også hvilke preferanser Martina Moter Erichsen har.

"Om bruk og misbruk av anabole steroider": Les hele presentasjonen her!

MK-677

MK-677 - Kjemisk struktur
MK-677 - Kjemisk struktur

 

MK-677 (Nutrobal, Ibutamoren) blir registret i samme kategori som SARM, men har ingen innvirkning på androgene reseptorer og er derfor ikke et SARM. MK-677 er en selektiv agonist av ghrelinreseptoren og et veksthormonsekretagog (dvs. etterligning av veksthormon, hGH, IGF-1).

Ghrelinreseptoren (GHS-R) finnes i flere kjerner i sentralnervesystemet (hypothalamus) og hypofysen (kjertel som produserer syv ulike hormoner). Reseptoren er derfor et viktig hormon i forhold til opprettholdelse av stabiliteten i interne funksjoner (energihomeostase). Ghrelin ("ghre" betyr vekst og "relin" betyr frigivelse) har innvirkning på utskillelsen av veksthormoner og thyroid stimulerende hormoner (TSH). Det stimulerer til matinntak som følge av påvirkning av sultsenteret, dvs. det frembringer sultfølelse og resulterer i anabolsk metabolisme (derav betegnelsen "sulthormonet"). Ghrelin nivået er lavt ved fedmetilstander og inverst korrelert med kroppsmasseindeksen (BMI). Ved fedmetilstander er samtidig leptin nivået høyt (dvs. proporsjonalt med kroppsmasseindeksen). Sult og metthet blir derfor påvirket av fysiologiske mekanismer som bidrar til stabilitet i kroppens indre miljø. Konsentrasjon av ghrelin øker før et måltid. Det er f. eks. svært høye konsentrasjoner av ghrelin ved anoreksi (spiseforstyrrelse). I utgangspunktet er det ikke slik at ghrelin initierer til et måltid, men det øker i konsentrasjon ved forventet måltid. Det skal derfor være slik at ved inntak av en stor mengde kalorier ved et måltid vil det neste måltidet komme på et senere tidspunkt og mengden av kalorier ved det måltidet kan bli mindre enn antatt.

Veksthormonsekretagoge (GHS) innebærer at det blir frigjøring av veksthormoner (hGH). Veksthormoner virker på de fleste perifere vev og bidrar til økning i lagring av proteiner. Det blir også økt frigjøring av fettsyrer fra fettvevet og økt forbruk av fett som energi. Veksthormon gir også insulinresistens med økt mengde karbohydrater og insulin i blodet slik at det blir redusert forbruk av karbohydrater. Dette er positive endringer i metabolismen som kan gi beskyttelse mot sult. Muskelceller kan bruke fett som energi, mens hjernen fortsatt kan benytte seg av glukose siden hjernens glukosetransporter er ikke avhengig av insulin.

MK-677 er under utvikling som potensiell behandling for barn og eldre voksne som har mangler eller reduserte nivåer av veksthormoner. Som følge av økning av muskelmasse og beintetthet kan det også være aktuelt som behandling av svakhet eller beinskjørhet hos eldre. MK-677 påvirker kroppens produksjon av veksthormoner (hGH). Kroppen produserer veksthormoner naturlig, men kjemisk fremstilte utgaver av hormonet blir brukt i behandlingsøyemed og som prestasjonsfremmende midler (dvs. for å oppnå muskelbyggende effekt og forbrenning av underhudsfett). Veksthormon er vannløselige peptidhormon som produseres i hypofysens forlapp og delvis virker ved å øke produksjonen av IGF-1. Veksthormon stimulerer vekstsonene i skjelett og proteinsyntesen i muskulatur og indre organer slik at det blir økt muskelmasse og styrke ved mangel på veksthormoner. Veksthormon kan imidlertid ha begrenset med muskelbyggende effekt hos friske og veltrente personer som ikke har veksthormonmangel. Personer med overproduksjon av veksthormon kan utvikle akromegali (dvs. godartet svulst i hypofysen), men det tar flere år og betraktes som svært sjelden. Veksthormon øker konsentrasjonen av glukose i blodet og kan derfor øke risikoen for utvikling av diabetes. IGF-1 er et peptidhormon som hovedsakelig produseres i leveren. Det stimulerer cellevekst i muskulatur, brusk, benvev og flere andre vev samt at det hemmer nedbryting av fett og stimulerer aminosyretransport inn i muskelceller.

De positive effektene for MK-677 er økning av muskelmasse, redusert muskelsvinn eller muskeltap ved vektreduksjon, forbedringer av beintettheten eller beinbygging, reduksjon av kroppsfett, reduksjon av det dårlige kolesterolet (LDL) og forbedringer i nitrogenbalansen (dvs. mer protein, nytt kroppsvev mv.). Dette gir økt størrelse på muskelcellene (hypertrofi) og det gir kroppen flere muskelceller (hyperplasi). Det siste er noe som ikke kan oppnås ved bruk av anabole steroider.

Det er indikasjoner på at MK-677 kan bidra til forbedringer i funksjonene til hjernen. Økningen i IGF-1 kan bidra til å øke konsentrasjon, hukommelsen og læreevnen. Det kan også bli forlengelse i varigheten for REM-søvn med 20 - 50 % og bedre søvnkvalitet som følge av reduksjon av den lette søvnen. Ved REM-søvn er det lavere muskelspenning og det er tilnærmet total muskelavslapping. REM-søvn utgjør normalt ca. 20 - 25 % av den totale søvntiden.

Den anbefalte doseringen for MK-677 er på 25 mg ed. Preparatet kan være svakt stimulerende slik at inntak om morgen fremstår som mest fornuftig for å unngå negativ påvirkning på søvnkvalitet. Etter ca. 7 dagers bruk med dosering på 25 mg ed skal det bli vedvarende økning i konsentrasjon av IGF-1 og veksthormon. IGF-1 nivåene kan økes med ca. 40 - 90 % ved bruk av MK-677. Det meste av den anabole virkningen av preparatet utøves fra IGF-1.

Det er ofte beskrivelser om lite eller ingen bivirkninger ved bruk av MK-677, men det er flere forhold ved preparatet som bør nevnes.

Økning i konsentrasjon av ghrelin i blodet kan bidra til økning i appetitten og matinntaket. Det er ikke vedvarende effekter slik at det blir normalisering etter noen uker, men i begynnelsen etter oppstart med MK-677 er det ventet økning i appetitten.

Det kan bli prikking eller nummenhet i hender som følge av trykk på en nerve i håndleddet.

Det kan bli økning i mengden av vevsvæske i bindevevet som omgir celler, blodårer og organer (dvs. mer vann i kroppen, vannretensjon). Under normale omstendigheter blir væskenivået regulert, men MK-677 kan bidra til forstyrrelser i reguleringen (pga. økt saltretensjon) slik at det blir økt væskemengde i bindevevet (ødem). Effektene kan begrenses ved å gjøre justeringer i dietten ved å øke inntaket av kalium og redusere inntaket av natrium (salt). Naturlige kilder for kalium er frukt som bananer, melon, avokado mv.

MK-677 kan gi økt blodtrykk, blodsukker og HbA1c (dvs. gjennomsnittlig blodsukker i de siste 6 - 8 uker før prøvetakingen). Kardiotrening med lav intensitet er fornuftig for å redusere blodtrykket. 20 - 30 minutter med puls på 110 - 115 er tilstrekkelig hvis det gjennomføres flere ganger i uken. Det kan også være fornuftig å være forsiktig med inntaket av karbohydrater samt regelmessig foreta kontroll av blodsukkeret og insulinnivået ved bruk av MK-677. Personer som har diabetes type 2 ("aldersdiabetes") eller som er genetisk utsatt for utvikling av diabetes type 2 bør unngå bruk av MK-677. Ved type 2-diabetes er det for lite insulin eller det er nødvendig med større mengder insulin enn det kroppen klarer å lage fordi insulinet virker dårligere (dvs. insulinresistens). Sykdommen er karakterisert ved et vedvarende forhøyet blodsukker og forstyrrelser i omsetningen av karbohydrater, fett og proteiner (dvs. samnenheng med livsstil).

MK-677 kan øke mengden av prolaktin som er et av de syv hormonene som produseres i hypofysen. Prolaktin bidrar til utviklingen av brystene under graviditet og stimulerer til produksjon av melk i brystene. Det er antatt at økningen i nivået av prolaktin er av begrenset omfang slik at det ikke blir gynekomasti (dvs. forstørrelse av bryster). Det skal være svært sjeldne forekomster for dette. I utgangspunktet er det slik at MK-677 skal bidra til økning i produksjon av veksthormon og IGF-1 uten at det blir etterfølgende økning eller frigivelse av prolaktin. Arimidex er en aromatasehemmer (aromatase inhibitor, AI) som kan redusere konsentrasjon av hormonet østrogen, men har ingen direkte innvirkning på prolaktin. Østrogen og prolaktin synes imidlertid å ha et endokrinologisk forhold slik at det kan være at reduksjon av østrogen kan indirekte gi begrensninger for prolaktin. 

MK-677 vil på samme måte som veksthormoner påvirke og øke kroppens celledeling. Det skal ikke være risiko for utvikling av kreft, men for personer som har kreft vil bruk av MK-677 være en uheldig kombinasjon som bør unngås siden preparatet bidrar til at cellene reproduserer og vokser raskere. Det gir økt mortalitetsrisiko når det er behandling for kreft. Både veksthormoner og IGF-1 kan fremme kreftveksten.

Et usikkerhetsmoment er om det er langsiktige bivirkninger for hjernen ved forhøyet nivå av ghrelin. Det kan være potensiale for psykiske lidelser (f. eks. depresjon, angst og kronisk stress) ved langvarig periode med forhøyede nivåer. Dette er imidlertid noe sammensatt siden det foreligger indikasjoner på at økning i ghrelin nivået kan gi kronisk stress, men samtidig at atferd knyttet til depresjon og angst reduseres når nivået av ghrelin øker. Det kan derfor være at hormonet koordinerer forskjellige og individuelle atferdsprosesser.

MK-677 er registrert på dopinglisten til idrettsutøvere i gruppe S2 som veksthormonfrigjører (sekretagoger, GHS). Veksthormon kan ikke spores på en urinprøve. Doping med veksthormoner og veksthormonfrigjørere kan imidlertid påvises i blodprøver som følge av at nivåene av IGF-1 og IGF-BP3 blir stimulert. Veksthormon senker også nivåene av insulin og stoffskiftehormoner (trijodtyronin T3 og tyroksin T4). Antidoping Norge (ADNO) har følgende beskrivelser om preparatene på dopinglisten:

"5. Veksthormon (hGH) og dets frigjørende faktorer, som inkluderer:

 • veksthormon-frigjørende hormon (GHRH) og dets analoger (f. eks. CJC-1295, sermorelin og tesamorelin).
 • veksthormonfrigjørere ("sekretagoger"; GHS) - f. eks. ghrelin og ghrelin mimetika, som anamorelin og ipamorelin).
 • veksthormonfrigjørende peptider (GHRPs); f. eks. alexamorelin, GHRP-6, hexarelin og pralmorelin (GHRP-2). 
 • Veksthormon (hGH) benyttes i medisinsk sammenheng til behandling av barn med redusert vekst pga. nedsatt eller opphevet egenproduksjon, og til voksne med symptomgivende veksthormonmangel. Misbruk kan medføre risiko for vekstforstyrrelser. Bivirkninger kan være væskeretensjon (økt mengde væske i kroppen), leddsmerter, muskelsmerter, økt svetting, fet hud, hirsutisme (økt kroppsbehåring), økt blodsukker og økt risiko for utvikling av diabetes, hypertensjon (høyt blodtrykk), hjerte/kar-sykdom, visceromegali (økt størrelse av indre organer), akromegali (symptomkompleks ved økt mengde veksthormon i blodet) og økt cancerrisiko (spesielt kreft i mage-tarm)."

 

Antidoping Norge foretok kunngjøring av uttalelse om MK-677 (Nutrobal) pr. 23.01.2017, men den ble senere slettet pr. 07.02.2017. Bakgrunnen for at uttalelsen ble slettet var at "formuleringen var for enkel" ifølge tilbakemelding fra prosjektmedarbeider i avdelingen for Forebygging og Folkehelse. Den opprinnelige uttalelsen om MK-677 var imidlertid som følgende:

Publisert pr. 23.01.2017 og slettet pr. 07.02.2017: "SARM har angivelig mange av de samme egenskapene som Anabole Androgene Steroider (AAS). AAS er en samlebetegnelse for kroppens egenproduserte- og kjemisk fremstilte mannlige kjønnshormoner. I kroppen vil disse hormonene føres rundt med blodbanen og feste seg til bestemte reseptorer i cellene (Androgene reseptorer). De androgene reseptorene finner vi i muskelceller (ønsket virkning ved bruk av AAS), men også i blant annet i prostata, sentralnervesystemet, huden m.fl. (uønsket effekt ved bruk av AAS/bivirkninger) SARM er «designet» til å binde seg sterkt til en del androgene reseptorer, samtidig som det binder seg svakt til andre androgene reseptorer. Med eksempelvis kreftpasienter kan man med dette få et komponent som binder seg til de vevsoppbyggende reseptorene, mens bindingen til andre androgene reseptorer som påvirker prostata, sentralnervesystemet m.fl. er svakt. Med det får man ønsket virkning av preparatet med reduserte uønskede virkninger. Dette er i alle fall teorien. Enn så lenge foregår det medisinske utprøvinger av SARM, og effekten er ikke godt nok dokumentert. I noen treningsmiljøer har man likevel tatt i bruk SARM. Tilbakemeldinger fra informanter i miljøet er delte, men mange opplever effekten av preparatene som minimale eller fraværende. Det meldes om bivirkninger som Gynekomasti og redusert egenproduksjon av testosteron, samt hodepine, akne og nummenhet i hender.

Nutrobal er ikke et SARM, da det påvirker kroppens produksjon av veksthormoner. (Kroppen produserer veksthormoner naturlig, men kjemisk fremstilte utgaver av hormonet blir brukt i noen treningsmiljøer). Bruk av Nutrobal øker mengde Prolactin og eksponerte individer kan med det utvikle melkeproduksjon i brystene. (Det gjelder også menn). Nutrobal vil på samme måte som veksthormoner påvirke og øke kroppens celledeling. Det foreligger med det en risiko knyttet til kreft. Kontraindikasjoner ved bruk av andre medisiner eller preparater sammen med Nutrobal er ikke godt nok dokumentert, men det foreligger ingen kjente alvorlige kontraindikasjoner i litteraturen.

Doping er ulovlig i Norge. I «Forskrift om hva som skal anses som dopingmiddel» (Lovdata) er ikke SARM eller GHS registrert som dopingmiddel etter straffeloven og legemiddellovens bestemmelser. Det er heller ikke oppført i «Forskrift om hva som skal anses som legemiddel». (Derimot står disse stoffene på idrettens dopingliste, og anses som dopingmiddel av WADA (World Anti-doping Agency), og er med det forbudt i og utenfor konkurranse).

SARM og GHS er med det per definisjon forbudt i idretten, men rammes ikke av lovbestemmelsene i straffeloven og legemiddelloven. Likevel vil Legemiddelverket og Tollmyndighet kunne anse disse stoffene som et legemiddel etter «konkrete helhetsvurderinger» med hjemmel i legemiddelforskriften § 1-3 bokstav a, da det er et legemiddelsubstans med farmakologiske egenskaper. Import uten at nødvendige kriterier (markedsføringstillatelse og norsk innpakning) er oppfylt, vil med det være ulovlig. Bruk av et legemiddel som ikke er godkjent i Norge (som med dette preparatet) er med det også ulovlig.", jfr. websiden til Antidoping Norge pr. 23.01.2017.

Uttalelsen ble slettet pr. 07.02.2017 som følge av den siste setningen. Antidoping Norge hadde ikke juridisk grunnlag for påstanden om at bruk av legemiddel som ikke er godkjent i Norge er ulovlig (jfr. 23 av 48 og 33 av 48). Basert på mine vurderinger fremstår ikke kjøp, besittelse og bruk av SARM/GHS som ulovlig. Jeg er usikker på hvilke lovbestemmelser som evt. kan anvendes på ikke-godkjent legemiddel. Det antas at konklusjon blir at kjøp, besittelse og bruk er ikke forbudt (dvs. at det er tillatt), men at import og videresalg kan straffeforfølges (dvs. at det er ulovlig).

Presentasjon på Youtube av Dylan Gemelli:

 
MK-677 (Nutrobal, Ibutamoren): MK-677 is orally active growth hormone secretagogue. A secretagogue is the term for a substance that chemically signals for the pituitary gland to secrete growth hormone. MK-677 increases growth hormone and IGF-1 levels. Elevated growth hormone has endless list of benefits to the human body (fat loss, increases in fat free mass, enhanced sleep quality, a treatment for obesity and fat loss, lowering of bad cholesterol, significant improvements in nitrogen balance, reversal of diet-induced nitrogen wasting, treatment of catabolic conditions, increase in basil metabolic rate, healing old injuries, healing bones, tendons and ligaments).

Ren trening

Antidoping Norge (ADNO) har utarbeidet en håndbok om "Ren Trening". Hensikten med håndboken er at utøvere skal bli bedre til å "planlegge og gjennomføre trening av høy kvalitet", dvs. uten bruk av dopingmidler og kosttilskudd. Det er fokus på grunnleggende treningslære, at det ikke er behov for kosttilskudd og at det er "uheldige konsekvenser" ved bruk av doping. Antidoping Norge mener et ren trening gir like muligheter. Det innebærer at "uren trening" (bruk av dopingmidler og/eller kosttilskudd) gir ulikhet. Det blir et forskjellig grunnlag for utøverne. Ulikheten er at utøverne som bruker dopingmidler og/eller kosttilskudd har en urettmessig fordel. Antidoping Norge mener at målsetningen om veltrent kropp kan nås ved effektiv og ren trening med høy kvalitet, helt uten negative bivirkninger og uten å bryte loven.

 Håndboken er på 28 sider og har følgende inndeling:

 • Trening og helse
 • Hvor mye trening er tilstrekkelig?
 • Hva bestemmer effekten av trening?
 • Styrketrening
 • Utholdenhetstrening
 • Kosttilskudd
 • Doping

 

Trening og helse. Regelmessig trening og fysisk aktivitet gir helsemessige gevinster på vev og organer i kroppen. Fysisk aktivitet er enhver kroppslig bevegelsene som gir økt bruk av energi (inkl. gå i trapper, måke snø, gå tur, leke med barna mv.). Trening er regelmessig, strukturert og planlagt aktivitet som har målsetning om forbedring av de fysiske parametre (økt utholdenhet, økt hurtighet, økt styrke, redusert kroppsfett mfl).

Hvor mye trening er tilstrekkelig? Helsedirektoratet anbefaler at voksne bør være aktive i 30 minutter med moderat intensitet hver dag. For å få effekter av trening må aktiviteten være strukturert og regelmessig samt at det er høyere krav til intensitet og varighet. En utrent person vil få rask fremgang etter oppstart med regelmessig trening. All form for bevegelse vil gi god effekt i begynnelsen. En trent person vil ha redusert potensiale og derfor mindre effekter av treningen. Det er nødvendig med høyere kvalitet på treningsøktene og gradvis progresjon for å oppnå fremgang.

Hva bestemmer effekten av trening? Det som har avgjørende betydning er følgende faktorer:

Belastning og tilpasning. Kroppen har svært god evne til tilpasning av belastningene. For å oppnå fremgang må derfor kroppen utsettes for gjentatte stimulerende belastninger. Omfanget og intensiteten påvirker effektiviteten er treningen. Generelt vil mer og hardere trening gi større og raskere effekt, men det er begrensninger i forhold til overtrening og skader slik at balansert forhold mellom trening og restitusjon er avgjørende.

Varighet og frekvens. Varigheten må være tilstrekkelig og treningsfrekvensen må opprettholdes over tid. 30 - 60 minutter med trening hver gang og ca. 2 - 3 ganger i uken er fornuftig. For styrketrening må de store muskelgruppene trenes minst to ganger pr. uke for god effekt.

Progresjon og variasjon. Mengde og intensitet må gradvis økes for å gi kroppen utfordringer. Det er også fornuftig med variasjon av bevegelsensformene (sykling, løping, styrke) og intensitet på treningsøktene for å unngå skader og ensformighet. For utholdenhetstrening blir det anbefalt å begynne med økning av varigheten, deretter økning i antall treningsøkter og tilslutt økning i intensiteten slik at progresjon blir gradvis. For styrketrening kan det være aktuelt med økning eller reduksjon i antall repetisjoner eller sett samt å foreta justeringer for vektbelastningen, øvelsesutvalget, flere treningsøkter mv.

Intensitet. Hvor hardt treningen utføres har betydning for tilpasningen til kroppen. For utholdenhetstrening kan hjertefrekvensen (pulsen) være et mål på intensitet (dvs. treningspuls i forhold til maksimalpuls, forholdstallet i prosent). Høyere puls vil normalt gi bedre effekt på utholdenheten. For styrketrening kan vektbelastningen være et mål på intensitet (dvs. vektbelastning i forhold til 1RM, forholdstallet i prosent).

Spesifisitet. For utholdenhetstrening vil alle former for aktivitet (sykkel, ski, løping) gi generelle tilpasninger for hjerte og skjelettmuskulatur som vil bedre prestasjonen. Hvis målsetningen er økt muskelmasse og økt styrke må treningen gjennomføres på en slik måte at det stimulerer muskelcellene til å vokse. Det må være øvelser for en gitt muskelgruppe med tilpasset vektbelastning.

Listen med positive effekter av trening er omfattende: For hjerte- og karsystemet vil både utholdenhets- og styrketrening gi økt slagvolum, lavere hvilepuls, redusert hvileblodtrykk og økt kapillærtetthet. For muskulatur vil utholdenhetstrening gi økt kapillærtetthet og økt kapasitet for energiomsetning, mens styrketrening bidrar til økt muskelmasse, økt muskelstyrke, bedre balanse og koordinasjon. For blodet vil både utholdenhets- og styrketrening gi flere røde blodceller, økt HDL-kolesterol, redusert LDL-kolesterol og bedre blodsukkerregulering. For energiforbruk og kroppssammensetning vil både utholdenhets- og styrketrening gi økt hvileforbrenning og redusert fettmasse. For skjelettet vil både utholdenhets- og styrketrening gi økt beinmineraltetthet. For hjernefunksjon og mental helse vil både utholdenhets- og styrketrening ha positive effekter på angst/depresjon, økt hukommelse, evne til læring og redusert risiko for demens/Alzheimers sykdom.

Det innebærer at utholdenhets- og styrketrening gir stort sett de samme helsemessige fordelene, men forskjellen er at styrketrening har positive effekter på muskulatur og styrke.

Styrketrening kan gi økt muskelmasse og styrke, mindre ledd og muskelsmerter, redusert risiko for sykdom og økt energiforbruk i hvile samt at det er effektiv for motvirkning av overvekt og fedme.

Det kan være fornuftig å velge 6 - 8 øvelser som belaster de største muskelgruppene i kroppen (bein, rygg, bryst, skuldre). Ved trening av styrke ca. 2 - 3 ganger i uken kan helkroppsprogram være hensiktsmessig. Knebøy, markløft, benkpress, curls, utfall, roing, nedtrekk mv. er gode øvelser.

Kombinasjon av vektbelastning og antall repetisjoner er avgjørende for styrke og muskelvekst. For økt muskelmasse og styrke blir det anbefalt å ha 6 - 12 repetisjoner og vektbelastning som er middels til høy. Vektbelastningen blir lav hvis det er flere enn 15 repetisjoner. Ved 10 repetisjoner er vektbelastningen høy nok til god styrkemessig effekt og lav nok til å begrense skaderisikoen.

Det anbefales å ha 2 - 3 serier på hver øvelse med pause på ca. 1 minutt.

Utholdenhetstrening påvirker hovedsakelig hjerte- og karsystemet, men det har også positive effekter på helse og livskvalitet. Utholdenhetstrening er alle aktiviteter som innebærer økning i pulsen og som vedvarer over tid. For en utrent person vil gåtur i hurtig tempo (spesielt i motbakker) være tilstrekkelig, men for trente personer er det nødvendig med økning i varigheten og intensiteten for å oppnå fremgang.

Aktiviteten kan gjennomføres som kontinuerlig arbeid (jevn puls over tid) eller som intervalltrening (lav og høy puls). Intervalltrening med puls i nærheten av maksimalpuls gi svært god effekt på hjerte- og karsystemet, men treningen er krevende og det er behov for lengre restitusjonstid.

Ved subjektive følelser er det slik at for lav puls (55 til 72 % av maksimalpuls) er det lett å prate, men puster litt raskere enn normalt. Ved moderat puls (72 til 87 % av maksimalpuls) er det vanskelig å ha en samtale med lange setninger og det er merkbar økning i pustefrekvens. Ved høy puls (87 til 100 % av maksimalpuls) er det bare kapasitet til enkeltord og hjerteslag/pust har høy frekvens.

Kosttilskudd er preparater som gir tilskudd av næringsstoffer og andre komponenter til kostholdet (dvs. næringsmidler). Det er 4. kategorier:

Sportsprodukter (karbohydrater, elektrolykker, væske, sportsdrikke, energibar, gel, koffein, vitaminer, protein) er spesialprodukter som er designet for bruk i trening slik at treningsintensiteten kan opprettholdes når glykogenlagrene tappes og væskebalansen forstyrres.

Vitamin- og mineralprodukter (tran, omega-3 fettsyrer, vitaminer, mineraler) er tilskudd av næringsstoffer for imøtekommelse av næringsbehovet eller for behandling av en mangeltilstand.

Erogene tilskudd (koffein, kreatin) gir prestasjonsfremmende effekter i trening og konkurranse. Det er tilsvarende næringsstoffer eller andre komponenter som er naturlig tilgjengelig i mat og drikke, men i større mengder enn det vanlige inntaket.

Naturpreparater (ginseng, rød solhatt, alger, urter) er tilskudd med ingredienser fra naturen som ikke er klassifisert som næringsstoffer.

Personer som har et kosthold som er basert på energi-/kaloribalanse og som samtidig har tilstrekkelig med variasjon (inkl. 5 daglige porsjoner med frukt og grønnsaker) har et tilstrekkelig inntak med vitaminer og mineraler. Det innebærer at utøvere har egentlig ikke behov for kosttilskudd. Bruk av vitamin- og mineralstoffer i for store doser kan medføre overdosering og negative interaksjoner mellom næringsstoffene. Angitt dagsdose må derfor ikke overskrides ved bruk av kosttilskudd siden det kan bli ubalanse i ernæringsstatus. Personer som trener mye (både styrke og utholdenhet) har behov for et høyere inntak av proteiner enn de som er normalt fysisk aktive. Det er viktig at kostholdet har tilstrekkelig mengde med proteiner, men det er innebærer ikke nødvendigvis at det er behov for proteintilskudd for å dekke det økte behovet. Et vanlig kosthold gir tilstrekkelig med proteiner. Proteinrike matvarer og drikke er bedre alternativer enn proteintilskudd. Overskudd av proteiner vil brukes som energi eller lagres som fett hvis det totale energiinntaket overgår totalt energiforbruk (dvs. ved energi/kalorioverskudd). For de fleste er kosttilskudd et dårlig alternativ til et godt kosthold.

Inntak av vitaminer og mineralstoffer utover kroppens behov fremmer ikke prestasjon eller helse. Inntak av høye doser av enkelte antioksidanter kan redusere tilpasningsevnen til trening (både styrke og utholdenhet). Ergogene tilskudd (koffein, kreatin, bikarbonat/bakepulver mv.) har imidlertid vitenskapelig dokumentert prestasjonsfremmende effekter for noen individer i enkelte tilfeller, men effekten er minimal sammenlignet med alle andre faktorer som påvirker en utøvers prestasjon på kort og lang sikt.

Kosttilskudd kan inneholde spor av dopingmidler, dvs. forurenset med et forbudt stoff eller inneholde et forbudt stoff som ikke er oppgitt i varedeklarasjonen. Det er lavere konsentrasjoner av stoffene, men det kan være sporbart på dopingtester. I tillegg kan det være helserisiko. Det er ingen godkjenningsordning med kosttilskudd i Norge, men Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket blir fulgt. Det er særlig risiko ved kjøp av kosttilskudd i utlandet eller over internett.

Før bruk av kosttilskudd kan det være fornuftig med diskusjon av behovet for og bruk av produktene med kvalifisert fagperson.

Doping er misbruk av hormonpreparater, andre legemidler eller metoder for å få en prestasjonsfremmende effekt. Fra 1. juli 2013 ble det forbudt å bruke dopingmidler i Norge. Straffeloven § 234 og 235 foreta regulering av dette. I tillegg kan bruk av anabole steroider få konsekvenser for kravet til helse i førerkortforskriften.

De mest brukte preparatene er anabole androgene steroider, clenbuterol, veksthormon, prohormoner, IGF-1, insulin og efedrin. Det er varierende grad av anabol/muskeloppbyggende- eller fettforbrennende effekter.

Doping innebærer at kroppen får tilførsel av hormoner fra tabletter eller injeksjoner. Konsentrasjon i blodet tilsvarer kroppens naturlige produksjon og behov, men med doping tilføres hormoner i mange ganger høyere konsentrasjon enn det som er naturlig. Det gir betydelige forstyrrelser i et finregulert system og potensielt uønskede bivirkninger for de fleste organer og vev i kroppen.

Bivirkninger er individuelt og det er ofte underkommunikasjon av problemene. Det skilles mellom fysiske (testiklene krymper, brystdannelse, prostatavekst, impotens, økt kroppsbehåring, skjeggvekst, klitorisvekst, mentruasjonsforstyrrelser) og psykiske (aggressivitet, humørsvingninger, depresjon, nedsatt impulskontroll, angst, uro, søvnforstyrrelser, nedsatt empati, sjalusi, paranoia, psykose).

Begynnelsen på kuren blir oppfattet som subjektivt positivt (økt energinivå, redusert tretthet, økt selvtillit), men den positive følelsen kan utvikle seg til økt aggressivitet, sjalusi og mistenksomhet senere i kuren. Musklene vokser mens den psykiske helsen svekkes. Etter kuren kan det blir opplevelse av energiløshet, redusert selvtillit, sosial tilbaketrekning og depresjon.

"Ren Trening": Les hele boken her!

Blodprøve

 

Jeg vært til konsultasjon hos fastlegen for kontroll av den ordinære helsen. Jeg begynte med bruk av SARM i august 2016 og i løpet av de siste ca. 1,5 årene har det vært bruk av flere preparater fra ulike leverandører. Det har vært fem forskningsprosjekter med varighet på ca. 6 - 12 uker med opphold på ca. 4 - 8 uker mellom prosjektene:

 

Det har vært behandlingsopplegg (PCT) med bruk av SERM (selektiv østrogen reseptor modulator) som Nolvadex (Tamoxifen) etter de tre prosjektene i 2017 samt at det var bruk av AI (aromatasehemmer) som Arimidex i avslutningsfasen på et forskningsprosjekt i begynnelsen av 2017 som følge av fornemmelse av forhøyet nivå for østradiol.

Det har ikke vært indikasjoner på endringer i den generelle helseprofilen som synes å være tilfredsstillende, men det er fornuftig med helsekontroll hos fastlegen for bekreftelse på dette. Fastlegen (jfr. dopingbruk og fastlege) har en omfattende liste med "tegn på doping" som inkluderer både "sosiale", "fysiske" og "psykiske tegn", men dette ble ikke diskutert. Det var en kortvarig samtale om trening og kosthold samt om forholdet til røyk og alkohol. Jeg fikk aldri spørsmålet om "har du prøvd doping?" slik at det var tilsynelatende ingen indikasjoner på dette. SARM er på generelt grunnlag ikke doping. SARM er ikke registrert på dopinglisten på lovdata (dvs. ikke ulovlig), men har vært på dopinglisten til World Anti-Doping Agency (WADA) siden 2008 (dvs. ikke tillatt innenfor idretten). Det er vesentlige forskjeller mellom ikke ulovlig og ikke tillatt innenfor idretten. Idretten kan iverksette sanksjoner som for eksempel utestengelse, men straffeloven kan ikke anvendes. Preparatene "kan ha potensiale til prestasjonsbedring" slik at det er ikke tillatt med bruk innenfor idretten. SARM ble ikke nevnt i kursmaterialet til Den norske Legeforening om dopingbruk og det er heller ikke nevnt i noe av det omfattende materialet som til enhver tid blir produsert av Anti-Doping Norge.

Hos fastlegen ble det avgitt urinprøve og blodprøve samt kontroll av blodtrykket og lytte på hjerte-lunge. Jeg forsøkte ikke å påvirke blodprøverekvireringen og dette ble bestemt av fastlegen etter den sedvanlige samtalen om livsstil (kosthold, mosjon, tobakk, alkohol, stress). Det er derfor flere mangler for blodprøven.

Blodtrykket var "normalt" (dvs. lavere enn 140/90). Blodtrykk er måling av risiko for hjerte- og karsykdommer. Overtrykket er trykket i blodkarene når hjertet trekker seg sammen, mens undertrykket er trykket i pulsåren mellom hjerteslagene. Høyt blodtrykk kan være en belastende faktor for hjertet samt at det medfører risiko for utvikling av hjerneslag og hjerteinfarkt. Blodtrykket er varierende. Det er lavest ved hvile om natten, men anstrengelser, aktiviteter og stress gir økt blodtrykk. Dette er normale og forbigående stigninger i løpet av dagen. Det er ingen symptomer eller plager ved høyt blodtrykk, men det kan være svimmelhet og hodepine ved meget høye trykk som er sjelden. Jeg var avslappet ved måling av blodtrykket som følge av den forlengede ventetiden på venterommet. Fastlegen mente at blodtrykket var normalt og det var positivt. Anabole steroider kan bidra til økning av blodtrykket og gir større blodvolum som følge produksjon av røde blodceller og forhøyet nivå av østrogener.

Urinprøven var "i orden". En urinprøve kan gi informasjon om evt. plager med urinveiene, blærekatarr, indikasjoner på nyresykdommer, hormonell ubalanse i kroppen og diabetes. Ifølge fastlegen var urinprøven i orden slik at det antas at det ikke var påvisninger for glukose, leukocytter, nitritt, proteiner (albumin) eller blod.

For blodprøven var det flere avvik og enkelte overaskende verdier. Det var følende resultater fra klinisk kjemisk lab:

Hematologi

 • B-Hemoglobin 16,2 (13,4 - 17,0)
 • B-Leukocytter 5,9 (3,5 til 11,0)
 • B-Trombocytter 207 (145 - 348)
 • Ery-MCV 93 (82 - 98)
 • P-Ferritin 101 (34 -300)

Elektrolytter/metaller

 • P-Kalsium 2,28 (2,20 - 2,55)
 • S-Fosfat 1,18 (0,75 - 1,65)

Enzymer/metabolitter

 • P-ALAT 69 (10 - 70)
 • P-Kreatinin 126 (60 - 105)
 • Pf-GRF estimert 55 (>90)

Proteiner/immunoglobuliner

 • P-Albumin 45 (39 - 50)

B12. Folsyre. Vitaminer

 • P-Vit B12 (Kobalamin, total) 550 (175 - 700)
 • P-Vit B9 (folsyre) 33,6 (> 8,0)

Hormoner

 • P-T4, fritt 11,8 (9,5 - 22,0)
 • P-TSH 2,48 (0,40 - 4,50)

Ukjent analysebetegnelse

 • S-25-Hydr. Vit. D3 106 (50 - 113)

Ikke gruppert

 • S-Glukose 5,0 (4,0 - 6,0)
 • S-Kalium 3,9 (3,5 - 5,0)
 • S-Natrium 139 (137 - 145)

 

Det var ingen verdier for hematokrit (B-EVF), kolesterol (S/P-Kolesterol, S/P-HDL-Kolestrol, S/P-LDL-Kolestrol) eller kjønnshormoner (S-Testosteron, S-SHBG, Fri Testosteron, S-FSH, S-LH, S-Østradiol). Det er en svakhet. Det var fastlegen som bestemte prøvene etter samtale om livsstil. Vedkommende mente tilsynelatende at dette ikke var relevant. Jeg skal forsøke å få med verdier for hematokrit, kolesterol og kjønnshormoner ved neste anledning.

Basert på verdien for på 16,2 for B-Hemoglobin og 93 for Ery-MCV antas det at EVF (B-EVF) Hematokrit ville vært på 0,48 - 0,49, dvs. i øvre del av referansen fra 0,40 til 0,50. Hematokrit viser den prosentvise volumandelen av røde blodceller. Anabole steroider stimulerer produksjon av erytropoietin (EPO) som stimulerer benmargens produksjon av erytrocytter (dvs. røde blodceller) og gir polycytemi med hemoglobin (dvs. protein som finnes i store mengder i blodet) og hematokrit (dvs. prosentvise volumandelen av røde blodceller). Polycytemi innebærer en tilstand hvor blodets innhold av erytrocytter (dvs. røde blodceller) er økt ut over det normale. Verdiene for hematokrit kan også stige ved dehydrering.

Fastende blodsukker var under 7, dvs. ingen påvisning av sukkersyke.

Det ble identifisert avvik for P-Kreatinin, dvs. verdien var på 126 sammenlignet med referansen på 60 - 105. Kreatinin er et mål på nyrefunksjon og om nyrene filtrerer blodet. Det er et utskillestoff fra nedbrutt kreatinfosfat i skjelettmuskulaturen og det er nyrene som er ansvarlig for å kvitte seg med kreatinin i urinen. Produksjon av kreatinin er proporsjonal med muskelmasse (dvs. øker eller minsker i samme forhold). Det var også avvik for estimert glomerulær filtrasjon (eGFR) som er et mål på nyrefunksjon og påvisning av endringer for nyrefunksjon. Verdien var på 55 sammenlignet med referansen på over 90. Verdier innenfor rammen av 45 - 59 kan være indikasjon på en "lett til moderat redusert" nyrefunksjon hvis det vedvarer over lengre periode (ca. 3 måneder). Verdien må under 30 for at nyrefunksjonen blir "betydelig redusert". Justert for kroppsoverflate (høyde, vekt) er verdien på 69 som er "lett redusert" nyrefunksjon.

Forhøyende nivåer for kreatin og reduserte nivåer for eGRF kan gi indikasjoner på nedsatt nyrefunksjon. Det var ikke vært smerter i nyrene. Det er usikkert om bruken av SARM er grunnlaget for avvikene. SARM skal ifølge de teoretiske beskrivelsene ikke påvirke nyrene, men det kan være andre virkestoffer eller urenheter (f. eks. prohormoner) i preparatene. Siden det ikke er bruk av kosttilskudd (f. eks. kreatin), legemidler eller andre preparater er antall forklaringsfaktorer noe redusert. Jeg har ikke brukt kosttilskudd siden juni 2016 eller legemidler siden april 2016. Muskelmasse, kosthold (kjøtt, proteiner) og trening er imidlertid andre faktorer som kan påvirke nivået for kreatinin. Det kan bli økning i nivået for kreatinin med inntil 30 % i flere timer etter kjøttrikt måltid og/eller kraftig fysisk aktivitet. Det var ingen endringer eller justeringer i kostholds- og treningsopplegget slik at det var måltider med kjøtt og treningsøkter før prøvetaking. Verdien for kreatinin på 126 var 20 % høyere enn referanseverdien og det er innenfor feilrammen på inntil 30 % for slike omstendigheter.

Det er ikke grunnlag for konklusjon om at nyrefunksjon er lett eller moderat redusert basert på en blodprøve, men det er avvik som må overvåkes. Det var imidlertid ingen avvik for urinprøven (dvs. ingen eggehvite eller blod i urinen som kan gi indikasjoner på nedsatt nyrefunksjon) og blodtrykket var normalt (dvs. nyresykdom vil nesten alltid gi høyt blodtrykk). Utskillelse av albumin (protein) i urinen kan være tegn på sykdom i nyrene, men det var ingen avvik på test av mikroalbumin for urinprøven.

Hvis jeg skal foreta videre oppfølging eller utredning av avviket for kreatinin og eGFR er det aktuelt med rekvirering av ny prøvetaking for kontroll av hemoglobin, trombocytter, natrium, kalsium, ferritin, glukose (ikke fastende), CRP, leukocytter, kalium, klorid, jern/TIBC, kreatinin/kreatinin eGRF, albumin og urinstoff. I den forbindelse kan det være fornuftig å begrense inntaket av protein (dvs. inntil 50 - 80 gram pr. dag som er ca. 33 - 50 % av det nåværende inntaket), treningsfri og øke inntaket av vann (dvs. være godt hydrert) i uken før prøvetaking for å begrense antall faktorer som påvirker nivået av kreatinin. Det kan deretter være aktuelt med henvisning til ultralyd samt videre til nyremedisinsk avdeling på sykehuset for urografi eller nyrebiopsi hvis det fortsatt er avvik. Det må være redusert eGFR (dvs. under 60) i periode på 3 måneder for å stille en diagnose.

Det er også høyt nivå av leverenzymene ALAT (Alaninaminotransferase) i blodet, men verdien på 69 var ikke over referansen som er fra 10 - 70. SARM skal ikke være toksisk (dvs. giftig) for levercellene. Nolvadex kan imidlertid bidra til forandringer av leverenzymverdiene og det antas å være grunnlaget for de overraskende verdiene siden det ikke foreligger andre forklaringsfaktorer. Det kan også bli forhøyende forhøyede triglyseridverdier ved bruk av Nolvadex, men dette ble ikke målt. Bruk av anabole steroider kan gi forhøyet nivå i blodet av leverenzymene ALAT (Alaninaminotransferase), ASAT (Aspartataminotransferase) og ALP (Alkalisk fosfatase) fordi steroider er toksisk for levercellene. Leververdier, leverstatus eller leverprøver henviser til en gruppe med klinisk kjemiske blodprøver som gir informasjon om en persons lever og galleganger. Det er størst risiko for leverskade ved bruk av 17alfa-alkylerte anabole steroider i tablettform, dvs. hvor molekylet har fått addert en gitt kjemisk forbindelse på en spesiell plass (ved karbonatom nr. 17) i de fire ringene av karbonatomer som utgjør grunnstrukturen i alle steroider. Det kan for eksempel være preparater som Winstrol, Dianabol, Anavar, Turinabol og Anadrol. Det skyldes at tablettpreparater gir høy konsentrasjon i leveren og at disse preparatene bare i liten grad nedbrytes der.

Hormoner som ble kontrollert var begrenset til stoffskiftet (fritt tyroksin og tyreoideastimulerende hormon). FT4 var i nedre del av referansen, mens TSH var i midten av referansen. Alle verdien var imidlertid innenfor referansen slik at det synes ikke å være påvirkninger på forbrenningen for SARM.

Hemoglobin er måling av blodprosent og oksygenbærende delen i de røde blodcellene. Verdien var på 16,2 sammenlignet med referansen fra 13,4 til 17,0. Det er ingen indikasjoner på at SARM bidrar til større blodvolum som følge produksjon av røde blodceller slik som anabole steroider.

Ved å ha jevnlige helsekontroller hos fastlegen er det muligheter til å få indikasjoner på ulike medisinske sykdommer eller tilstander på et tidligere tidspunkt (dvs. unngå problemer med nyre, lever og hjerte ved å redusere eller avslutte bruken på riktig tidspunkt, andre behandlingstiltak eller -opplegg, PCT mv.). Jeg tenker derfor at det er fornuftig å ha slike kontroller og frekvensen må trolig økes siden det ble det foretatt identifisering av enkelte ugunstige verdier i blodprøven.

Simple health check (including blood test/blood work, urine test, blood pressure) at the doctor's office after several SARMs cycles in the last 1,5 years. Tests was decided by the doctor after asking about lifestyle (diet, exercice, tobacco, alcohol, stress) and use of SARMs ("other anabolic agents") was not mentioned or discused. A few elevated and surprising values, but futher investigations was not needed according to the doctor.

Avslutning av prosjekt med LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine)

Snail run near the Finish line on road
** Note: Soft Focus at 100%, best at smaller sizes.

 

Jeg har avsluttet forskningsprosjektet på 12 uker med LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) fra SarmsX (www.sarmsx.com). Det har vært dosering på 10 mg ed for LGD-4033 (Anabolicum) og 20 mg ed for GW-501516 (Cardarine) som er de anbefalte doseringene for preparatene.

Oppdateringene på bloggen for forskningsprosjektet i perioden har vært som følgende:

 

Det er følgende teoretiske beskrivelser av SARM som ble benyttet:

 • LGD-40333 (Anabolicum) er kategorisert som et SARM og har evnen til å binde seg til de androgene reseptorene med ekstremt høy affinitet (Ki of ~1 nM). Det ble opprinnelig utviklet for behandling av muskeltap ved osteoporosis, akutt og kronisk sykdom samt aldersrelatert muskeltap. LGD-4033 (Anabolicum) kan gi de tilsvarende terapeutiske fordelene som testosteron, men på en tryggere og sikrere måte. Dette skyldes at det er vevs-selektiv virkningsmekanisme. Preparatet inneholder også evnen til å ha anabole aktiviteter i muskler og bein samt selektivitet for muskel og bein mot prostata og talgkjertler. Det er også helbredende fordeler. Preparatet blir betraktet for å være den sterkeste og mest anabole av SARM. Det kan gi økt muskelmasse uten de tilsvarende potensielle bivirkningene ved bruk av anabole steroider. Det kan bli undertrykkelse for egenproduksjon av testosteron. Det kan bli reduksjon i totalt og fritt testosteronnivå samt redusert nivå for seksualhormonbindende globulin (SHBG). Det skal ikke bli vesentlig reduksjon i nivået av luteiniserende hormon (LH) og follikkelstimulerende hormon (FSH). Det kan gi indikasjoner på at det er en mildt undertrykkende samt at gjenopprettelsen av egenproduksjon blir kortvarig. Jeg viser også til produktbeskrivelsen på websiden til SarmsX for nærmere informasjon.
 • GW-501516 (Cardarine) blir gruppert i samme kategori som SARM, men har ingen innvirkning på androgene reseptorer og er derfor ikke et SARM. Basert på struktur og definisjon er preparatet en PPAR (Peroxisome Proliferator-Activated Receptors) modulator som aktiverer AMP-aktivert proteinkinase (AMPK) og stimulerer glukoseopptaket i skjelettmuskulaturvevet. GW-501516 (Cardarine) var opprinnelig utviklet av GlaxoSmithKline som kandidat for behandling av "metabolske sykdommer" og "kardiovaskulære sykdommer", dvs. kolesterol, fedme, diabetes, dyslipidemi, hjerteproblemer mv. GW-501516 (Cardarine) har to spesielle egenskaper som er egnet for prestasjonsfremmende middel. 1) Utholdenhet. Det kan bli betydelige forbedringer av utholdenhet over lengre perioder som følge av høyere VO2-max (maksimalt oksygenopptak), dvs. det er grunnlag for kontinuerlige forbedringer i den aerobe kapasiteten. Preparatet blir betraktet for å være optimalt for utholdenhet ("ultimate endurance enhancer"). 2) Reduksjon av kroppsfett. Det kan bli betydelig reduksjon av kroppsfettet selv om det ikke er energi-/kaloriunderskudd eller katabolsk (nedbrytende) tilstand for kroppen. Reduksjon av kroppsfettet  skjer som følge av økt glukoseopptak i muskulaturen. Jeg viser også til produktbeskrivelsen på websiden til SarmsX for nærmere informasjon.

 

Arbeidsbetingelsene for forskningsprosjektet var som følgende: Styrketreningen var et helkroppsprogram som ble gjennomført 3 ganger i uken. Det ble foretatt oppsett av 2 treningsøkter (A og B) som jeg roterte gjennom hele perioden på 12 uker, dvs. i uke 1 ble det A - B - A, i uke 2 ble det B - A  - B, i uke 3 ble det A - B - A osv. Det var et minimalistisk og intensivt treningsprogram som hadde hovedfokus på baseøvelser og litt progressiv overbelastning med støtte- og isolasjonsøvelser. Vektbelastningen var på ca. 70 % av 1RM for basisøvelsene (dvs. 12 til +20 repetisjoner), mens det var ca. 50 % av 1RM for støtte- og isolasjonsøvelsene (dvs. +20 repetisjoner). Det var lett vektbelastning siden det var fokus på hypertrofi. Det var 50 repetisjoner på hver øvelse og 4 øvelser på hver treningsøkt. Antall sett var derfor noe varierende basert på den muskulære utholdenheten. Jeg kjørte til eller nær utmattelse (failure) på hver øvelse og etter kortvarig pause på ca. 1 - 2 minutter fortsatte jeg på det neste settet. Dette oppsettet ble gjentatt inntil 50 repetisjoner ble nådd. Kardiotreningen var løping (rolig langkjøring) i et segment på ca. 5,3 km på Strava og det ble gjennomført 1 gang i uken. Det var fokus på "moderat intensitet", dvs. begrensning for hjertefrekvensen på inntil 150. I tillegg har det vært treningsøkter for kampsport ca. 2 - 4 ganger i uken og det er noe krevende og sammensatte treningsøkter med øvelser for teknikk, fleksibilitet, balanse, fokus, konsentrasjon, styrke og utholdenhet. For kostholdsplanen har det vært energi-/kalorioverskudd på ca. +250 til ca. +500 kcal med et sunt og næringsrik kosthold. Det har vært begrenset med avvik i kostholdsplanen (dvs. mindre enn de 10 % som er tillatt). Jeg var i den øvre delen av intervallet for energi-/kaloriunderskuddet i de første 6 ukene, men reduserte til den nedre delen av intervallet i de siste 6 ukene (dvs. 21 av 36). Forventningene for kroppsvekten var vektøkning på +6 til +12 kg. Det var målsetning om å begrense økningen i fettprosent, men det ble ikke tallfestet slik at sammenligning med tidligere prosjekter er aktuelt (dvs. fettprosent på 13,5 til 13,8 %). Det var ingen bruk av kosttilskudd eller andre supplement i forskningsperioden for å begrense antall faktorer som kan påvirke muskelmasse, kroppsfett og styrke. Det var imidlertid bruk av kremen Lamisil (terbinafin) fra GlaxoSmithKline i de siste 2 ukene som følge av behandling av en mindre infeksjonen i huden (ringorm). Dette er et reseptfritt legemiddel.

Før oppstart på prosjektet ble det satt målsetninger for styrke, muskelmasse og kroppsfett. Det var generelle målsetninger om økning av muskelmasse, opprettholdelse av styrken og begrense økningen av kroppsfettet, dvs. fokus på vektøkning (bulking).

1RM for baseøvelsene (benkpress, knebøy og markløft) var på 496 kg før oppstart på prosjektet (jfr. test pr. 12.06.2017 etter avslutning på forrige forskningsprosjekt med S-4). Test av 1RM etter avslutning av prosjektet viste en samlet vektbelastning på 515 kg, dvs. økning på +19 kg (+3,83 %). Det var økning av styrken for knebøy (182 kg, dvs. +5 kg og +2,82 %), benkpress (139 kg, dvs. +7 kg og +5,31 %) og markløft (194 kg, dvs. +7 kg og +3,96 %). Det synes ikke å være positive mereffekter på styrken fra og resultatene som er oppnådd er innenfor rammen av tidligere prosjekter. Jeg synes imidlertid at utviklingen for ren styrke var godkjent siden målsetningen var opprettholdelse av styrken. Jeg er spesielt fornøyd med ny personlig bestenotering i benkpress. Ifølge de teoretiske beskrivelsene skal LGD-4033 (Anabolicum) være det sterkeste og mest anabole av SARM. Preparatet skal være "utmerket" for styrke. I et slikt perspektiv fremstår trolig progresjon som noe utilstrekkelig. Det kan være grunnlag for høyere forventninger siden preparatet er registrert på dopinglisten til Anti-Doping Norge (ADNO) som "øvrige anabole stoffer" og blir sammenlignet med testosteron og andre steroider (Anavar, Turinabol, Primobolan). En samlet økning i styrken på +3,83 % i perioden på 12 uker fremstår ikke som spesielt imponerende når det samtidig har vært økning i kroppsvekten på ca. 9 kg. Hvis det i stedet foretas vurdering av den relative muskelstyrken (dvs. antall kg i baseøvelsene delt på kroppsvekten) var forholdstallet på 6,20 ved oppstart (496 kg / 80,1 kg), 5,89 etter 6 uker (511 kg / 86,8 kg) og 5,78 etter 12 uker (515 kg / 89,2 kg). Den relative styrken er blitt redusert i perioden.

Bevegelsene i kroppsvekten har vært som forventet i perioden. Det var betydelig økning i kroppsvekten i perioden med energi-/kalorioverskudd på +500 kcal (dvs. 6,7 kg på 6 uker), men noe mindre vektøkning med energi-/kalorioverskudd på +250 kcal (dvs. +2,4 kg på 6 uker). Jeg bruker ikke baderomsvekten i forskningsprosjekter (dvs. for å unngå de psykologiske effektene av daglige eller ukentlige bevegelser). Basert på posering eller fleksing av muskler foran speilet var det indikasjoner på betydelig økning i kroppsvekten i de første ukene, men det virket som kroppsvekten ble noe redusert i midten av prosjektet. Forhåndsvurderingen etter 6 uker var på ca. 88 - 90 kg, men analysen av kroppens sammensetning viste 86,7 kg. Forhåndsvurderingen var også på ca. 88 - 90 kg etter 12 uker og det var mer treffende siden analysen av kroppens sammensetning viste 89,2 kg. Beltespennet på buksen ble justert med 2 hakk i de første ca. 5 ukene, men ingen endringer etter dette. Jeg var derfor trygg på at kroppsvekten ikke var på over 90 kg. Den samlede vektøkningen ble på 9,1 kg som er innenfor rammen av de 6 til 12 kg som var forventet.

LGD-4033 (Anabolicum) har ifølge de teoretiske beskrivelsene ingen spesielle egenskaper for kroppsfett eller fettforbrenning, men GW-501516 (Cardarine) er en metabolsk modulator som skal ha evne til å reversere problemer med metabolisme ved å stimulere fettsyreoksidasjon (dvs. nedbrytning av fettsyrer). Siden GW-501516 (Cardarine) var opprinnelig utviklet for behandling av fedme var det ventet vesentlige effekter på kroppsfettet. Reduksjon av kroppsfettet skjer som følge av økt glukoseopptak i muskulaturen og bruk av fett som energikilde. Ifølge de teoretiske beskrivelsene av preparatet kan det bli betydelig reduksjon av kroppsfettet selv om det ikke er energi-/kaloriunderskudd eller katabolsk (nedbrytende) tilstand for kroppen, men det fremstår som feilaktige og misvisende beskrivelser. Det ble ikke identifisert spesielle egenskaper for fettforbrenning. Basert på tidligere erfaringer var jeg oppmerksom på at det er urealistisk med opprettholdelse eller uendret kroppsfett i perioden med vektøkning slik at det var fokus på å begrense økningen av kroppsfettet. Sluttresultatet ble økning fra 10,7 % (8,5 kg) til 14,8 % (13,2 kg). Det er veldig skuffende med økning i kroppsfettet med +4,7 kg i løpet av perioden på 12 uker når hensikten med bruk av GW-501516 (Cardarine) var fettforbrenning og begrensning av økningen i kroppsfettet. Dette er også vesentlig høyere enn basislinjen med fettprosent på 13,5 til 13,8 % fra tidligere prosjekter.

GW-501516 (Cardarine) hadde heller ingen effekter på utholdenheten. Data fra de ukentlige løpstestene i perioden på 12 uker gir et overbevisende bilde på de manglende resultatene (dvs. 35 av 36). Siden dette skal være det "optimale preparatet" for utholdenhet er resultatene veldig skuffende og oppsiktsvekkende svake. Basislinjen var på 4:10 min/km. Gjennomsnitt for 1. halvdel (uke 1 til uke 6) var på 4:11 min/km (dvs. -0,25 %), mens gjennomsnitt for 2. halvdel (uke 7 til uke 12) var på 4:14 min/km (dvs. -0,98 %). Gjennomsnitt for hele forskningsprosjektet ble på 4:12 min/km (dvs. -0,49 %), dvs. tilsvarende som den siste løpstreningen i uke 12. Det har ikke vært kontinuerlige forbedringer i den anaerobe kapasiteten og heller ikke økning i VO2-max gjennom hele forskningsprosjektet. 5 til 8 ukers bruk fremstår som den mest hensiktsmessige tidsperioden for bruk av preparatet. I den perioden var det forbedringer i tiden på +0,74 % fra 4:10 min/km til 4:07 min/km. Samlet sett for hele forskningsprosjektet på 12 uker ble det tilbakegang med -0,49 %. Det er imidlertid ingen vesentlige endringer, men den manglende progresjon eller fremgang var overraskende. Til sammenligning var toppnivået på 3:57 min/km etter 7 uker med S-4 (Andarine) i juni 2017. Jeg var stabil på under 4:00 min/km i de siste 2 ukene av det forskningsprosjektet (dvs. 48 av 48).

Det var rask og god restitusjon etter treningsøktene. Det har ikke vært forsinket muskelømhet (doms) av vesentlig omfang i løpet av perioden. Det var positivt siden dette var et nytt treningsopplegg for meg samt at oppstarten var umiddelbart etter sommerferien. 

Det har vært flere skader i perioden. Smerter i høyre kneet ble borte ca. 3 - 4 dager (dvs. 10 av 36) og smerter fra muskel- eller skjelettsystemet i brystet ble borte etter ca. 3 uker (dvs. 23 av 36). For den siste skaden var jeg også til fastlegen for konsultasjon. Det var ingen indikasjoner på raskere helbredelse av skader ved bruk av LGD-4033 (Anabolicum). Det har imidlertid ikke vært indikasjoner på tørre ledd slik som ved bruk av LGD-4033 (Legend) fra Olympus UK (Olympus Labs) i slutten av 2016.

Det har ikke vært identifiserbare bivirkninger for hud, hår, søvn, matlyst, kropp, psykisk helse eller den generelle velvære. Det er heller ingen indikasjoner på endringer i blodtrykk eller forhøyede nivåer for østradiol. Det var imidlertid indikasjoner på svak reduksjon av egenproduksjon av testosteron. I begynnelsen av forskningsprosjektet var det merkbar økning i libido (dvs. 10 av 36), men den ble senere redusert (dvs. 19 av 36) slik at det synes å være noe reduksjon i egenproduksjon av testosteron (minimal suppression) som følge av LGD-4033 (Anabolicum). Libido er noe nedsatt (dvs. sexlyst, seksuelle lyster og behov har vært delvis fraværende) og det er noe reduksjon i nattlige ereksjoner. Jeg synes imidlertid at omfang av reduksjon i egenproduksjon er mindre enn i det forrige forskningsprosjektet med S-4 (Andarine). Det kan ha sammenheng med at det var energi-/kaloriunderskudd som er nedbrytende (katabolt) for kroppen. Det er ikke uvanlig med undertrykkelse av egenproduksjon ved bruk av SARM, men gjenopprettingsperioden skal være kortvarig etter avslutning (dvs. ca. 2 - 3 uker). Et kortvarig behandlingsopplegg med Nolvadex fremstår som fornuftig for meg. Nolvadex er et SERM (selektiv østrogen reseptor modulator) som binder seg til østrogen reseptorene i stedet for østrogen, dvs. det hindrer eller blokkerer for østrogenet. Det blir også økt utskillelse av follikkelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH) som kan gi økning i egenproduksjon av testosteron. Etter forskningsprosjektet blir det derfor et behandlingsopplegg (Post Cycle Therapy, PCT) på 4 uker med bruk av Nolvadex (Tamoxifen-EGIS) med standard protokoll på 40 - 40 - 20 - 20 mg ed.

Det ikke påvist termogene egenskaper for GW-501516 (Cardarine) ved at det er ingen vesentlige endringer i kroppstemperatur eller hvilepuls, men det er mer følsomhet for varme (dvs. 10 av 36). Det er derfor en følt endring som innebærer mer bruk av T-skjorte og fleecevest til tross for kjøligere temperaturer for sensommer og høst. Det har også vært mer svette på treningsøkter som fikk konsekvens ved påvisning av en mindre hudinfeksjon (ringorm) nedenfor armhulen på venstre siden etter ca. 10 uker (dvs. 31 av 36). Det er en ufarlig tilstand som behandles med reseptfri krem. Det har vært behandling med kremen Lamisil (terbinafin) fra GlaxoSmithKline i 2 uker og bruken ble avsluttet i samsvar med protokollen. Jeg kan ikke bruke Lamisil sammen med Nolvadex siden det er en "uheldig kombinasjon" av legemidler (dvs. 36 av 36). Lamisil bidrar til reduksjon av den aktive tamoksifenmetabolitten endoksifen i Nolvadex med 50 - 60 % som følge av hemming av CYP2D6 (dvs. et enzym). Det kan ta ytterligere ca. 1 - 2 uker før huden blir normal, men behandling med krem ut over 2 uker skal ikke være nødvendig. Årsaken til hudinfeksjonen er mikroorganismer (som trives i fuktige og tette omgivelser) trenger seg inn i huden. Det har vært følelse av forhøyet kroppsvarme, mer svette på treningsøkter og i tillegg kommer fuktighet etter dusjing.

Det har ikke vært søvnproblemer. Det ble foretatt søvnregistrering (for periode på 1 uke og 4 uker) som viser at sovekvaliteten er "godkjent" (dvs. 28 av 36 og 33 av 36). Jeg fikk 77 poeng (både for den kortvarige og langvarige søvnregistreringen) som er innenfor den normale rammen fra 70 til 100 poeng. Sovekvaliteten er i nedre del av rammen slik at det er heller ikke grunnlag for påstander om at de benyttede SARM bidrar til dypere søvn og våkner mer uthvilt. Den dype søvnen utgjør 22 % av den totale søvnen sammenlignet med 20 - 25 % som er normalt. Dyp søvn kontinuitet har 59 - 60 poeng sammenlignet med 70 til 100 poeng som er normalt. Det er søvnforstyrrelser (gjsn. 2 ganger våken) som bidrar til svekkelse av kontinuiteten. Søvnforstyrrelsene innebærer tilsynelatende at dyp søvn blir forskyvet. Med flere perioder med våkenhet blir det utilstrekkelig omfang og manglende kontinuitet for dyp søvn. I løpet av perioden med søvnregistrering var det 1 natt hvor jeg var våken 1 gang. Den natten utgjorde dyp søvn 27 % av den totale søvn og dyp søvn kontinuitet var 66 poeng. Forskjellen var at perioden med lett søvn etter REM-søvn ble avkortet og det ble lengre periode med dyp søvn. Ved våkenhet blir REM-søvn avkortet og den lette søvnen blir forlenget samt at det blir redusert kapasitet for dyp søvn. Jeg må trolig ha kontinuerlig søvn gjennom hele natten (dvs. ingen søvnforstyrrelser) for å være over referansen på 70 poeng.

Analysen av kroppens sammensetning (bodyanalyse) hadde følgende resultater for hele forskningsprosjektet på 12 uker:

 • Vekt: 89,2 kg (+9,1 kg og +11,35 %)
 • Muskelmasse: 43,6 kg (+2,6 kg og +6,35 %)
 • Kroppsfett: 13,2 kg (+4,7 kg og +55,30 %)
 • BMI: 25,5 (+2,6)
 • Kroppsfett: 14,8 % (+4,1)
 • Midje - hoftemål: 0,87 (+0,03)

 

Kroppsvekten er økt +9,1 kg (+11,35 %), kroppsfettet er økt med +4,7 kg (+55,30 %) og muskelmassen er økt med +2,6 kg (+6,35 %). Fettprosenten er på 14,8 %, dvs. vesentlig økning fra 10,7 % i midten av juni 2017. Det er mulig å se endringer for kroppsfett ved posering eller fleksing av muskler foran speilet. Magemusklene er ikke synlige, men det positive er at midje - hoftemålet på 0,87 er mindre enn tidligere prosjekter som hadde lavere fettprosent. Selv om det har vært betydelig økning i fettprosent og kroppsfett er det mindre fett på magen enn ventet basert på fettprosent på 14,8 %. Jeg hadde midje - hoftemål på 0,88 ved fettprosent på 13,8 % og midje - hoftemål på 0,89 ved fettprosent på 13,5 % i de tidligere prosjektene ved fokus på vektøkning. Det er noe høyere fettprosent (14,8 % vs. 13,5 %) og mer kroppsfett (13,2 kg vs. 12,0 kg), men midje - hoftemålet er -0,02 (-2,25 %) mindre. Det ekstra fettet (ca. 1,2 kg) som er akkumulert i dette prosjektet er derfor fordelt på øvrige deler av kroppen.

Ut i fra mine vurderinger var det ingen positive mereffekter på utholdenhet, styrke, muskelmasse og kroppsfett fra LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine). Den samlede vektøkningen på +9,1 kg for kroppen er fordelt på ca. 49 % for kroppsfett (dvs. 4,7 kg), ca. 29 % for muskelmasse (dvs. 2,6 kg) og ca. 20 % for annet (dvs. 1,8 kg). I tillegg ble det økning av styrken med +3,83 %. Det er grunnlag for høyere forventninger siden preparatene er registrert på dopinglisten til Anti-Doping Norge (ADNO) som "øvrige anabole stoffer" og blir sammenlignet med testosteron og andre steroider (Anavar, Turinabol, Primobolan).

Sammenligning mellom 6 uker og 12 uker. I de første 6 ukene var den samlede vektøkningen på +6,7 kg for kroppen er fordelt på ca. 55 % for kroppsfett (dvs. 3,7 kg), ca. 25 % for muskelmasse (dvs. 1,4 kg) og ca. 20 % for annet (dvs. 1,3 kg). I de siste 6 ukene var den samlede vektøkningen på +2,4 kg for kroppen er fordelt på ca. 42 % for kroppsfett (dvs. 1,0 kg), ca. 38  % for muskelmasse (dvs. 0,9 kg) og ca. 20 % for annet (dvs. 0,5 kg). Utviklingen for ren styrke (+0,79 % vs. +3,02 %) og utholdenhet (4:14 min/km vs. 4:11 min/km) var svakere i 2. halvdel enn i 1. halvdel av forskningsprosjektet. Det er derfor noe overraskende at utviklingen i nøkkeltallene for kroppsanalysen var bedre i 2. halvdel. Jeg synes imidlertid ikke at det er mereffekter som kan forsvare en langvarig bruk av preparatene. Det er svakheter i virkestoffene eller egenskapene til preparatene når kroppsfettet har den største forholdsmessig andelen av vektøkningen. Det er imidlertid positivt at økningen i fettprosent ble noe avgrenset i avslutningsfasen og at muskelmassen fikk en større forholdsmessig andel av vektøkningen.

Sammenligning mellom SarmsX og Olympus UK (Olympus Labs). I november/desember 2016 var det et tilsvarende prosjekt på 6 uker med bruk av LGD-4033 (Legend) og GW-501516 (Cardarine) fra Olympus UK (Olympus Labs). Test av 1RM viste en samlet vektbelastning på 471 kg, dvs. økning på 15 kg (+3,29 %). Det er sammenlignbart med endringene i dette forskningsprosjektet som viste økning i styrken med +3,02 % (dvs. +15 kg fra 496 kg til 511 kg) i de første 6 ukene. I prosjektet med preparater fra Olympus UK (Olympus Labs) ble det vektøkning på 9,1 kg fordelt på ca. 50 % for kroppsfett (dvs. 4,5 kg), ca. 29 % for muskelmasse (dvs. 2,6 kg) og ca. 21 % for annet (dvs. 2 kg). Fettprosenten ble på 13,8 %. Det var ikke vesentlige forskjeller mellom forskningsprosjektene. Fettprosenten med Olympus UK (Olympus Labs) var -0,2 %-poeng lavere (13,8 % vs. 14,0%) samt at den forholdsmessige fordelingen av økningen i kroppsvekten var litt mer muskler (29 % vs. 25 %) og litt mindre fett (50 % vs. 55 %). Annet var på ca. 20 % i begge prosjektene. Det synes ikke å være vesentlige forskjeller mellom leverandørene. SarmsX var litt bedre for styrke (+15 kg fra 496 kg vs. +15 kg fra 456 kg), mens utviklingen for kroppssammensetningen var litt bedre med Olympus UK (Olympus Labs) siden det ble mer muskelmasse i de første 6 ukene. For perioden på 12 uker var det imidlertid identiske tall for muskelmasse. For begge prosjektene ble det økning i muskelmasse med 2,6 kg og den forholdsmessige andelen av vektøkningen for muskelmassen var på 29 %.

Complete - Final research review after 12 weeks with 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Athletic dose for physique and performance improvement. Results on body composition changes and strength after 12 weeks with bulking:

 • Body fat +55,30 % (+4,7 kilo, from 8,5 kg kilo to 13,2 kilo). Body fat at 14,8 % vs. 10,7%.
 • Body weight +11,35 % (+9,1 kilo, from 80,1 kilo to 89,2 kilo).
 • Muscle mass +6,35 % (+2,6 kilo, from 41,0 kilo to 43,6 kilo).
 • Strength +3,83 % (+19 kilo, from 496 kilo to 515 kilo for bench press, squat and deadlift).
 • Main conclusion: Very disappointing development for body composition. Not recommended to use for physique enhancing. Indications that these products from SarmsX is bunk, fake and/or significantly underdosed. GW-501516 (Cardarine) do not have the ability to drop fat at a higher rate then generally possible while staying in a non-catabolic state (calorie at  +250 to +500 above maintenance level). LGD-4033 (Anabolicum) is not excellent for size and anabolic activity in muscles are non-existent. This can not be the strongest and most anabolic SARM in existence. 49 % of weigh gain of 9,1 kilo for body weight was fat and only 29 % was muscle mass. Body fat percentage was at 14,8 % (a new all-time-high for me). Figures are almost identical to a comparable research project with products from Olympus UK (Olympus Labs) from last year. There is no steroid like results or similar to anabolics for body composition.
 • Positive effects on strength, but there is no steroid like results. Realistic expectations is important. Strength was increased by +3,81 % (+19 kilo, from 496 kilo to 515 kilo for bench press, squat and deadlift). Progress for strenght was +3,02 % (+15 kilo) in the first 6 weeks and only +0,79 % (+4 kilo) in the last 6 weeks. There is no "maximum effects" or significant benefits for long-term use for SARM. Strength gain is considered as acceptable since target was maintaning of strength. I should have expected more from LGD-4033 (Anabolicum) since it is classified as "other anabolic agents" by The World Anti-Doping Agency (WADA) and viewed as "the strongest and most anabolic SARM in existence".
 • No improvements for endurance at moderate intensity (heart rate at -150), long-duration (5k) running. Baseline at 4:10 min/km. Best was 4:07 min/km (+0,78 %) after 5 weeks. Average in the first 6 weeks was 4:11 min/km (-0,25 %), average in the last 6 weeks was 4:14 min/km (-0,98 %) and average for the 12 weeks periode was 4:12 min/km (-0,49 %). No improvement for endurance over extended periods of time, no expanding the VO2 max and no continuous improvements in aerobic capacity. In comparison: My peak level with S-4 (Andarine) was 3:57 min/km after 7 weeks (june, 2017).
 • Injury healing abilities, prevention or properties was not impressive or non-existent. I had two injuries during the period and the treatment time was considered as normal.
 • Indications for minimal suppression (reduced libido, lack of nocturnal erections, sex loss). No estrogen related concerns. I decided to use Nolvadex (Tamoxifen-EGIS) at 40-40-20-20 mg ed as post cycle therapy (PCT) after reaserch Project.

Analyse av kroppens sammensetning

 

Jeg har gjennomført hele forskningsprosjektet på 12 uker med LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) fra SarmsX. Det er foretatt analyse av kroppens sammensetning (body composition) for vurdering av effekter ved langvarig bruk av preparatene. Tilsvarende øvelse ble også foretatt etter 6 uker (21.09.2017) for vurdering av effekter ved kortvarig bruk.

Jeg hadde forventninger om en mindre vektøkning siden energi-/kalorioverskuddet er blitt redusert fra øvre til nedre del av intervallet fra +250 til +500 kcal. Det er kostholdsplan med energi-/kalorioverskudd på +250 til +500 kcal, men det var indikasjoner på at egenskapene for fettforbrenning for GW-501516 (Cardarine) var utilstrekkelige. Energi-/kalorioverskuddet ble derfor redusert i 2. halvdel av forskningsprosjektet for å unngå for høy fettprosent. Forhåndsvurderingen var kroppsvekt på ca. 89 kg (dvs. vektøkning på ca. +2,20 kg) og fettprosent på ca. 15 % (dvs. 34 av 36).

Det har vært målsetning om økning av muskelmassen og begrensning av økningen i kroppsfettet (fettprosenten). Det er urealistisk med forventninger om opprettholdelse av kroppsfettet når det er energi-/kalorioverskudd. Det som var mest interessant var fettprosenten samt den forholdsmessige fordelingen av muskelmasse og kroppsfett for vektøkningen.

Det var følgende nøkkeltall for kroppens sammensetning (endring fra 21. september 2017 etter 6 uker i parentes):

Muskel og fett analyse

 • Vekt: 89,2 kg (+2,4 kg og +2,77 %)
 • Muskelmasse: 43,6 kg (+0,9 kg og +2,11 %)
 • Kroppsfett: 13,2 kg (+1,0 kg og +8,2 %)

 

Vekten var "over" referanseområdet siden grenseverdiene er fra 65,4 kg til 88,4 kg.

Muskelmassen har økt med +0,9 kg og +2,11 %. Muskelmassen er "over" siden referanseområdet er fra 33,6 kg til 40,6 kg for meg.

Det er hovedsakelig fokus på utvikling av muskelmasse i forskningsprosjektet slik at resultatet er skuffende. Det har vært kostholdsplan med energi-/kalorioverskudd på +250 til +500 kcal og det er matvarer med høyt innhold av proteiner. For styrketreningen har det vært et minimalistisk og intensivt treningsprogram med lett vektbelastning (ca. 70 % av 1RM) og høyt antall repetisjoner (15 til +20 repetisjoner). LGD-4033 (Anabolicum) synes ikke å ha spesielle egenskaper som bidrar til utvikling av muskelmasse.

LGD-4033 (Anabolicum) blir betraktet for å være den sterkeste og mest anabole av SARM. Det skal være anabole aktiviteter i muskler og bein som gir økt muskelmasse. Det er beskrivelser om at preparatet er "utmerket" for utvikling av muskelmasse. Det er grunnlag for å ha høyere forventninger til LGD-4033 (Anabolicum) enn de resultatene som er oppnådd. Det synes ikke å være åpenbare feil eller mangler i kostholds- og treningsopplegget som kan gi forklaring på den svake utviklingen. Preparatet ble opprinnelig utviklet for behandling av muskeltap ved osteoporoses, akutt/kronisk sykdom og aldersrelatert muskeltap, dvs. for en helsesituasjon som innebærer begrensninger i arten og omfanget av trening.

Kroppsfettet har økt med +1,0 kg og +8,2%. Jeg er klassifisert som "normal" siden referanseområdet er fra 9,2 kg til 18,5 kg for meg.

Jeg har fettprosent på 14,8 % og det var veldig skuffende. Jeg reduserte energi-/kalorioverskuddet fra øvre til nedre del av intervallet fra +250 til +500 kcal etter 6 uker i et forsøk på å unngå videre økning, men det var ikke tilstrekkelig. Det ble tidlig klart at den opprinnelige målsetningen om å begrense økningen av kroppsfettet var urealistisk. GW-501516 (Cardarine) har ikke spesielle egenskaper som bidra til økning i fettforbrenning.

GW-501516 (Cardarine) ble utviklet for behandling av "metabolske sykdommer" som fedme. Preparatet skal øke fettsyre metabolisme i skjelettmuskulatur og gi beskyttelse mot fedme som er forårsaket av diett (dvs. energi-/kalorioverskudd, usunn mat). Det er derfor en metabolsk modulator som hjelper musklene med omdanning av glukose og fett til energi på samme måte som trening gjør. GW-501516 (Cardarine) skal derfor ha evnen til å reversere problemer med metabolisme ved å stimulere fettsyreoksidasjon (dvs. nedbrytning av fettsyrer). Det kan ifølge de teoretiske beskrivelsene bli betydelig reduksjon av kroppsfettet selv om det ikke er energi-/kaloriunderskudd eller katabolsk (nedbrytende) tilstand for kroppen, dvs. preparatet skal være egnet til bruk også ved energi-/kalorioverskudd. Reduksjon av kroppsfettet skal skje som følge av økt glukoseopptak i muskulaturen. Dette fremstår som feilaktige og misvisende beskrivelser.

Andre nøkkeltall som kan være av interesse er følgende:

 • Kroppsvann (BTW): 55,7 kg (+1,10 kg og +2,02%)
 • Fettfri kroppsvekt UMIS: 71,7 kg (+1,3 kg og +1,85 %)
 • Fettfri masse: 76,0 kg (+1,4 kg og +1,88 %)
 • Intracellulær væske (ICW): 34,9 kg (+0,6 kg og +1,75 %)
 • Ekstracellulær veske (ECW): 20,7 kg (+0,4 kg og +1.97%)
 • Proteiner: 15,1 kg (+0,3 kg og +2,03 %)
 • Mineraler: 5,26 kg (+0,10 kg og +1,94 %)
 • Vicereal Fat Area: 59,2 (+5,00 og +9,23 %)
 • Ødem (ECW/TBW): 0,372 (uendret)

 

Det er økning i vannretensjon, men kroppsvannet er på et lavere nivå enn ved tidligere anledninger med sammenlignbar kroppsvekt. Pr. 05.12.2016 var kroppsvekten på 89,7 kg og kroppsvannet på 56,8 kg og pr. 01.03.2017 var kroppsvekten på 88,8 kg og kroppsvannet på 56,3 kg. Det at kroppsvekten er på 89,2 kg og kroppsvannet på 55,7 kg gir indikasjoner på at det blir mindre vannretensjon ved bruk av LGD-4033 (Anabolicum). Jeg har riktignok forsøkt å begrense bindingen av underhudsvannet ved mindre bruk av meieriprodukter i dette forskningsprosjektet, men uavhengig av dette synes LGD-4033 (Anabolicum) å ha egenskaper som gir noe begrensning på vannretensjon. Jeg hadde mer kroppsvann etter tidligere prosjekter med sammenlignbar kroppsvekt.

Nøkkeltallene for ekstracellulær væske (ECW) er svakt "over" (dvs. utenfor referanseområdet som er på inntil 20,1), mens intracellulær væske (ICW) som vanlig er betydelig "over" siden referanseområdet er inntil 32,8. Ekstracellulær væske (ECW) er underhudsvannet som befinner seg utenfor cellene og i blodomløpet, mens intracellulær væske (ICW) er vannet som befinner seg innenfor cellemembranen. Det er avmerking for "normal" for kroppsvann i helsediagnosen. Jeg har alltid vært "over" for intracellulær væske (ICW) slik at dette er ikke uvanlig. Ved bruk av S-4 (Andarine) i det forrige forskningsprosjektet var jeg "under" for ekstracellulær væske (ECW), men det var første anledning noensinne. Jeg er normalt "over" på alle slike nøkkeltall.

Ekstracellulær veske (ECW) er underhudsvannet, dvs. vannet som ligger mellom huden og som ligner litt på fett (pløsete og slapp). Det som er viktig for hardhet og vaskularitet er minst mulig underhudsvann. Det er mer slankere og strammere kroppssammensetning med mindre underhudsvann. Basert på verdiene for ECW synes ikke LGD-4033 (Anabolicum) å ha mereffekter på underhudsvannet. Ved sammenlignbar kroppsvekt har verdiene vært på 20,6 og 20,0 i tidligere analyser, mens den nåværende verdien er på 20,7.

Standardnivået for ødem (vann i kroppen, vannretensjon) er på mellom 0,36 og 0,40 slik at jeg er i nedre del av intervallet med 0,372. Visceralt fett er fett i mageområdet (buken) og bukfedme (stor mage) er definert som +100. Jeg er på 59,2.

Mineraler er som tidligere "over" referanseområdet, mens verdien for proteiner er tilbake på "over" etter å ha vært "normal" ved avslutning av forskningsprosjektet med S-4 (Andarine). Begge verdiene er på samme nivå som tidligere med kroppsvekt på ca. 85 - 89 kg. Protein består av grunnstoffene karbon, hydrogen, oksygen og nitrogen, dvs. sammen med kroppsvannet er dette hovedkomponentene som utgjør fettfri kroppsmasse uten skjelett. Mineraler er hvor mye det totale mineralinnholdet utgjør i antall kg og som er lagret i skjelettet.  

Bevegelsene i nøkkeltallene for kroppsbalanse muskulatur var som følgende:

 • Muskulaturen i den høyre og venstre bein er økt fra 11,35 kg til 11,55 kg (dvs. +0,20 kg og +1,77%).
 • Muskulaturen i overkropp (uten armer) er økt fra 32,6 kg til 33,0 kg (dvs. +0,4 kg og +1,23 %). Det samtidig økning i muskulaturen for høyre og venstre arm med +1,37 %.
 • Dette innebærer at muskulaturen i armer har bedre respons på styrketreningen enn overkroppen generelt ved energi-/kalorioverskudd. At den største økningen var muskulaturen i bein var noe overraskende siden dette tidligere har vært den meste stabile muskelgruppen for kroppen.  Resultatene fra test av 1RM i alle baseøvelsene var som følgende: benkpress (+1,46 %), knebøy (uendret) og markløft (+1,05 %).

 

Overkroppen er betraktet for å være "muskulær" (dvs. tilsvarende som i forrige analyse). Underkroppen er som vanlig klassifisert som "normal" og det har historisk sett alltid vært ubalanse for kroppen. Muskulaturen for kroppen som helhet er uendret på "muskulær".

Vekt diagnose

 • BMI: 25,5 (+0,7)
 • Kroppsfett: 14,8 % (+0,8)
 • Midje - hoftemål: 0,87 (uendret)

 

Verdien for BMI er "over" siden referanseområdet er fra 18,5 til 25 for meg, dvs. at jeg etter definisjonen er overvektig. Det er klassifisering som "overvekt" ved BMI på +25, mens "fedme" er ved BMI på +30. Midje - hoftemålet og kroppsfettet (fettprosenten) er innenfor referanseområdet for "normalt". Det var positiv overraskelse at midje - hoftemål var uendret når det har vært økning i kroppsfettet med 1 kg og økning i fettprosenten med 0,8 %-poeng.

Den betydelige økningen i kroppsfettet og fettprosenten innebærer at målsetningen å begrense økningen ikke ble innfridd. Det reduserte energi-/kalorioverskuddet i de siste 6 ukene var heller ikke tilstrekkelig til å unngå videre økning. Fettprosent på 14,8 % er det høyeste nivået som er oppnådd siden oppstart på forskningsprosjektene i midten av 2016. Det var veldig skuffende.

Midje - hoftemål på 0,87 er lavere enn rekorden på 0,89 fra våren 2017 og det er positivt. Det er høyere fettprosent, men ikke tilsvarende omfang av fett i mageområdet. Det er samtidig ingen antydning til synlige magemuskler ved posering eller fleksing av muskler foran speilet. Beltespennet er justert med 2 hakk i perioden, men det andre hakket er fortsatt litt løst selv om kroppsvekten er på nærmere 90 kg. Jeg var på 0,87 i juli 2016, 0,85 i september 2016, 0,83 i oktober 2016, 0,88 i desember 2016, 0,89 i mars 2017, 0,84 i juni 2017, 0,87 i september 2017 og 0,87 i oktober 2017. Det er antydning til bilring ("lovehandle"). Det er overraskende at midje - hoftemålet er 0,01 - 0,02 lavere enn tidligere prosjekter med sammenlignbar kroppsvekt når fettprosenten er høyere.

Oppsummering. For den samlede evalueringen av kroppens sammensetning var det avmerking for "sterk" under vekt sammensetning og "muskulær" for overkropp. For de øvrige punktene i kroppsanalysen er det "balansert" og "normalt".  

Den samlede poengsummen ble på 91 for helsen min, dvs. økning på +2 fra 89 i september 2017. Det er litt overraskende, men som forventet siden dette er basert på standardiserte helseanbefalinger fra WHO (verdens helseorganisasjon). Jeg synes at bevegelsene i poengsummene har vært urasjonelle og uforståelige. En normal og sunn kroppssammensetning er på mellom 70 og 90 poeng ifølge beskrivelsene på skjemaet. Jeg er derfor over dette referanseområdet. En økning i muskelmassen og uendret for midje - hoftemålet er positivt, men de øvrige nøkkeltallene for kroppsfett og fettprosent fremstår som negative. Den betydelige økningen i kroppsfettet og fettprosenten er ødeleggende for nøkkeltallene i prosjektet og det er ingen indikasjoner på at GW-501516 (Cardarine) har positive effekter på fettforbrenningen. Økningen i muskelmasse fremstår også som utilstrekkelig basert på at LGD-4033 (Anabolicum) blir betraktet for å være den sterkeste og mest anabole av SARM.

Ut i fra analysen av kroppens sammensetning blir konklusjon at jeg er i "god form", men fettprosenten på 14,8 % innebærer at "sommerkroppen" er borte og det blir krevende å komme tilbake til "helårskroppen" (fettprosent på 12-tallet).

Den samlede vektøkningen på +2,4 kg for kroppen er fordelt på ca. 42 % for kroppsfett (dvs. 1,0 kg), ca. 38  % for muskelmasse (dvs. 0,9 kg) og ca. 20 % for annet (dvs. 0,5 kg).

"Annet" antas å være komponenter som hud, skjelett, organer (hjerne, hjerte, lunger, magesekk, tarmer, nyrer, lever), brusk og væske, men skjemaet til InBody gir ikke grunnlag for nøyaktige beregninger av dette. Muskelmasse er del av fettfri masse, men fettfri masse kan påvirkes av andre faktorer enn muskler (slik som f. eks. kroppsvann). Vann har vesentlig påvirkning på bevegelsene i fettfri masse. Økning i fettfri masse er ikke alltid økning i muskelmasse slik at jeg skiller mellom muskelmasse, kroppsfett og "annet" i analysen av kroppens sammensetning.

En annen tilnærming for vektøkningen er derfor ca. 58 % for fettfri masse og ca. 42 % for kroppsfett. Det fremstår som mer fordelaktig enn ca. 38 % for muskelmasse, men det gir et noe feilaktig bilde på bevegelsene. Muskelmasse er den eneste komponenten som aktivt kan vokse eller utvikles ved trening og ernæring. Det må derfor foretas dekomponering av fettfri masse for å se på muskelmasse og bindingen for kroppsvannet ved vurdering av egenskapene til preparatene som brukes.

Sammenligning mellom 6 uker og 12 uker. Det ble følgende resultater ved analyse av kroppens sammensetning pr. 21.09.2017 etter 6 uker i forskningsprosjektet:

 • Vekt: 86,8 kg (+6,7 kg og +8,36 %)
 • Muskelmasse: 42,7 kg (+1,7 kg og +4,15%)
 • Kroppsfett: 12,2 kg (+3,7 kg og +43,53 %)
 • BMI: 24,8 (+1,9)
 • Kroppsfett: 14,0 % (+3,3)
 • Midje - hoftemål: 0,87 (+0,03)
 • Den samlede vektøkningen på +6,7 kg for kroppen er fordelt på ca. 55 % for kroppsfett (dvs. 3,7 kg), ca. 25 % for muskelmasse (dvs. 1,4 kg) og ca. 20 % for annet (dvs. 1,3 kg).

 

Utviklingen for ren styrke (+0,79 % vs. +3,02 %) og utholdenhet (4:14 min/km vs. 4:11 min/km) har vært svakere i 2. halvdel enn i 1. halvdel av forskningsprosjektet. Det er derfor noe overraskende at utviklingen i nøkkeltallene for kroppsanalysen fremstår som bedre i 2. halvdel. Det er selvsagt skuffende med en økte fettprosenten (14,8 % vs. 14,0 %), men fordelingen av økningen i kroppsvekten er mer fordelaktige. I de siste 6 ukene har det vært økning i muskelmassen med +0,9 kg (38 % av vektøkningen) sammenlignet med +1,7 kg (25 % av vektøkningen) i de første 6 ukene. Det har vært økning i kroppsfettet med +1 kg i de siste 6 ukene, men dette utgjør 42 % av vektøkningen sammenlignet med 55 % i de første 6 ukene. Midje - hoftemålet økte med +3,58 % i de første 6 ukene, men er uendret i de siste 6 ukene. Økningen i kroppsfettet og fettprosenten har derfor ikke fått betydning for midje - hoftemålet.

Det virker derfor ikke som GW-501516 (Cardarine) har tilstrekkelige egenskaper for reduksjon av kroppsfettet eller fettprosenten når det er energi-/kalorioverskudd innenfor rammen av +250 til +500 kcal. Det blir betydelig økning i kroppsfettet (55 % av vektøkningen) med energi-/kalorioverskudd på +500 kcal, men ved å redusere energi-/kalorioverskuddet til ca. +250 kcal blir det mindre økning i kroppsfettet (38 % av vektøkningen). De teoretiske beskrivelsene om betydelig reduksjon av kroppsfettet selv om det ikke er energi-/kaloriunderskudd eller katabolsk (nedbrytende) tilstand for kroppen er feilaktige. Ved å redusere energi-/kalorioverskuddet blir det reduksjon i økningen i kroppsfettet, men det blir ikke opprettholdelse eller reduksjon av kroppsfettet.

Økningen i muskelmassen i avslutningsfasen var overraskende. Jeg synes det var dårlig respons på styrketreningene i de siste 6 ukene og test av 1RM viste også en svak økning, men når 38 % av vektøkningen var muskelmasse fremstår det som positivt. Det er selvsagt utilstrekkelig når 42 % av vektøkningen var kroppsfett, men som følge av de dempende forventningene var dette en positiv overraskelse. Fordelingen av vektøkningen ca. 58 % for fettfri masse og ca. 42 % for kroppsfett var bedre enn fryktet.

Jeg synes ikke at det er mereffekter som kan forsvare en langvarig bruk av preparatene. Det er svakheter i virkestoffene eller egenskapene til preparatene når kroppsfettet har den største forholdsmessig andelen av vektøkningen. Det er imidlertid positivt at økningen i fettprosent ble noe avgrenset i avslutningsfasen og at muskelmassen fikk en større forholdsmessig andel av vektøkningen.

Utviklingen for hele perioden på 12 uker. Det ble følgende resultater for hele forskningsprosjektet på 12 uker:

 • Vekt: 89,2 kg (+9,1 kg og +11,35 %)
 • Muskelmasse: 43,6 kg (+2,6 kg og +6,35 %)
 • Kroppsfett: 13,2 kg (+4,7 kg og +55,30 %)
 • BMI: 25,5 (+2,6)
 • Kroppsfett: 14,8 % (+4,1)
 • Midje - hoftemål: 0,87 (+0,03)
 • Den samlede vektøkningen på +9,1 kg for kroppen ble fordelt på ca. 49 % for kroppsfett (dvs. 4,7 kg), ca. 29 % for muskelmasse (dvs. 2,6 kg) og ca. 20 % for annet (dvs. 1,8 kg).

 

I november/desember 2016 var det et tilsvarende prosjekt med bruk av LGD-4033 (Legend) og GW-501516 (Cardarine) fra Olympus UK (Olympus Labs). Det var doseringer på 12 - 16 mg ed for LGD-4033 (Legend) og 21 - 28 for GW-501516 (Cardarine). Det innebærer doseringene var høyere enn i det nåværende prosjektet som har vært på 10 mg ed for LGD-4033 (Anabolicum) og 20 mg ed for GW-501516 (Cardarine). Det ble følgende resultater ved analyse av kroppens sammensetning pr. 05.12.2016 etter avslutning på forskningsprosjektet:

 • Vekt: 89,7 kg (+9,1 kg og +11,29 %)
 • Muskelmasse: 44,3 kg (+2,6 kg og +6,24%)
 • Kroppsfett: 12,3 kg (+4,5 kg og +57,69 %)
 • BMI: 25,7 (+2.7)
 • Kroppsfett: 13,8 % (+4,2)
 • Midje - hoftemål: 0,88 (+0,05)
 • Den samlede vektøkning på 9,1 kg for kroppen ble fordelt på ca. 50 % for kroppsfett (dvs. 4,5 kg), ca. 29 % for muskelmasse (dvs. 2,6 kg) og ca. 21 % for annet (dvs. 2 kg).

 

Det er veldig overraskende at nøkkeltallene er identiske med det tilsvarende forskningsprosjektet fra høsten 2016. Det var vesentlige forskjeller etter 6 uker (dvs. ca. 5 %-poeng), mens det var uvesentlige forskjeller etter 12 uker (dvs. mindre enn 1 %-poeng). Utgangspunktet før oppstart var noe forskjellig, men endringene er tilsvarende.

Body composition analyses after research project for 12 weeks with 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Very disappointing development for body composition. Not recommended to use for physique enhancing. Indications that these products from SarmsX is bunk, fake and/or significantly underdosed. GW-501516 (Cardarine) do not have the ability to drop fat at a higher rate then generally possible while staying in a non-catabolic state (calorie at  +250 to +500 above maintenance level). LGD-4033 (Anabolicum) is not excellent for size and anabolic activity in muscles are non-existent. This can not be the strongest and most anabolic SARM in existence. 49 % of weigh gain of 9,1 kilo for body weight was fat and only 29 % was muscle mass. Body fat percentage was at 14,8 % (a new all-time-high for me). Figures are identical to a comparable research project with products from Olympus UK (Olympus Labs) i 2016. There is no steroid like results or similar to anabolics for body composition.

Test av 1RM

 

Jeg har gjennomført hele forskningsprosjektet på 12 uker med LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) fra SarmsX. Det er foretatt test av 1RM i baseøvelsene for benkpress, knebøy og markløft for vurdering av utviklingen i ren styrke ved langvarig bruk av preparatene. Tilsvarende kraftøvelse ble også foretatt etter 6 uker (19.09.2017) for vurdering av effekter ved kortvarig bruk.

Målsetningen med forskningsprosjektet var "opprettholdelse av styrke". Det er fokus på utvikling av muskelmasse og begrensning av økningen i kroppsfettet. Det har vært kostholdsplan for energi-/kalorioverskudd på ca. +250 til +500 kcal (vektøkning). Jeg var i den øvre rammen av intervallet i de første 6 ukene og i den nedre rammen i de siste 6 ukene. Vektbelastningen på treningsøktene har vært på ca. 70 % av 1RM som betraktes for å være lett. Ved fokus på høyt antall repetisjoner er det vanskelig å få indikasjoner på utviklingen for ren styrke, men det har vært progresjon for den muskulære utholdenheten ved økning i antall repetisjoner på settene. I begynnelsen var det ca. 13 - 15 repetisjoner, etter 6 uker var det 16 - 20 repetisjoner og etter 12 uker var det +20 repetisjoner. Progresjon har vært svakere i avslutningsfasen slik at forventningene før test av 1RM var noe dempet. Forhåndsvurderingen (dvs. 34 av 36) var økning i styrke på inntil +1,18 % (dvs. inntil +6 kg).

Jeg bruker ikke utstyr på øvelsene, dvs. det er ingen bruk av sko, belte, drareimer, skulderpute, magnesium eller hansker. Det er bruk av støttefunksjon (spotter) for benkpress siden muskulær utmattelse (failure) kan få uheldige konsekvenser, men det er ikke stativ med sikring for knebøy slik at det er normalt noe forsiktighet og tilbakeholdenhet i øvelsen. Jeg var imidlertid noe uforsiktig denne gangen som følge av et sterkt ønske om opprettholdelse av bestenoteringen. Det er ingen problemer å gjennomføre markløft alene.  

Resultatet på test av 1RM ble som følgende (med endring fra 19. september 2017 etter 6 uker i parentes):

 • Benkpress - 139 kg (+2 kg og +1,46 %)
 • Knebøy - 182 kg (uendret)
 • Markløft - 194 kg (+2 kg og +1,05 %)

 

For benkpress var det ingen problemer på 132 kg, men jeg arbeidet hardt på 139 kg. Det ble ingen skjevhet for løftet (slik som forrige gang) og jeg klarte å få opp vektstangen uten hjelpende hånd fra spotter. Det var imidlertid ikke kapasitet til flere løft, men jeg tror heller ikke at det er kapasitet til høyere vektbelastning på nåværende tidspunkt. Jeg er fornøyd med ny personlig bestenotering på 139 kg. Det er en positiv mestringsfølelse.

For knebøy ble det antydning til noe svikt i lårmuskulaturen på 172 kg og jeg ble derfor usikker på den videre vektbelastningen. Jeg ville ikke bli stående med reduksjon av 1RM og gjorde derfor et forsøk på 182 kg. Jeg var ikke fornøyd med utførelsen, men betrakter bevegelsene som godkjent. Utførelsen var ikke av slik karakter at det var ønskelig med testing av høyere vektbelastning. Det var ustabilitet og skjevhet. Jeg var også nervøs og hadde høy puls. Det er ikke stativ med sikring for knebøy slik at det er ønskelig å være komfortabel. Det var jeg ikke denne gang. Som følge av omstendighetene er jeg fornøyd med tangering av bestenoteringen på 182 kg. Det var litt overraskende med svikt for beinmuskulaturen siden dette tidligere har vært en stabil muskelgruppe (dvs. både ved vektreduksjon, rekomposisjon og vektøkning).

For markløft valgte jeg å gå rett på 194 kg etter oppvarmingen på 152 kg. Jeg har normalt ikke grepsstyrke til mer enn ett maksløft i markløft slik at gradvis oppbygging av vektbelastningen er lite hensiktsmessig. 194 kg ble godkjent under tvil. Jeg prøvde ikke på 197 kg, men jeg ville uansett være sjanseløs på det nivået. Det var ingen kraft igjen. Jeg er fornøyd med ny personlig bestenotering på 194 kg.

Det ble økning i 1RM med +0,79 % (dvs. +4 kg fra 511 kg til 515 kg) for benkpress, knebøy og markløft. Kraftøvelsen med test av 1RM viser at styrken er svakt forbedret i de siste 6 ukene. Samlet sett er dette ny bestenotering for meg (dvs. sammenlignet med 511 kg pr. 19.09.2017). Jeg er delvis fornøyd med treningsopplegget i perioden på 12 uker, men det er ingen tvil om at det har vært noe slitasje i de siste ukene siden prosjektet har vært av langvarig karakter. Det har vært samme kostholds- og treningsprogram hver uke gjennom hele perioden. Progresjon var bedre i de første 6 ukene sammenlignet med de siste 6 ukene. Jeg føler at det er behov for et nytt kostholds- og treningsopplegg nå slik at det blir variasjon. For meg er det mer interessant med tyngre vektbelastning (dvs. ca. 3 til 8 repetisjoner) enn lett vektbelastning (12 til +20 repetisjoner).

Målsetningen var opprettholdelse av styrken slik at dette er godkjent. Ifølge de teoretiske beskrivelsene skal LGD-4033 (Anabolicum) være det sterkeste og mest anabole av SARM. Preparatet skal være "utmerket" for styrke. I et slikt perspektiv fremstår trolig progresjon som noe utilstrekkelig. Det er grunnlag for høyere forventninger siden preparatet er registrert på dopinglisten til Anti-Doping Norge (ADNO) som "øvrige anabole stoffer" og blir sammenlignet med testosteron og andre steroider (Anavar, Turinabol, Primobolan). En samlet økning i styrken på +3,83 % i perioden på 12 uker fremstår ikke som spesielt imponerende når det samtidig har vært økning i kroppsvekten på ca. 8 - 10 kg. Hvis det i stedet foretas vurdering av den relative muskelstyrken (dvs. antall kg i baseøvelsene delt på kroppsvekten) var forholdstallet på 6,20 ved oppstart (496 kg / 80,1 kg), 5,89 etter 6 uker (511 kg / 86,8 kg) og estimert til 5,79 etter 12 uker (515 kg / 89 kg). Den relative styrken er blitt redusert i perioden.

Det er imidlertid ikke fokus på ren styrke, tung vektbelastning og få repetisjoner i dette forskningsprosjektet slik at det er vanskelig med vurderinger av hvilken progresjon som ville vært oppnådd med et slikt opplegg. I forhold til at jeg har hatt fokus på lett vektbelastning (70% av 1RM) og et høyt antall repetisjoner (+20 repetisjoner) er dette akseptabelt.

12 uker med LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) har derfor gitt følgende resultater:

 • Benkpress - 139 kg (+7 kg og +5,31 %)
 • Knebøy - 182 kg (+5 kg og +2,83 %)
 • Markløft - 194 kg (+7 kg og +3,75 %)
 • Økning i 1RM med +3,83 % (dvs. +19 kg fra 496 kg til 515 kg).
 • Økningen var fordelt med +3,02 % (dvs. +15 kg fra 496 kg til 511 kg) i de første 6 ukene og +0,79 % (dvs. +4 kg fra 511 kg til 515 kg) i de siste 6 ukene. Det innebærer at ca. 79 % av økningen i styrke var i 1. halvdel og ca. 21 % av økningen i styrke var i 2. halvdel.

 

Det synes ikke å være vesentlige mereffekter ved langvarig bruk sammenlignet med kortvarig bruk. Det har vært progresjon med økning i antall repetisjoner på øvelsene gjennom hele forskningsprosjektet på 12 uker, men fremgangen var mer fremtredende i de første 6 ukene. Jeg var på 20 repetisjoner for både knebøy og markløft etter 6 uker, men i 2. halvdel er det også 20 repetisjoner for benkpress. Det har derfor vært svakere progresjon og noe utflating i de siste 6 ukene. Det er sammenfallende med test av 1RM hvor økningen ble +15 kg i de første 6 ukene og +4 kg i de siste 6 ukene. Beskrivelsene om at langvarig bruk av preparatene gir maksimale og fulle effekter kan derfor være feilaktig og misvisende. Resultatene for styrke i 2. halvdel av forskningsprosjektet er ikke tilstrekkelige til å forsvare et langvarig bruk av SARM.

One-Rep Max after research project for 12 weeks with 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Positive effects on strength, but there is no steroid like results. Realistic expectations is important. Strength was increased by +3,83 % (+19 kilo, from 496 kilo to 515 kilo for bench press, squat and deadlift). Progress for strenght was +3,02 % (+15 kilo) in the first 6 weeks and only +0,79 % (+4 kilo) in the last 6 weeks. There is no "maximum effects" or significant benefits for long-term use for SARM. Strength gain is considered as acceptable since target was maintaning of strength. I should have expected more from LGD-4033 (Anabolicum) since it is classified as "other anabolic agents" by The World Anti-Doping Agency (WADA) and viewed as "the strongest and most anabolic SARM in existence".

36 av 36


 

36. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Dette var den siste treningsøkten for styrke. Forskningsprosjektet på 12 uker med LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) fra SarmsX er avsluttet. Under katalogen for workouts har det vært loggføring av samtlige treningsøkter for styrke og kardio samt øvrig informasjon, opplysninger mv. som betraktes for å være av interesse. I neste uke blir det test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning før den avsluttende helhetsvurderingen av preparatene som er benyttet. Det er indikasjoner på at hovedkonklusjonene etter 6 uker blir stående (dvs. 20 av 36 og 21 av 36), men det blir interessant med vurdering av detaljer og sammenligninger av differanser mellom 6 uker og 12 uker. Det synes imidlertid ikke å være mereffekter for langvarig bruk sammenlignet med kortvarig bruk. Det burde derfor ikke være nødvendig med forlengende perioder med bruk av SARM. Prosjekter med varighet på 6 til 8 uker fremstår som mest fornuftig. De siste 4 til 6 ukene i dette forskningsprosjektet har ikke vært spesielt givende. Når ikke egenskapene for fettforbrenning er tilstrekkelige blir prosjektet avsluttet med for høy fettprosent. Jeg hadde målsetning om å begrense økningen av fettprosenten til ca. 12 - 13 %, men det er indikasjoner på +15 % nå.

Et kortvarig behandlingsopplegg (Post Cycle Therapy, PCT) med Nolvadex fremstår som fornuftig etter avslutning på forskningsprosjektet. Det har ikke vært indikasjoner på forhøyede nivåer for østradiol, men det antas å være reduksjon i egenproduksjon av testosteron. I begynnelsen av forskningsprosjektet var det merkbar økning i libido, men den ble senere redusert slik at det synes å være noe reduksjon i egenproduksjon av testosteron (minimal suppression) som følge av LGD-4033 (Anabolicum). Libido er noe nedsatt og det er reduksjon i nattlige ereksjoner. Jeg synes imidlertid at omfang av reduksjon i egenproduksjon er mindre enn i det forrige forskningsprosjektet med S-4 (Andarine). Det er litt overraskende, men det kan ha sammenheng med at det var energi-/kaloriunderskudd som er nedbrytende (katabolt) for kroppen. Nolvadex er et SERM (selektiv østrogen reseptor modulator) som binder seg til østrogen reseptorene i stedet for østrogen, dvs. det hindrer eller blokkerer for østrogenet. Det blir også økt utskillelse av follikkelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH) som kan gi økning i egenproduksjon av testosteron. Etter forskningsprosjektet blir det derfor et behandlingsopplegg på 4 uker med bruk av Nolvadex (Tamoxifen-EGIS) med standard protokoll på 40 - 40 - 20 - 20 mg ed.

Den mindre infeksjonen i huden (ringorm) under armhulen på venstre side er bedre, men ikke borte. Det har vært behandling med kremen Lamisil (terbinafin) fra GlaxoSmithKline i 2 uker og bruken blir avsluttet i samsvar med protokollen. Det kan ta ytterligere ca. 1 - 2 uker før huden blir normal, men behandling med krem ut over 2 uker skal ikke være nødvendig. Årsaken til infeksjonen er mikroorganismer (som trives i fuktige og tette omgivelser) trenger seg inn i huden. Det har vært følelse av forhøyet kroppsvarme, mer svette på treningsøkter og i tillegg kommer fuktighet etter dusjing.

Det er opplysninger om at Nolvadex (Tamoksifen) er en "uheldig kombinasjon" for Lamisil (Terbinafin) ved at det er økt "mortalitetsrisiko". Kombinasjon av Lamisil og Nolvadex "bør unngås" ifølge beskrivelsene. Med "mortalitet" menes befolkningsdødelighet og det fremstår som dramatisk. Problemstillingen synes imidlertid å være begrenset til at Lamisil bidrar til reduksjon av den aktive tamoksifenmetabolitten endoksifen i Nolvadex med 50 - 60 % som følge av hemming av CYP2D6 (dvs. et enzym). Nolvadex blir i utgangspunktet brukt i behandlingen av brystkreft hos kvinner slik at reduksjon av effekten for virkestoffene kan få vesentlig betydning i slik sammenheng. Det er derfor ingen mortalitetsrisiko for meg. Siden bruken av Lamisil er avsluttet før oppstart ved PCT pr. 30. oktober 2017 får det ingen betydning for virkestoffene til Nolvadex.

Planen fremover er derfor 4 uker med PCT. I tillegg er det fornuftig med en periode med opphold fra bruk av prestasjonsfremmende midler og medikamenter slik at det blir tilstrekkelig med hvile for de androgene reseptorene. Jeg antar at oppstart med nytt forskningsprosjekt blir i begynnelsen av 2018. Det blir målsetninger om økning av styrke, bevaring av muskelmassen og svak reduksjon av fettprosenten (12 %-tallet) frem mot sommeren 2018 (dvs. 25 av 36). Det blir reduksjon av styrke og vesentlig reduksjon av muskelmasse med fettprosent på 10-tallet. Prosjektene i 2018 blir derfor basert på rekomposisjon (evt. svak vektreduksjon) med målsetning om en "sterk og veltrent helårskropp".

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

35 av 36


 

35. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Det er ingen tvil om at Politiet har foretatt prioritering av dopingsaker og brukt betydelige ressurser på dette i de siste årene, men det har også vært uheldige avsløringer i forbindelse med arbeidet. I dopingsakene som var under etterforskning i 2015 og 2016 kom det frem opplysninger om at flere politiansatte i Bergen og Oslo var under etterforskning. Det har vært nyheter som "Fire politiansatte kjøpte dop av Norges største dopingnettverk" (TV2, 11.05.2016), "Politifolk på kundelistene" (Bergensavisen, 04.05.2016), "Politiansatt under etterforskning i dopingsak" (Bergens Tidende, 12.05.2016) og "Politimann nektet å la seg dopingteste på politiets eget idrettsstevne" (TV2, 19.09.2015). Det har kommet frem opplysninger om at politiansatte foretok handel med dopingmidler på "lukkede nettsider" og "kryptert e-post". Det ble fremmet påstander om at "politiet i Bergen har ansatte som kjøper, bruker og muligens videreselger dopingpreparater" i avhør, men politiet gikk ikke videre med opplysningene til Spesialenheten for politisaker. Det var politiansatte som var registrert på kundelister, politiansatte som ble betraktet for å være "storkunder" og politiansatte som nektet å avgi dopingprøver.

I Bergen fikk en politiansatt oppsigelse som følge av bøteleggelse (forenklet forelegg) på NOK 6 000 for bruk av dopingmidler. Mannen er ikke politiutdannet, men var sivilt ansatt hos Politiet. Vedkommende nektet imidlertid å godta oppsigelsen og klaget til politiets sentrale ansettelsesråd. Der ble det fullt medhold. "Dopingtatt fikk jobben tilbake" (VG, 23.10.2017), "Dopingtatt politiansatt fikk jobben tilbake" (Aftenposten, 23.10.2017) og "Dopingtatt politi fikk jobben tilbake" (Bergens Tidende, 23.10.2017) som følge av at vedkommende var ikke "varig uskikket for stillingen". Det er litt påfallende når Politiet samtidig understreker at det er nulltoleranse for bruk av dopingmidler. Den politiansatte har de kvalifikasjoner som er nødvendig eller foreskrevet stillingen og er ikke "varig uskikket" som følge av bruk av dopingmidler. Vurderingene til politiets sentrale ansettelsesråd var at personen har ikke vist grov uforstand i tjenesten, har ikke grovt krenket sine tjenester, har ikke vist utilbørlig adferd og har heller ikke brutt den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen.

De fleste sakene i Oslo som var under etterforskning ble "henlagt på bevisets stilling", men i en sak ble det forenklet forelegg. Personalsaken er imidlertid ikke endelig avgjort. Personen kom først i politiets søkelys for dopingovertredelse under et Norgesmesterskapet i styrke i regi av politiet i 2015. Da nektet han å avgi dopingprøve og ble suspendert fra aktiv gatetjeneste. Han ville ikke avgi dopingprøve som følge av at han "var redd prøven ville være positiv for stimulerende midler" og han innrømmet bruk av "kosttilskudd som inneholdt ulovlige stoffer", men saken mot ham den gang ble henlagt på bevisets stilling. I 2016 dukket hans navn opp under etterforskning av en større dopingsak som innebar kjøp og salg av dopingmidler. Hvilke konsekvenser dette får for hans stilling i politiet er ikke endelig avklart, men det virker ikke som kjøp, besittelse eller bruk av dopingmidler får betydning i personalsaker hos Politiet. Jeg antar at saksbehandlingen for den ansatte i Oslo blir tilsvarende som for den ansatte i Bergen.

Politiets sentrale ansettelsesråd synes ikke å være et uavhengig organ. Det er dopingovertredelse som følge av kjøp, besittelse og bruk av dopingmidler, men arten og omfanget er ikke av slik karakter at det er grov overtredelse etter straffeloven. Det ble et forenklet forelegg for bruk av dopingmidler. Jeg antar at det må være skille mellom private fritidsinteresser og de arbeidsoppgaver som utføres i tjenesten slik at om det er uforstand i tjenesten og/eller vedkommende har krenket sine tjenester er usikkert. Det må imidlertid tas hensyn til psykiske bivirkninger som kan oppstå etter bruk av anabole steroider. Politiet bruker beskrivelser som "økt aggresjon", "konfliktsøkende" og "ekstreme humørsvingninger" i de fleste sammenhenger om steroider slik at det kan potensielt få betydning for arbeidsoppgaver i tjenesten. Det er over 1 000 registrerte anmeldelser for "grov uforstand" eller "grov krenket sine tjenester" hvert år, men det er nesten ingen som blir dømt (ca. 2 til 6 %) slik at kriteriene for dette er strenge. Det er et bredt rom for feilvurderinger før straff kommer til anvendelse. Straffeansvar skal vurderes ut fra tjenestepersonens egen oppfatning av "situasjon der og da", dvs. ingen ekstern eller uavhengig vurdering. Det er uansett grunnlag til å ha høyere forventninger til overholdelse av lover og regler for ansatte innenfor Politiet enn vanlige personer slik at adferden kan være innenfor rammen av utilbørlig. Det burde samtidig ikke være tvil om at aktelsen eller tilliten til personen er vesentlig svekket. Det er krav om plettfri vandel og politiattest ved søknader på ledige stillinger hos Politiet. Det burde også være et nødvendig krav etter ansettelsen. Det fremstår som noe merkelig at personen har begått et lovbrudd som innebærer at vedkommende kan ikke søke på nye eller andre stillinger i Politiet, men får likevel beholde sin opprinnelige stilling. I forhold til hvordan Politiet foretar behandling av personer som er involvert i dopingsaker (jfr. bruk av beredskapstroppen ved pågripelser) og uttalelser i media om bivirkninger fremstår det derfor som noe overraskende at politiansatt som har fått forenklet forelegg for bruk av dopingmidler ikke er "varig uskikket" for stillingen.

Det kan åpenbart foretas sammenligninger mellom politiet og dørvakter siden begge yrkene er med på å opprettholde den alminnelig orden og sikkerheten til befolkningen. For å arbeide som dørvakt (ordensvakt) er det krav om tillatelse fra Politiet, gjennomføring av ordensvaktkurs, godkjenningsordning og vandelen må være i orden samt at det er krav om psykisk og fysisk egnet for en slik oppgave. I 2017 har det vært flere aksjoner mot dørvakter og Aftenposten var med "aksjon sol og bol" ("Her pågripes dørvakten, mistenkt for bruk av anabole steroider", 20.05.2017). Politiet kom med følgende uttalelse om aksjonen: "Ordensvakter er viktige samarbeidspartnere for Politiet. De gjør en viktig jobb med å ivareta sikkerheten på byens utesteder. Men en av bivirkningene ved bruk av steroider er økt aggresjon. De blir gjerne konfliktsøkende og får ekstreme humørsvingninger. Da er de på feil plass. Du kan ikke sette sånne folk til trygghetsskapende arbeid.", forklarte Lasse Johnsen (avsnittsleder i Oslo-Politiet og leder av aksjonen) i den forbindelse. Det er derfor noe oppsiktsvekkende at "sånne folk" kan arbeide innenfor politiet.

Politiets hovedoppgave er å opprettholde alminnelig orden, forebygge og forhindre straffbare handlinger, beskytte borgere og deres lovlydige virksomhet samt å etterforske lovbrudd. En politiansatt som har brukt anabole steroider med potensiale for bivirkninger som økt aggresjon, som er konfliktsøkende og som har ekstreme humørsvingninger er også på "feil plass" på samme måte som dørvakter som bruker anabole steroider. Det er indikasjoner på forskjellsbehandling når den politiansatte som har brukt anabole steroider ikke er "varig uskikket" for stillingen når dørvakter mister førerkortet og godkjenningen. Det bør være tilsvarende strenge krav til politiansatte som for dørvaktene.

Ifølge statistikk fra politiet var det 1803 dopingsaker i 2016 fordelt på ca. 50 % for anmeldelser for ulovlig innførsel fra Tollvesenet og ca. 50 % for besittelse eller bruk av anabole steroider. Fem ansatte i politiet er blitt etterforsket for besittelse eller bruk av anabole steroider i perioden. Tre saker ble henlagt "på bevisets stilling" eller "intet straffbart forhold bevist". I to saker ble det ilagt forelegg som er vedtatt.

"Jeg tror og håper ikke det", svarer Ellen Mari Burheim (leder i Norges Politiidrettsforbund) på spørsmål om det er utbredt at politiansatte bruker anabole steroider. Hun legger til at "vi har selv rutiner der vi håper at vi får luket ut slikt". Jeg er ikke blitt oppmerksom på saker hvor Politiet selv har foretatt identifisering av egne ansatte som bruker anabole steroider. De 5 sakene som ble kjent i 2016 var som følge av avsløringer i forbindelse med etterforskning av dopingnettverk (kundelister, avhør mv.). Media tar ofte utgangspunkt i omfangsstudier for kartlegging av bruken av anabole steroider. Den studien som media liker å bruke er fra 2016 og ble gjennomført av Sentio på oppdrag av Actis. 4 % av utvalget (dvs. 1 000 studenter på mellom 18 og 25 år, 25 % gutter og 75 % jenter) opplyste at de bruker eller har brukt anabole steroider. Astrid Bjørnebekk (forsker i kognitiv nevrovitenskap ved Oslo Universitetssykehus) mente at forholdstallet på 4 % kan brukes på hele landet og beregnet at 200 000 nordmenn bruker anabole steroider. "Jeg tror vi kan fastslå at det ligger rundt der" forklarte Astrid Bjørnebekk og dermed bekreftet hun sine egne beregninger. Politi- og lensmannsetaten har 13 498 ansatte (tall fra 2016). Hvis vi gjør tilsvarende regneøvelse på etaten er det hele 540 politiansatte som bruker eller har brukt anabole steroider. Det var 5 dopingsaker i 2016 og det er ubetydelig i forhold til omfanget (mindre enn 1 %). Rutinene som er etablert av Ellen Mari Burheim og Politiets Idrettsforbund fremstår derfor som uegnet til å "få luket ut slikt" når over 500 politifolk bruker anabole steroider.

Den 12. og siste treningsøkten med løping er gjennomført. Det er fokus på rolig langkjøring i forskningsprosjektet. Treningsøkten består av løping med moderat intensitet (dvs. hjertefrekvens på inntil 150 og inntil ca. 85 % av makspuls) i et segment på ca. 5,3 km. Tiden ble på 22:31 min, dvs. 4:12 min/km. De tekniske beregningene viser et energiforbruk på 590 kcal. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:10 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:18 min. og dårligste tid på 22:18 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:09 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:17 min. og dårligste tid på 22:17 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:15 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:26 min. og dårligste tid på 22:26 min.
 • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:28 min. og dårligste tid på 22:28 min.
 • Uke 5: Gjsn. på 4:07 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 21:59 min. og dårligste tid på 21:59 min.
 • Uke 6: Gjsn. på 4:11 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:11 min. og dårligste tid på 22:11 min.
 • Uke 7: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:04 min. og dårligste tid på 22:04 min.
 • Uke 8: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:07 min. og dårligste tid på 22:07 min.
 • Uke 9: Gjsn. på 4:13 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:24 min. og dårligste tid på 22:24 min.
 • Uke 10: Gjsn. på 4:24 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 23:06 min. og dårligste tid på 23:06 min.
 • Uke 11: Gjsn. på 4:17 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:41 min. og dårligste tid på 22:41 min.
 • Uke 12: Gjsn. på 4:12 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:31 min. og dårligste tid på 22:31 min.

 

Det var varierende følelser før treningsøkten. Jeg var noe umotivert som følge av den manglende progresjon i forskningsprosjektet og tilfreds med at dette omsider var den siste treningsøkten med løping. Samtidig hadde jeg et sterkt ønske om å avslutte forskningsprosjektet med æren i behold. Det var ingen tvil om at den siste følelsen hadde sterkest effekt på løpskapasiteten og innsatsviljen. Åpningstiden på 3:35 min/km på var ikke bare bestenotering i dette forskningsprosjektet, men også bedre enn tidsnoteringene i det forrige forskningsprosjektet med S-4 (Andarine). Det ble imidlertid reduksjon av tempo etter utblåsningen i begynnelsen og gjennomsnittlig tempo var på 3:53 min/km etter 3 km, men det var også veldig bra. Tidsnoteringene ble som vanlig på over 4:30 min/km i motbakkene i avslutningsfasen, men sluttiden på 4:12 min/km fremstår som noe oppløftende etter omstendighetene i de siste ukene. Jeg hadde egentlig gitt opp den nedjusterte målsetningen om å komme tilbake på grunnlinjen på 4:10 min. Jeg var ikke langt unna med 4:12 min/km på siste løpstreningen og det ble også gjennomsnittet for hele forskningsprosjektet. Den opprinnelige målsetningen om under 4:00 min/km ble først nedjustert til 4:05 min/km etter 6 uker og deretter ytterligere nedjustert til 4:10 min/km etter 10 uker.

Data fra de ukentlige løpstestene i perioden på 12 uker gir et overbevisende bilde. GW-501516 (Cardarine) fra SarmsX har ikke hatt positive effekter på utholdenheten. Siden dette skal være det "optimale preparatet" for utholdenhet er resultatene veldig skuffende og oppsiktsvekkende svake. Det var basislinje på 4:10 min/km ved oppstart. Bestenotering ble på 4:07 min/km etter 5 uker før det ble stagnasjon med flere tidsnoteringer på 4:08 min/km i de påfølgende ukene. Det uklart hva som skjedde i de siste 4 ukene, men det ble totalkollaps med flere overraskende dårlige tidsnoteringer.

De 3 beste løpstreningene var i midten av forskningsprosjektet:

 • Uke 5: Gjsn. på 4:07 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 21:59 min. og dårligste tid på 21:59 min.
 • Uke 7: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:04 min. og dårligste tid på 22:04 min.
 • Uke 8: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:07 min. og dårligste tid på 22:07 min.

 

De 2 av de 3 dårligste løpstreningene var i avslutningen på forskningsprosjektet:

 • Uke 10: Gjsn. på 4:24 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 23:06 min. og dårligste tid på 23:06 min.
 • Uke 11: Gjsn. på 4:17 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:41 min. og dårligste tid på 22:41 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:15 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:26 min. og dårligste tid på 22:26 min.

 

Basislinjen var på 4:10 min/km. Gjennomsnitt for 1. halvdel (uke 1 til uke 6) var på 4:11 min/km (dvs. -0,25 %), mens gjennomsnitt for 2. halvdel (uke 7 til uke 12) var på 4:14 min/km (dvs. -0,98 %). Gjennomsnitt for hele forskningsprosjektet ble på 4:12 min/km (dvs. -0,49 %), dvs. tilsvarende som den siste løpstreningen. Jeg forsøkte å foreta vurdering av forskjeller mellom "kortvarig bruk" og "langvarig bruk" for GW-501516 (Cardarine), men det ble totalkollaps i de siste ukene av forskningsprosjektet som gir dokumentasjon på at langvarig bruk ikke nødvendigvis gir "fulle og maksimale effekter". Det har ikke vært kontinuerlige forbedringer i den anaerobe kapasiteten og økning i VO2-max gjennom hele forskningsprosjektet. 5 til 8 ukers bruk fremstår som den mest hensiktsmessige tidsperioden for bruk av preparatet. I den perioden var det forbedringer i tiden på +0,74 %. Samlet sett for hele forskningsprosjektet på 12 uker ble det tilbakegang med -0,49 %. Det ingen vesentlige endringer.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

34 av 36


 

34. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Jeg begynner på den siste uken i forskningsprosjektet på 12 uker med LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) fra SarmsX. 12 uker er et langvarig forskningsprosjekt og de tidligere prosjektene har vært innenfor rammen av 4 til 8 uker. Den forlengede varigheten på forskningsprosjektet var som følge av ønsket om vurdering av forskjeller mellom "kortvarig bruk" (6 uker) og "langvarig bruk" (12 uker), dvs. om de teoretiske beskrivelsene om "fulle og maksimale effekter" ved langvarig bruk kan identifiseres i praksis.

Mine foreløpige vurderinger (dvs. før analyse av kroppens sammensetning og test av 1RM) er at resultatene i 2. halvdel av forskningsprosjektet er ikke tilstrekkelige til å forsvare et langvarig bruk av SARM. De siste 6 ukene har ikke vært spesielt givende for meg. 

GW-501516 (Cardarine) skal ifølge de teoretiske beskrivelsene ha unike egenskaper for utholdenhet og reduksjon av kroppsfett.

 • Utholdenheten for løping (moderat intensitet, puls på inntil 150) ble forbedret med +0,74 % i perioden fra uke 1 til uke 5 (dvs. fra 4:10 min/km til 4:07 min/km), men i 2. halvdel ble det først stagnasjon og senere tilbakegang med totalkollaps for tempo (-0:16 min/km). Det er veldig skuffende når GW-501516 (Cardarine) skal være det "optimale preparatet" for utholdenhet. Basislinjen var på 4:10 min/km. Gjennomsnitt for 1. halvdel (uke 1 til uke 6) var på 4:11 min/km, mens gjennomsnitt for 2. halvdel (uke 7 til uke 11) er foreløpig på 4:14 min/km. Gjennomsnitt for hele forskningsprosjektet er foreløpig på 4:12 min/km. Det har ikke vært kontinuerlige forbedringer i den anaerobe kapasiteten og økning i VO2-max gjennom hele forskningsprosjektet. 5 til 8 ukers bruk fremstår som den mest hensiktsmessige tidsperioden for bruk av preparatet siden det ble registrert forbedring på +0,74 % i perioden.
 • Det var fettprosent på 14,0 % etter 6 uker (dvs. økning fra 10,7 % ved oppstart). Det er ventet ytterligere økning i fettprosent for kroppsanalysen etter 12 uker. Det har riktignok vært mindre økning i kroppsvekten i 2. halvdel sammenlignet med 1. halvdel, men det har sammenheng med at energi-/kalorioverskuddet er redusert fra øvre til nedre del av rammen fra +250 til +500 kcal. Når kroppsfettet (dvs. totale mengde lipider som kan trekkes fra fettvev og andre celler) utgjør ca. 50 - 55 % av vektøkningen er det indikasjoner på at fettprosenten vil være på ca. 15 % etter 12 uker. GW-501516 (Cardarine) skal ifølge de teoretiske beskrivelsene bidra til reduksjon av kroppsfett selv om det ikke er energi-/kaloriunderskudd eller katabol tilstand for kroppen, men analysene i dette forskningsprosjektet gir indikasjoner på at det er misvisende og feilaktige beskrivelser. Økningen i fettprosenten har vært uforsvarlig høy. Den videre økningen i 2. halvdel innebærer at de kommende forskningsprosjektene med rekomposisjon (evt. svak vektreduksjon) blir krevende. 2016 ble avsluttet med fettprosent på 13,8 % og jeg klarte å redusere kroppsfettet til 10,7 % innen sommerferien i 2017. Det er indikasjoner på at 2017 blir avsluttet med fettprosent på ca. 15 % og målsetningen frem mot sommerferien i 2018 er fettprosent på ca. 12%. Jeg vil ha fokus på svak vektreduksjon og økning av styrken i perioden frem til sommeren 2018.

 

LGD-4033 (Anabolicum) skal ifølge de teoretiske beskrivelsene være utmerket for muskelmasse og styrke.

 • For styrke ble det økning med +3,02 % (dvs. +15 kg fra 496 kg til 511 kg) i de første 6 ukene, men det er ikke ventet tilsvarende progresjon for 2. halvdel. Det var ca. 10 - 15 repetisjoner på øvelsene for benkpress, knebøy og markløft i begynnelsen, ca. 15 - 20 repetisjoner i midten og ca. +20 repetisjoner i avslutningen. Jeg tenker at det skal være potensiale for økning med inntil +1,18 % (dvs. inntil +6 kg) på test av 1RM i neste uke. Det er ikke potensiale for +5 kg i benkpress, knebøy og markløft, men det er fokus på +2 kg for hver øvelse. Målsetningen har vært opprettholdelse av styrken siden det er fokus på utvikling av muskelmasse og høyt antall repetisjoner for styrketreningen, men det er lett å bli skuffet når LGD-4033 (Anabolicum) skal være det sterkeste og mest anabole av SARM. En samlet økning i styrken på inntil ca. +4,24 % i perioden på 12 uker fremstår ikke som spesielt imponerende når det samtidig har vært økning i kroppsvekten på ca. 8 - 10 kg. Hvis det i stedet foretas vurdering av den relative muskelstyrken (dvs. antall kg i baseøvelsene delt på kroppsvekten) var forholdstallet på 6,20 ved oppstart (496 kg / 80,1 kg), 5,89 etter 6 uker (511 kg / 86,8 kg) og estimert til 5,80 etter 12 uker (517 kg / 89 kg). Den relative styrken er blitt redusert i perioden.
 • Økningen i muskelmassen (dvs. skjelettmuskulaturen) utgjør ca. 30 - 25 % av den samlede økningen i kroppsvekten. Den forholdsmessige andelen fremstår som ufordelaktig lavt siden det er fokus på utvikling av muskelmasse. Det er ikke forsvarlig med ødeleggelse av sommerkroppen (fettprosent på 10,7 %) når bare 1/4 av vektøkningen er muskelmasse.

 

Det er lett å bli villedet av produktbeskrivelsene til leverandørene som alltid er overdrevent sensasjonalistiske, veldig overbevisende og overveldende med positive effekter. Fremstillingen om at det er tilsvarende positive effekter som anabole steroider, men uten de tilsvarende negative bivirkningene er misvisende. Resultatene for styrke, fettprosent og muskelmasse som er oppnådd i forskningsprosjektet (kortvarig og langvarig bruk) er ikke lignende eller sammenlignbare med anabole og androgene steroider. Den anabole effekten av SARM fremstår som svært begrenset sammenlignet med steroider. Her følger et utdrag av eksempler på produktbeskrivelser som åpenbart fremstår som feilaktige og som gir grunnlag for urealistiske forventninger:

 • GW-501516 (Cardarine): "The endurance benefits are unmatched", "drastically improve endurance", "reach potential that would otherwise be unattainable", "ability to shed fat rapidly while staying in a non-catabolic state" og "drop fat at a far higher rate than generally possibly".
 • LGD-4033 (Anabolicum): "A very powerful SARM", "strongest of all the SARMS in terms of the size", "highly anabolic with results similar to anabolics", "the closest SARM that can be equated to an anabolic in terms of strength", "excellent for strength and size", "add large amounts of size" og "anabolic activity in muscles".

 

Det har vært begrenset omfang av bivirkninger. Det ikke påvist termogene egenskaper for GW-501516 (Cardarine) ved at det er ingen vesentlige endringer i kroppstemperatur eller hvilepuls, men det er mer følsomhet for varme. Det er derfor en følt endring som innebærer mer bruk av T-skjorte og fleecevest til tross for kjøligere temperaturer for sensommer og høst. Det har også vært mer svette på treningsøkter som fikk konsekvens ved påvisning av en mindre hudinfeksjon (ringorm) nedenfor armhulen på venstre siden etter ca. 10 uker. Det er en ufarlig tilstand som behandles med reseptfri krem. I begynnelsen av forskningsprosjektet var det merkbar økning i libido, men den ble senere redusert slik at det synes å være noe reduksjon i egenproduksjon av testosteron (minimal suppression) som følge av LGD-4033 (Anabolicum). Libido er noe nedsatt og det er reduksjon i nattlige ereksjoner. Jeg synes imidlertid at omfang av reduksjon i egenproduksjon er mindre enn i det forrige forskningsprosjektet med S-4 (Andarine). Det kan ha sammenheng med at det var energi-/kaloriunderskudd som er nedbrytende (katabolt) for kroppen.

Det har ikke vært psykiske påvirkninger. Det er ingen endringer i personlig velvære, humørsvingninger, irritabilitet, aggressivitet eller temperament. Jeg fremstår som rolig og avbalansert. Jeg kan være delvis fraværende, noe urolig og på grensen til utålmodig i enkelte sosiale sammenhenger, men det er som følge av etablerte svakheter i personligheten og har ingen sammenheng med bruk av SARM. Det er ingen følte eller opplevde endringer i løpet av forskningsprosjektet.

Det er ingen håravfall eller hårtap. Det er heller ingen kommentarer fra frisør om fett hår. Det er ingen antydning til uren hud eller kviser (akne). Huden fremstår egentlig som noe forbedret (mykere, glattere og strammere) slik at det har ikke vært problemer med tørr hud på hendene. Det har ikke vært rifter, sår og træler på treningsøkter for styrke. Den eneste problemstillingen er en mindre hudinfeksjonen som nevnt overfor, men det antas å ha sammenheng med svette fra treningsøkter og fuktighet etter dusjing. Etter ca. 1 uke med lokalbehandling med Lamisil-kremen synes infeksjonen å være mindre rødaktig og det er mer normal hud. Jeg tenker at huden blir helt normal innen ca. 2 - 3 uker som er normal behandlingstid.

Det har ikke vært søvnproblemer. Det er foretatt søvnregistrering (for periode på 1 uke og 4 uker) som viser av sovekvaliteten er "godkjent". Jeg fikk 77 poeng (både for den kortvarige og langvarige søvnregistreringen) som er innenfor den normale rammen fra 70 til 100 poeng. Sovekvaliteten er i nedre del av rammen slik at det er heller ikke grunnlag for påstander om at de benyttede SARM bidrar til dypere søvn og våkner mer uthvilt. Den dype søvnen utgjør 22 % av den totale søvnen sammenlignet med 20 - 25 % som er normalt. Dyp søvn kontinuitet har 59 - 60 poeng sammenlignet med 70 til 100 poeng som er normalt. Det er søvnforstyrrelser (gjsn. 2 ganger våken) som bidrar til svekkelse av kontinuiteten. Søvnforstyrrelsene innebærer tilsynelatende at dyp søvn blir forskyvet. Med flere perioder med våkenhet blir det utilstrekkelig omfang og manglende kontinuitet for dyp søvn. I løpet av perioden med søvnregistrering var det 1 natt hvor jeg var våken 1 gang. Den natten utgjorde dyp søvn 27 % av den totale søvn og dyp søvn kontinuitet var 66 poeng. Forskjellen var at perioden med lett søvn etter REM-søvn ble avkortet og det ble lengre periode med dyp søvn. Ved våkenhet blir REM-søvn avkortet og den lette søvnen blir forlenget samt at det blir redusert kapasitet for dyp søvn. Jeg må trolig ha kontinuerlig søvn gjennom hele natten (dvs. ingen søvnforstyrrelser) for å være over referansen på 70 poeng.

Både ved smerter i det høyre kneet, smerter fra muskel- eller skjelettsystemet i brystet og hudinfeksjon har det vært normale behandlingstider. Det er derfor ingen indikasjoner på at det er helbredende egenskaper eller sterkere immunforsvar med bruk av LGD-4033 (Anabolicum).

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

33 av 36


 

33. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Jeg har tidligere foretatt gjennomgang av data for søvnregistrering for periode på 1 uke (dvs. 28 av 36), dvs. søvnmønster ("sleep patterns") og søvnkvalitet ("sleep quality") ved bruk av SARM. Det er i avslutningsfasen på forskningsprosjektet foretatt datainnsamling for periode på 1 måned (4 uker) for vurdering av et mer langsiktig tidsperspektiv for å redusere potensielle feilkilder. Det er ingen vesentlige forskjeller mellom 1 uke og 4 uker slik at det er stabilitet for søvn, søvnkvalitet og søvnmønster. Statistikk for de siste 4 ukene (med 1 uke i parentes) ble som følgende:

 • Sovekvalitet: 77 poeng (77 poeng)
 • Total mengde søvn: 7 timer og 18 minutt (7 timer og 9 minutt)
 • Dyp søvn: 22 % (22 %)
 • Lett søvn: 57 % (56 %)
 • REM-søvn: 21 % (22 %)
 • Dyp søvn kontinuitet: 60 poeng (59 poeng)
 • Ganger våken: 2 ganger (2 ganger)
 • Pustekvalitet: 92 poeng (89 poeng)
 • Regelmessighet av tid i seng: 68 poeng (75 poeng)
 • Regelmessighet av våken tid: 70 poeng (73 poeng)

 

Problemstillingen med søvnkvaliteten (både på kort og langsikt) er derfor at lett søvn utgjør for høy andel av den samlede søvnen (dvs. burde vært på ca. 50 %). Søvnmønsteret blir påvirket av at jeg våkner 2 ganger hver natt som følge av vannlating, lyd, lys, bevegelser og drømmer/mareritt (dvs. burde vært på 0 ganger). Det påvirker kontinuiteten for dyp søvn (dvs. burde vært på over 70 poeng). Det er foretatt loggføring av data for søvnregistrering for kort- og langvarig periode slik at det er et tilstrekkelig sammenligningsgrunnlag for de kommende forskningsprosjektene.

SARM har ikke bidratt til søvnproblemer. Det er heller ikke grunnlag for påstand om at SARM bidrar til dypere søvn og våkner mer uthvilt. Det er forbedringspotensialer for sovekvaliteten, men den gjennomsnittlige poengscore er innenfor rammen av det som er normalt. Anabole steroider har en mindre sentralstimulerende virkning og gir kjemiske endringer i hjernen slik at det kan bli søvnproblemer.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

32 av 36


 

32. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Sprekpodden skal være et samarbeid mellom flere lokalaviser i Norge, men det er journalister fra Aftenposten (Halvor Ekeland) og Bergens Tidende (Silje Dyregrov) som leder programmet. Episode 8 fra 17.10.2017 er om "Hvordan forebygge og oppdage doping?". Det er Christine Wisløff (spesialsykepleier og leder av Steroideprosjektet ved Oslo Universitetssykehus) som er gjest i podkasten. Journalist Halvor Ekeland fra Aftenposten er også aktiv deltaker i diskusjon og han har bakgrunn fra en serie av artikler om dopingbruk tidligere i år. Det er fokus på at mange "unge menn" bruker dopingmidler i "jakten på drømmekroppen". Ingen aldersgrupper blir nevnt, men det antas å være personer mellom 18 og 25 år som er den vanlige rammen for klassifiseringen av "unge menn". Innledningsvis er det diskusjon om omfanget av dopingbruken i Norge. Det er uenighet om det er ca. 2 - 3 % av befolkningen eller ca. 4 % siden det foreligger flere omfangsstudier som gir ulike indikasjoner. Ifølge Christine Wisløff er det anabole og androgene steroider med virkestoffet "testosteron" som er fokusområdet for Steroideprosjektet, men det finnes flere andre preparater som gir prestasjonsfremmende effekter. De suprafysiologiske doseringene (dvs. høyere enn egenproduksjon) påvirker hypofysen ved at det ikke blir produksjon av viktige signalstoffer. Hormonbalansen får dermed en ubalanse som kan gi psykiske problemer som depresjon, angst, søvnproblemer og andre "ugreie følelser". Det er også diskusjon om at ca. 40 % av brukerne opplever at det blir økning i aggressivitet ("kortere lunte"). Det kan samtidig bli forstyrrelser for kolesterol og forstørrelse av hjertet. Det er også diskusjon om hvordan foreldre kan oppdage "dopingmisbruk" hos barna. Christine Wisløff mener at foreldre bør ikke være "kjemperedde" for at barna skal begynne med doping, men faresignaler er kroppsfiksering, kostholdet, treningsomfanget, selvsentrert, personlighet og betydelige kroppsendringer innenfor kortvarig tidsramme. Hvis foreldre blir oppmerksom på dopingbruk blir det gitt anbefaling om å ta kontakt med fastlege og helsepersonell. Steroideprosjektet har også et opplegg for "informasjonssamtale" hvor det er mulig å ta kontakt på telefon eller e-post med spørsmål samt få den nødvendige veiledningen for videre kontakt med hjelpeapparatet. Det er mange som er usikker på de "ugreie konsekvensene" (dvs. politiet, barnevern mv.). Christine Wisløff synes det er vanskelig å svare på spørsmål om forebygging siden hun er selv mor til en gutt på 15 år. Det er imidlertid viktig å ha en åpen og nær relasjon i familien samt å ha samtaler om doping, narkotika, alkohol mv. for å påvirke holdninger og tanker. Christine Wisløff mener at det er "store individuelle forskjeller" på hvorfor personer begynner med dopingmidler, dvs. det er ikke bare kroppspresset som er grunnlaget. Det å være synlig i nærmiljøet og få "likes" i sosiale medier bidrar til kroppspress, men det er også fokus på prestasjoner innenfor idrett. I tillegg kan det være ønskelig med endring i adferd. Christine Wisløff mener at det er høyere debut alder for doping sammenlignet med andre rusmidler (narkotika, alkohol mv.) slik at problemet med dopingbruken for "unge menn" blir noe nedtonet. Gjennomsnittlig alder for førstegangsbruk av dopingmidler er 21,7 år. Gjennomsnittlig brukertid er imidlertid på hele 9 år slik at dette fremstår som et valg av livsstil. Avslutningsvis er det diskusjon om de samfunnsmessige problemene med dopingbruken og dette blir sammenlignet med "toppen av et isfjell". Det kan være tilsvarende som ved oppstart med røyking hvor det tok svært lang tid før befolkningen ble oppmerksom på konsekvensene. Christine Wisløff mener at det må være mer fokus på helsekonsekvenser og "uønskede konsekvenser" for bruken samt at hjelpeapparatet kan bidra uten at det blir politianmeldelse, barnevernssak mv. Det "ligger mye feilinformasjon på Google i dag" og det vises til deling av brukererfaringer som kan være feilaktige eller misvisende ved at det ofte er fokus på de positive effektene. Det må være "ordentlig informasjon som er lett tilgjengelig slik at det blir et motstykke til det som ligger der nå" ble siste ord fra Christine Wisløff. Hør på podkast.

Den 11. treningsøkten med løping er gjennomført. Det er fokus på rolig langkjøring i forskningsprosjektet. Treningsøkten består av løping med moderat intensitet (dvs. hjertefrekvens på inntil 150 og inntil ca. 85 % av makspuls) i et segment på ca. 5,3 km. Tiden ble på 22:41 min, dvs. 4:17 min/km. De tekniske beregningene viser et energiforbruk på 585 kcal. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:10 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:18 min. og dårligste tid på 22:18 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:09 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:17 min. og dårligste tid på 22:17 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:15 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:26 min. og dårligste tid på 22:26 min.
 • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:28 min. og dårligste tid på 22:28 min.
 • Uke 5: Gjsn. på 4:07 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 21:59 min. og dårligste tid på 21:59 min.
 • Uke 6: Gjsn. på 4:11 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:11 min. og dårligste tid på 22:11 min.
 • Uke 7: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:04 min. og dårligste tid på 22:04 min.
 • Uke 8: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:07 min. og dårligste tid på 22:07 min.
 • Uke 9: Gjsn. på 4:13 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:24 min. og dårligste tid på 22:24 min.
 • Uke 10: Gjsn. på 4:24 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 23:06 min. og dårligste tid på 23:06 min.
 • Uke 11: Gjsn. på 4:17 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:41 min. og dårligste tid på 22:41 min.

 

"Okay, here we go. Focus. Speed. I am speed. One winner, forty-two losers. I eat losers for breakfast. Breakfast? Maybe I should have had breakfast? Brekkie could be good for me. No, no, no, focus. Speed. Faster than fast, quicker than quick. I am Lightning.", sier Lightning McQueen i Disney/Pixar-filmen Cars (2006).

"Okay, here we go. Focus. Speed. I am speed. One winner, forty-two losers. I eat losers for breakfast. Did I used to say that?", sier Lightning McQueen i Disney/Pixar-filmen Cars 3 (2017).

Kognitiv tilnærming (tanker og holdninger) står sterkt i idrettspsykologien og får plass i animasjonsfilmen til Disney/Pixar om racerbilen Lynet McQueen. Det er ingen tvil om at konsentrasjon, motivasjon, målbevissthet og innsatsviljen til Lynet McQueen som nybegynner racerbil i den første filmen var bedre enn som aldrende sportsbil som vurderer å henge hjulene på hyllen 11 år senere i den tredje filmen. Det blir også bekreftet når Lynet McQueen gir seg tidlig i det avgjørende løpet for den videre karrieren og i stedet overlater plassen (start nr. 95) til den fantastiske jente-bilen Cruz Ramirez som var hans personlige trener i sesongoppkjøringen. Dette var det overraskende momentet i filmen som gir motivasjon til alle jenter som vil bli best og som ikke har tro på seg selv. Menn som ofrer seg selv for jenter er engasjerende og rørende. "Jeg trodde at jeg aldri kunne vinne", sier Cruz Ramirez som kjørte av banen uten en gang å prøve i sin første konkurranse. Cruz Ramirez skjønte at hun var annerledes enn guttene og trodde at hun ikke var skapt til å være racerbil. Cruz Ramirez har de nødvendige egenskapene for å vinne og ved å ha fokus på den retningen som hun har bestemt seg for kommer de ønskede resultatene. Lynet McQueen bidrar med veiledning, inspirasjon og motivasjon slik at Cruz Ramirez når sitt fulle potensiale. Det er en flott samspill som gir resultater.

Biler 3 har riktignok ikke fokus på de psykologiske aspektene ved kognitiv tilnærming, men tema som prestasjonsangst, følelsen av utilstrekkelighet, manglende inspirasjon, forbigått, tvil og motløshet blir berørt i filmen. Dette er egentlig større følelser enn det normalt er plass til i en barnefilm. Det er uansett kjærlighet, medfølelse, respekt, moral og feministisk klang som på sedvanligvis er det underliggende tema i animasjonsfilmene hos Disney/Pixar. Siden det også er fokus på treningsmetoder og statistikk samt noe kognitiv tilnærming til prestasjoner fremstår dette som den beste av de 3 filmene om Biler for meg.

Etter totalkollapsen i forrige uke (dvs. 29 av 36) har det også vært kognitiv tilnærming for meg for å få tilbake konsentrasjon, motivasjon, målbevissthet og innsatsvilje før løpstreningen. Jeg måtte arbeide litt med de negative og hemmende tankemønstre og tenkemåter etter totalkollapsen (-0:16 min/km). Det er ofte fokus på fremgang og forbedringer i forskningsprosjekter slik at først stagnasjon og deretter tilbakegang var lite givende for meg når det er bruk av prestasjonsfremmende midler som GW-501516 (Cardarine), dvs. "det optimale preparatet" for utholdenhet. Det er vanskelig å oppnå kontinuerlige forbedringer, men data fra tidligere løpstreninger viser at det skal være kapasitet og evne til bedre tidsnoteringer enn 4:24 min/km selv uten effekter fra SARM.

Jeg satte en forsiktig målsetning om å komme tilbake til 4:10 min/km som var grunnlinjen ved oppstart på prosjektet slik at det blir positiv opplevelse i avslutningsfasen. Det blir ofte fokus på resultater og tider, men jeg har forsøkt å ha fokus på prosessen og den følte anstrengelsen for å gjøre mindre justeringer. I de siste ukene det vært anstrengende løping som innebærer at jeg blir raskt andpusten etter oppstart, bremser i nedoverbakkene (lener meg bakover) og får stivhet i lår- og leggmuskulaturen i motbakkene. Det var fokus på å være mer avslappet i nedoverbakkene slik at jeg ikke bremser, bruke armene mer aktivt i motbakkene, korte steglengden i motbakkene og få bedre flyt i de øvrige segmentene for å oppnå mer effektiv løping. Det har gitt litt bedre resultater.

Tiden på 4:17 min/km er imidlertid uakseptabelt og langt svakere enn den nedjusterte målsetningen på 4:10 min/km, men det er forbedringer fra den negative opplevelsen i forrige uke. Det var effekter fra den kognitive tilnærmingen ved at åpningen ble på 3:42 min/km på den første km. Det er bestenotering hittil i forskningsprosjektet. Det ble imidlertid tungt på den andre km med tidsnotering på 4:20 min/km. Jeg klarte å unngå bremsing i nedoverbakken og tiden ble på 3:54 min/km på den tredje km. Det var derfor en gjennomsnittlig tid på godt under 4:00 min/km etter passering for 3 km. I oppoverbakkene på de siste 2 km ble det betydelig reduksjon i tempo med tidsnotering på 4:43 min/km (dvs. fremgang fra 5:00 min/km i forrige uke). Det var en bedre løpsopplevelse og den følte anstrengelsen var betydelig lavere. Dette til tross for at gjennomsnittlig hjertefrekvens (puls) var svakt høyere enn forrige treningsøkt (dvs. i øvre del av rammen av 140 til 150). Det var ingen stivhet av vesentlig betydning i legg- eller lårmuskulaturen og jeg var mindre andpusten, men det var ikke tilstrekkelig kapasitet til høyere tempo. En kognitiv tilnærming kan derfor i begrenset omfang bidra til bedre prestasjon og innsatsvilje, men den underliggende problemstillingen synes derfor å være at utholdenheten er svekket siden oppstart på forskningsprosjektet. Det er redusert løpskapasitet og jeg merker tilsvarende redusert arbeidskapasitet på treningsøktene for kampsport. Det fremstår som uforståelig for meg. Det gjenstår 1 løpstrening i neste uke før avslutning på forskningsprosjektet og det vil være veldig skuffende om sluttresultatet blir reduksjon av utholdenhet. Det synes ikke å være potensiale for å komme tilbake på basislinjen på 4:10 min/km. Jeg ser ingen løpstekniske forbedringsområder for åpning, nedoverbakke eller motbakke til neste uke. Effekten av den kognitive tilnærmingen er oppbrukt og effekten fra SARM har uteblitt. Jeg har fokus, men jeg har ikke fart. I neste uke blir det kamp mot klokken. 

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

31 av 36


 

31. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Jeg er blitt oppmerksom på en liten infeksjon i huden rett nedenfor armhulen på venstre siden. Det er et lett kløende utslett som har en form som ligner delvis på en rød ring samt at det er noe normal hud i midten. Basert på selvdiagnose fremstår dette som ringorm, dvs. soppinfeksjon i huden som kan forekomme mellom tærne, under armene og på innsiden av lårene. Det er en ufarlig tilstand som kan behandles med krem som f. eks. Lamisil (terbinafin krem) fra GlaxoSmithKline. Siden Lamisil er et reseptfritt legemiddel for de små tubene på 7,5 og 15 gram er det ikke nødvendig med time hos fastlegen for diagnose. Det er krav om resept for den største tuben på 30 gram. Årsaken til infeksjonen er mikroorganismer (som trives i fuktige og tette omgivelser) trenger seg inn i huden. Lamisil (med virkestoffet Terbinafinhydroklorid) står ikke på WADAs dopingliste.

Det er opplysninger om at Nolvadex (Tamoksifen) er en "uheldig kombinasjon" for Lamisil (Terbinafin) ved at det er økt mortalitetsrisiko. Kombinasjon av Lamisil og Nolvadex "bør unngås" ifølge beskrivelsene. Med "mortalitet" menes befolkningsdødelighet og det fremstår som dramatisk. Problemstillingen synes å være begrenset til at Lamisil bidrar til reduksjon av den aktive tamoksifenmetabolitten endoksifen i Nolvadex med 50 - 60 % som følge av hemming av CYP2D6 (dvs. et enzym). Nolvadex er et SERM som i utgangspunktet blir brukt i behandlingen av brystkreft hos kvinner slik at reduksjon av effekten for virkestoffene kan få betydning i slik sammenheng, men legemiddelet kan også brukes som behandlingsopplegg (PCT) etter bruk av prestasjonsfremmende midler ved at det blokkerer effekten av østrogen og kan bidra til økning i egenproduksjon av testosteron. Jeg har planer om å bruke Nolvadex (standardprotokoll på 40 - 40 - 20 - 20 mg ed) etter det nåværende forskningsprosjektet. Siden bruken av Lamisil er for periode på 2 uker skal behandlingen være avsluttet innen oppstart ved PCT pr. 30. oktober 2017. Det er ikke mortalitetsrisiko for meg, men problemet er at evt. kombinasjonen ville redusert de aktive virkestoffene for Nolvadex med 50 - 60 %. Jeg ferdig med behandlingen med Lamisil pr. 27. oktober 2017 slik at virkestoffene burde være ute av kroppen før oppstart med PCT slik at det er ikke nødvendig med justeringer av doseringen for Nolvadex. Det skal normalt ikke være behov for behandling med Lamisil ut over 2 ukers perioden siden det er en mindre hudinfeksjon.

Ringorm kan være smitte fra dyr, men jeg tviler på det. Jeg antar at infeksjon er som følge av svetting på trening, fuktighet etter dusjing og økt følsomhet for varme. Uttalt svetting vasker bort soppdrepende oljer fra huden og det gjør den mer sårbar for infeksjon. Det har vært mer svette i dette forskningsprosjektet enn tidligere treningsopplegg. Treningsøkter for løping og kampsport har vært spesielt krevende, men også høyrepetisjonsøvelsene (+20 repetisjoner) for styrke har bidratt til svette. Det har også vært betydelig økning i kroppsvekt og fettprosent. Det er ikke påvist termogene effekter fra GW-501516 (Cardarine) siden kroppstemperatur og hvilepuls er som normalt, men det er en følt endring ved at jeg er mer sensitiv for varme. Jeg blir lettere varm og det gir økt svette.

Jeg foretar lokalbehandling med Lamisil. Kremen skal påsmøres 2 ganger daglig (morgen og kveld) i periode på 2 uker, men det kan ta ytterligere ca. 1 - 2 uker før huden blir normal. Bivirkninger for Lamisil kan være kløe og avskalling av hud hvis det blir allergisk reaksjon, men det forekommer ikke hos meg (dvs. ingen reaksjon etter ca. 3 - 4 dagers bruk).

Det er en mindre infeksjon i huden. Ved utbredt infeksjon kan det bli nødvendig med tablettbehandling og det forutsetter besøk hos fastlege for å få resept. Jeg er komfortabel med selvdiagnosen og det er foreløpig ikke behov for besøk hos fastlege for utredning av andre hudlidelser (psoriasis, atopisk eksem mv.). Fastlegen kan skrape av litt hudskjell fra det infiserte området for analyse i mikroskop.

Jeg har tidligere i prosjektet fått smerter i det høyre kneet (dvs. 7 av 36) og smerter fra muskel- eller skjelettsystemet i brystet (dvs. 18 av 36) hvor behandlingstiden har vært normal, mens det nåværende problemet er soppinfeksjon i huden. Det er ingen indikasjoner på helbredende egenskaper eller sterkere immunforsvar med bruk av LGD-4033 (Anabolicum).

Det kan være at huden er blitt mykere. Jeg har tidligere hatt perioder hvor det har vært problemer med tørr hud på hendene slik at det blir rifter eller sår på treningsøkter. Det blir ofte vonde træler etter øvelser som chin-up, markløft og benkpress med tung vektbelastning. Huden fremstår imidlertid som mykere, glattere og strammere i forskningsprosjektet, men egenskapene er ikke tilstrekkelige til å unngå soppinfeksjon.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

30 av 36


 

30. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Jeg har forsøkt å redusere energi-/kalorioverskuddet fra den øvre enden til den nedre enden av intervallet fra +250 til +500 kcal for å begrense økningen i kroppsvekten (samt kroppsfettet og fettprosenten). Etter 6 uker var det kroppsvekt på 86,8 kg (+6,7 kg og +8,36 %). Jeg antar at kroppsvekten er på ca. 88 kg (+7,9 kg og +9,87 %) etter 10 uker slik at det har vært noe utflating eller stabilisering i de siste 4 ukene.

Basert på kostholdsplanen var det ventet økning i kroppsvekten på ca. 6 til 12 kg i perioden på 12 uker, dvs. kroppsvekt innenfor rammen fra ca. 86 til 92 kg. Det er indikasjoner på at jeg vil være i midten av dette intervallet om 2 uker. Jeg tenker at det er vanskelig å redusere eller opprettholde fettprosenten på 14,0 % (jfr. analyse etter 6 uker) når det er videre økning i kroppsvekten i andre halvdel av forskningsprosjektet. Det er mest sannsynlig blir det en ny rekord for fettprosent på analysen av kroppens sammensetning ved avslutning i slutten av oktober 2017.

Ved vektøkning er det fordeling med ca. 50 - 55 % for kroppsfett (dvs. totale mengde lipider som kan trekkes fra fettvev og andre celler), ca. 30 - 25 % for muskelmasse (dvs. skjelettmuskulaturen) og ca. 20 % for annet (dvs. differansen mellom fettfri masse og muskelmasse). "Annet" antas å være komponenter som hud, skjelett, organer (hjerne, hjerte, lunger, magesekk, tarmer, nyrer, lever), brusk og væske, men skjemaet til InBody gir ikke grunnlag for nøyaktige beregninger av dette. Muskelmasse er del av fettfri masse, men fettfri masse kan påvirkes av andre faktorer enn muskler (slik som f. eks. kroppsvann). Vann har vesentlig påvirkning på bevegelsene i fettfri masse. Økning i fettfri masse er ikke alltid økning i muskelmasse slik at jeg skiller mellom muskelmasse, kroppsfett og "annet" i analysen av kroppens sammensetning.

En annen tilnærming for vektøkningen er derfor ca. 45 % - 50 % for fettfri masse og ca. 55 - 50 % for kroppsfett. Det fremstår som mer fordelaktig enn ca. 30 - 25 % for muskelmasse, men det gir et noe feilaktig bilde på bevegelsene. Muskelmasse er den eneste komponenten som aktivt kan vokse eller utvikles ved trening og ernæring. Det må derfor foretas dekomponering av fettfri masse for å se på muskelmasse og bindingen for kroppsvannet ved vurdering av egenskapene til preparatene som brukes.

Det er vanskelig å oppnå ren vektøkning ("clean bulk") selv med et moderat energi-/kalorioverskudd innenfor rammen av +250 til +500 kcal. Det blir økning i kroppsfett og fettprosent når kroppsvekten øker. Egenskapene for fettforbrenning for GW-501516 (Cardarine) og egenskapene for utvikling av muskelmasse for LGD-4033 (Anabolicum) har ikke vært tilstrekkelige når det er ca. 50/50 mellom fettfri masse og kroppsfett.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

29 av 36


 

29. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Den 10. treningsøkten med løping er gjennomført. Det er fokus på rolig langkjøring i forskningsprosjektet. Treningsøkten består av løping med moderat intensitet (dvs. hjertefrekvens på inntil 150 og inntil ca. 85 % av makspuls) i et segment på ca. 5,3 km. Tiden ble på 23:06 min, dvs. 4:24 min/km. De tekniske beregningene viser et energiforbruk på 580 kcal. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:10 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:18 min. og dårligste tid på 22:18 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:09 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:17 min. og dårligste tid på 22:17 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:15 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:26 min. og dårligste tid på 22:26 min.
 • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:28 min. og dårligste tid på 22:28 min.
 • Uke 5: Gjsn. på 4:07 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 21:59 min. og dårligste tid på 21:59 min.
 • Uke 6: Gjsn. på 4:11 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:11 min. og dårligste tid på 22:11 min.
 • Uke 7: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:04 min. og dårligste tid på 22:04 min.
 • Uke 8: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:07 min. og dårligste tid på 22:07 min.
 • Uke 9: Gjsn. på 4:13 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:24 min. og dårligste tid på 22:24 min.
 • Uke 10: Gjsn. på 4:24 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 23:06 min. og dårligste tid på 23:06 min.

 

På løpstreningen i forrige uke (dvs. 26 av 36) var det antydning til kollaps, men jeg valgte å ha fokus på at tidstapet i avslutningsfasen var begrenset (0:02 min/km) og at sluttiden derfor ble innenfor rammen av tidligere tidsnoteringer. Den svake utviklingen i midten av løpssegmentet fikk derfor ikke vesentlig betydning.

På løpstreningen i denne uken ble det totalkollaps. Det var gjennomgående treghet fra begynnelse til slutt. Tiden i motbakken ble på hele 5:00 min/km og det fremstår som en spasertur i denne sammenheng. Jeg ble veldig andpusten samt at det var surhet og stivhet i lår- og leggmuskulaturen. Det var utilstrekkelig med løpskapasitet og det var ingen muligheter for opprettholdelse av tempo eller frekvens. Jeg fikk også smerter i brystet mot slutten av løpet og det ble en slitsom tørrhoste etter målpassering. Det skal ikke være overfølsomme luftveier hos meg, men det er åpenbart at kroppen reagerer som om dette var hard fysisk aktivitet (evt. svært dårlig fysisk form). Tørrhoste er som følge av at lungene presses til å arbeide hardt eller hardere enn den ordinære kapasiteten (dvs. det blir bronkokonstriksjon, sammentrekning av bronkiene eller luftrørene). Det var ingen blodsmak (metallisk smak) i munnen, men intensiteten med hjertefrekvens på inntil 150 skal ikke være tilstrekkelig til at det øker trykket i blodkarene slik at blod kommer i lungene. Dette er moderat intensitet (anaerob trening) og ikke maksimal utførelse. Anaerob trening skal egentlig ha et hjertefrekvensintervall på 143 - 160 for meg, men jeg har begrenset intervallet til 140 - 150 for å redusere feilkilder og sikre bedre stabilitet på tidene. Ukentlige løpstester med hjertefrekvens på inntil 150 er (basert på tidligere erfaringer) ingen problem, men det ville vært for krevende om det var maksimal utførelse (ekstrem) med puls på 160 - 179.

Det foreligger ingen fornuftige forklaringsfaktorer på den negative utviklingen i de siste 2 ukene. Dette er delvis sammenlignbart med resultatene i uke 3 og 4, men det var ikke tilsvarende svakhet som nå. Det er egentlig litt dramatisk når tempo blir redusert med 0:16 min/km. Det blir negative og hemmende tankemønstre og tenkemåter etter en slik svak prestasjon.

Det er 2 treningsøkter med løping som gjenstår før forskningsprosjektet avsluttes og det blir interessant med vurdering om det er mulig å komme tilbake etter en slik totalkollaps. Jeg må ha fokus på kognitiv tilnærming for å få tilstrekkelig med konsentrasjon, motivasjon og målbevissthet til neste løpstrening.

Den opprinnelige målsetningen om under 4:00 min/km ("drømmegrensen") ble redusert til 4:05 min/km etter realistiske revurderinger i midten av forskningsprosjektet. På nåværende tidspunkt har jeg svake forhåpninger om å avslutte på 4:10 min/km slik at jeg kommer tilbake på grunnlinjen fra begynnelsen av august 2017. Bestenoteringen er på 4:07 min/km fra uke 5 og det var nettopp etter 2 svake uker med tidsnoteringer på 4:15 og 4:14 min/km. Jeg håper at statistikken er på min side og at det blir en positiv avslutning på forskningsprosjektet.

Det er innlysende at den anbefalte doseringen på 20 mg ed med GW-501516 (Cardarine) fra SarmsX har absolutt ingen effekt på utholdenhet. Preparatet synes å være vesentlig underdosert ("significantly underdosed") og/eller dårlig kvalitet ("bunk, fake").  Det er ingen forbedringer av den anaerobe kapasiteten og det er ikke blitt høyere VO2-max (maksimalt oksygenopptak). Prisnivået for et glass med GW-501516 (Cardarine) er av slik karater at det er uforsvarlig å øke doseringen fra 20 mg ed til 40 - 80 mg ed for vurdering av omfanget på underdoseringen. Det er bare -0:01 min/km i forskjell mellom kortvarig bruk (dvs. 6 uker) og langvarig bruk (dvs. 12 uker) slik at varigheten på bruken av ingen betydning i denne sammenheng. Beskrivelsene om "maksimale" eller "fulle effekter" ved langvarig bruk synes å være basert på ønsket om mersalg hos leverandøren SarmsX siden det er ingen mereffekter hos brukeren. SarmsX forsøker å fremstå som en high-end leverandør ("industry leader in innovative SARMS-research") av SARM og har en omfattende markedsføring i sosiale medier, forum mv., men høyt prisnivå og dårlig kvalitet er ingen fornuftig kombinasjon i et markedssegment hvor brukere ønsker prestasjonsfremmende effekter.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

28 av 36


 

28. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Jeg har foretatt søvnregistrering i den siste uken for vurdering av søvnmønster ("sleep patterns") og søvnkvalitet ("sleep quality") ved bruk av SARM. Det foreligger ingen sammenlignbare data fra tidligere perioder siden dette er en ny øvelse for meg, men kan være nyttig med registrering av opplysningene for sammenligninger i fremtidige forskningsprosjekter. I tillegg kan det foretas sammenligning mot hva som betraktes for å være normalt og de normalverdiene som oppgis ved gjennomgang av detaljene i systemet for søvnovervåking.

Søvn har vesentlig betydning for forbrenning og kroppsvekt. Redusert søvn kan påvirke kroppens biologiske aktiviteter (biorytme) og de naturlige svingninger i hormoner ved at det blir økt sultfølelse. Det er studier som viser at kroppssammensetningen blir påvirket av søvnmengden. "Mye søvn" (8,5 timer) gir bedre forbrenning og bedre bevaring av muskelmassen enn "lite søvn" (5,5 timer). Lite søvn gir redusert muskelmasse, økt kroppsfett og økt nivå av kortisol. Mye søvn er viktig for både totalt- og fritt testosteron. Søvn har også betydning for de kognitive funksjonene (stress, sliten, angst, deprimert mv.). Jeg er i midten av det nevnte intervallet med ca. 7 timer søvn og jeg våkner alltid før alarmen på vekkerklokken. Kroppen skiller heller ikke mellom hverdager og helg. I utgangspunktet betyr det at kroppen har fått tilstrekkelig med søvn siden jeg våkner av meg selv. Jeg tenker imidlertid at dette er psykiske effekter som er blitt opparbeidet over tid og at det er forbedringspotensiale for søvnmønster og -kvalitet for meg.

Søvnovervåkingen gir grunnlag for analyse av dyp søvn, lett søvn og REM-søvn samt en samlet søvnkvalitetsevaluering. Det kan være fornuftig med redegjørelse for hva begrepene betyr for å få bedre forståelse for dette:

"Lett søvn" er det vanligste søvnstadiet og skal normalt utgjøre ca. 50 % av den totale søvntiden. Hjernebølgene er langsomme i frekvens og høyere i amplitude (dvs. avstanden i bølgens største utslag til likevektstilstanden) enn under våkenhet. Sanseinntrykk kommer ikke videre til hjernen slik at det er tilstand med søvn. Muskelspenningen varierer, men den er redusert i forhold til våken tilstand. Øyebevegelsene forsvinner. Vekkelsesterskelen er middels.

Ved "dyp søvn" er hjernebølgene langsomme og det er høy amplitude. Muskelspenningen er redusert og øyebevegelsene er borte. Det er vanskelig å bli vekket og ved evt. oppvåking tar det noe tid før kroppen fungerer som normalt. Veksthormoner skilles ut i dette søvnstadiet. Veksthormoner påvirker vekst og reparasjoner av muskel- og beinvev. Det blir økt blodtilførsel til musklene. Forbrenningen er lav i dette stadiet slik at mer energi brukes på reparasjon og vekst av muskelceller. Dyp søvn betraktes for å være den viktigste søvnen for å bli uthvilt og for restitusjon etter treningsøkter. Dyp søvn skal normalt utgjøre ca. 20 - 25 % av den totale søvntiden.

Ved "REM-søvn" er det hurtige øyebevegelser (derav betegnelsen REM som er Rapid Eye Movement). Hjernebølgene er raske og har lav amplitude. Hjernebølgene er sammenlignbare med våken tilstand. Muskelspenningen er lavere enn ved de øvrige stadiene og det er tilnærmet total muskelavslapping. Vekkelsesterskelen er tilsvarende som ved dyp søvn. Det er i dette stadiet et drømmene forekommer og årsaken kan være at bilder blir etablert som følge av at hjernen er våken (dvs. hjernebølgene er raske og det er lav amplitude). Drømmene påvirker imidlertid ikke musklene som er avslappet. Det kan være flere perioder med REM-søvn hver natt, dvs. ofte i begynnelsen og slutten av natten. Det er derfor ikke uvanlig å våkne opp fra REM-søvn og samtidig huske drømmen. Blodtrykket og pulsen kan variere. Blodgjennomstrømmingen endres og det er grunnlaget for de nattlige ereksjonene. REM-søvn skal normalt utgjøre ca. 20 - 25 % av den totale søvntiden.

I løpet av perioden på 7 dager (dvs. fra mandag til søndag) var gjennomsnittlig søvn for meg på 7 timer og 9 minutt. Jeg betrakter dette for å være en normal uke for meg, dvs. 5 arbeidsdager, helg, 3 treningsøkter for styrke, 1 treningsøkt med løping og 4 treningsøkter med kampsport. Total søvn blir betraktet for å være normalt siden referansen er fra 6 til 10 timer, men som tidligere nevnt er jeg i nedre del av intervallet for hva som er fornuftig. Regelmessighet for tid i seng fikk 75 av 100 poeng og regelmessighet av våken tid fikk 73 av 100 poeng. Det synes å være ca 30 - 45 min. i variasjoner for regelmessighet for tid i seng og våken tid. Det er vanskelig for meg å oppnå mer regelmessighet enn dette og det er ikke muligheter for forbedringer på dette området. Over 70 poeng blir imidlertid betraktet for å være godkjent.

Jeg blir gjennomsnittlig våken 2 ganger hver natt som følge av toalettbesøk og andre begivenheter (lys, lyd, bevegelser, drømmer, mareritt). Det som blir betraktet for å være normalt er 0 - 2 ganger. Det er åpenbart bedre med kontinuerlig søvn gjennom hele natten, men det fremstår som umulig for meg og slik har det alltid vært. Søvnforstyrrelsene bidrar til at den kontinuerlige dype søvnen blir negativt påvirket. Det var noe krevende med søvnforstyrrelser i perioden med bruk av S-4 (Andarine) som følge av bivirkningen med nattblindhet. Jeg såg absolutt ingenting om natten og var famlende i det totale mørket for å finne lysbryter på veggen ved toalettbesøk. I begynnelsen var jeg forvirret, retningsvill og hjelpeløs, men etter hvert ble det noe mer automatiske bevegelser (autopilot) ved bedre følelse for retningen og plasseringen av lysbrytere. Jeg sovner uansett raskt etter forstyrrelsene og det er begrenset med våkentid om natten.

Lett søvn utgjorde 56 %, dyp søvn 22 % og REM-søvn 22 % av den totale søvnen. Lett søvn er noe høyere enn ca. 50 % som er normalt, mens både dyp søvn og REM-søvn er innenfor rammen av ca. 20 - 25 %. Dyp søvn kontinuitet fikk bare 59 poeng, dvs. noe lavt siden referansen er fra 70 til 100. Siden dyp søvn er det viktigste søvnstadiet er dette negativt og det antas å ha sammenheng med at det er flere oppvåkninger hver natt slik at kontinuiteten blir redusert.

Det som er noe påfallende ved gjennomgang av de daglige statistikkene er at jeg i de fleste tilfeller (6 av 7 dager) våkner fra REM-søvn og fortsetter med kortvarig REM-søvn etter søvnforstyrrelsen. REM-søvnen er imidlertid kortvarige perioder ved at søvnen raskt endrer seg til lett søvn. Det er ofte slik at dyp søvn kommer etter en lengre periode med lett søvn. Når det er flere oppvåkninger hver natt er det tilsynelatende vanskelig for kroppen å få tilstrekkelig med dyp søvn. Det skal i utgangspunktet være vanskelig å bli vekket fra REM-søvn slik at det er noe usikkert hvorfor jeg våkner for å gå på toalettet i denne fasen.

Det som er et vanlig mønster om natten for meg er lett søvn, dyp søvn, lett søvn, REM-søvn, våken, REM- søvn, lett søvn, dyp søvn, lett søvn, REM-søvn, våken, REM-søvn, lett søvn, dyp søvn osv. Våkenhet innebærer tilsynelatende at dyp søvn blir forskyvet og med flere perioder med våkenhet blir det utilstrekkelig omfang og manglende kontinuitet. 

Det var 1 dag i løpet av uken hvor jeg var 1 gang våken om natten (dvs. sammenlignet med 2 i de øvrige 6 dagene). Den natten utgjorde dyp søvn 27 % av den totale søvn og dyp søvn kontinuitet var 66 poeng. Forskjellen var at perioden med lett søvn etter REM-søvn ble avkortet og det ble lengre periode med dyp søvn. Etter våkenhet blir REM-søvn avkortet og den lette søvnen blir forlenget samt at det blir redusert kapasitet for dyp søvn. Jeg må trolig ha kontinuerlig søvn gjennom hele natten (dvs. ingen søvnforstyrrelser) for å være over referansen på 70 poeng.

Pustekvalitet er på 89 poeng og det i den høye enden av referansen fra 70 til 100 poeng. Ved sykdom (forkjølelse, sår hals), overvekt/fedme (søvnapne), utmattelse og utslitthet blir pustekvaliteten redusert. Jeg fremstår som en sunn og frisk person siden pustekvaliteten er høy. Den tidligere nevnte smertene i venstre siden av brystet er borte slik at det har ikke påvirket analysen.

Gjennomsnittlig hvilepuls var på 47 i løpet av uken. Den laveste noteringen for puls (hjertefrekvens) var på 45. Jeg har hatt følelse av forhøyet kroppsvarme (dvs. mer bruk av T-skjorte og fleecevest) i forskningsprosjektet, men bevegelsene ved måling av kroppstemperatur har vært beskjedne og kanskje tilfeldige (ca. 0,2 - 0,4 grader). Hvilepuls på ca. 45 - 50 er også innenfor rammen av hva som er normalt for meg slik at det er ingen indikasjoner på termogene effekter fra GW-501516 (Cardarine). Termogene effekter skal gi høyere puls og høyere kroppstemperatur som øker forbrenningen. Det er derfor bare en følt endring (dvs. mer følsomhet for varme) og det ingen faktiske endringer for meg.

For den samlede søvnkvalitetsevalueringen fikk sovekvaliteten gjennomsnittlig score på 77 poeng og det er i nedre del av referansen fra 70 til 100. Det som reduserer poengsummen er at lett søvn utgjør for høy andel av den totale søvnen (56 % vs. 50 %) og at den kontinuerlige dype søvnen er kortvarig som følge av 2 søvnforstyrrelser (59 av 100 poeng).

Basert på erfaringer fremstår søvntilstanden som uendret fra tidligere perioder. Jeg har ikke foretatt søvnanalyse tidligere, men søvnvarigheten på 7 timer er normalt for meg og den er også blitt registrert i tidligere prosjekter. Statistikken viser også at sovekvaliteten som ventet er svak siden det er søvnforstyrrelser slik som tidligere. Det er derfor ingen indikasjoner på at bruk av SARM som LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) har positive effekter på søvnmønsteret og/eller søvnkvaliteten. Det er ofte beskrivelser om at SARM gir mer energi og bedre utholdenhet, men det har heller ingen negativ effekt på søvn. SARM er ikke stimulerende på samme måte som koffein, efedrin og DMAA (Methylhexanamine). Det kan heller ikke sammenlignes med PWO, fettforbrennere og energidrikker. Det gir ingen følelse av økt energinivå, våkenhet, oppstemthet, konsentrasjon, fokus, selvfølelse mv.

Av SARM er det hovedsakelig MK-677 (Nutrobal) som skal ha dokumenterte positive effekter på søvn. En studie viser forbedret søvnkvalitet ved 20 - 50 % økning av REM-søvnen samt reduksjon av den lette søvnen. For meg ville tilsvarende effekter økt rammen av REM-søvn fra 22 % til ca. 26 - 33 % (dvs. over normalnivå som er fra 20 til 25 %) samt at den lette søvnen ville blitt redusert fra 56 % til ca. 52 - 45 % (dvs. under normal nivå som er ca. 50 %). Hvis det samtidig hadde redusert søvnforstyrrelsene fra 2 til ca. 0 - 1 ville det også gitt forbedringer i den kontinuerlige dype søvnen.

Det er imidlertid generelle beskrivelser om at det er dypere søvn og våkner opp mer uthvilt for flere av SARM-preparatene, men det kan være feilaktig og/eller misvisende. Basert på søvnregistreringen som er foretatt over periode på 7 dager (etter 9 ukers bruk) viser at LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501156 (Cardarine) har ingen positiv påvirkning på søvnkvaliteten og/eller søvnmønsteret. Den forholdsmessige fordelingen av dyp søvn og REM-søvn er innenfor rammen av normalt (og faktisk i den nedre delen av rammen), mens den forholdsmessige andelen av lett søvn er høyere enn normalt. Kontinuiteten for dyp søvn er svak som følge av flere oppvåkninger. Total score på 77 er svakt, men innenfor rammen av godkjent som er fra 70 til 100 poeng.

Jeg kommer til å foreta tilsvarende vurdering av søvnkvaliteten i fremtidige forskningsprosjekter med SARM samt at det også vil foretas søvnregistrering i perioden mellom forskningsprosjektene for etablering av grunnlinje ("baseline") før oppstart. Det kan være forskjeller mellom høst, vinter, vår og sommer (spesielt som følge av lyd og lys) slik at det er flere grunnlinjer. Det kan gi interessante detaljer og sammenligninger. Søvnkvalitet er en av mange variabler som påvirker styrke og kroppssammensetningen (muskelmasse, kroppsfett). Ved fokus på forbedringer kan derfor søvnovervåking gi nyttige opplysninger. Jeg fikk i hvert fall bekreftet mine antagelser om at søvnkvaliteten er godkjent, men at søvnmønsteret med lett søvn og søvnforstyrrelser (utilstrekkelig med kontinuitet) er svakt. Jeg fikk også bekreftet at bruken av SARM har ikke hatt positive og/eller negative effekter på dette bildet.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

27 av 36


 

27. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Jeg har begynt på den tredje og siste flasken for LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) slik at 2/3 av forskningsprosjektet er gjennomført. Jeg har 3 flasker av hvert preparat som skal disponeres i forskningsperioden på 12 uker. Alle flaskene fra SarmsX har hatt varighet på 30 dager og det er nøyaktig i samsvar med innholdsbetegnelsen om 30 ml. Måleenheten (dropper) i korken er ikke lang nok og rekker ikke ned til bunnen i flasken. I de siste ca. 2 - 3 dagene blir det krevende øvelse å bruke dropper. Jeg har i stedet brukt egen sprøyte (for oralt bruk, uten kanyle) for opptrekk av 1 ml i de siste dagene. Det er mye enklere og mer nøyaktig. Sprøyte med målangivelse på 1 ml kan kjøpes på apoteket. 

Som tidligere nevnt er det grumsete og uklar rødaktig væske for samtlige flasker med GW-501516 (Cardarine). Det er dannelse av krystaller eller krystallisering (crystallization). Kraftig risting har vært nytteløst, men kombinasjon av oppvarming av flasken under rennende varmt vann og kraftig risting medfører at det blir bedre oppløsning av væsken. Det er fortsatt hvite klumper med krystaller i flasken som ikke blir utblandet, men væsken er ikke grumsete etter oppvarming slik at det fremstår som mer innbydende. Det er ikke mulig å få helt klar og ren væske for flaskene med GW-501516 (Cardarine). Det foretas ikke oppløsning av krystallene. I tillegg kommer grumset raskt tilbake slik at øvelsen må gjentas flere ganger i uken og det er tungvint.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

26 av 36


 

26. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Den 9. treningsøkten med løping er gjennomført. Det er fokus på rolig langkjøring i forskningsprosjektet. Treningsøkten består av løping med moderat intensitet (dvs. hjertefrekvens på inntil 150 og inntil ca. 85 % av makspuls) i et segment på ca. 5,3 km. Tiden ble på 22:24 min, dvs. 4:13 min/km. De tekniske beregningene viser et energiforbruk på 590 kcal. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:10 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:18 min. og dårligste tid på 22:18 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:09 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:17 min. og dårligste tid på 22:17 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:15 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:26 min. og dårligste tid på 22:26 min.
 • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:28 min. og dårligste tid på 22:28 min.
 • Uke 5: Gjsn. på 4:07 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 21:59 min. og dårligste tid på 21:59 min.
 • Uke 6: Gjsn. på 4:11 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:11 min. og dårligste tid på 22:11 min.
 • Uke 7: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:04 min. og dårligste tid på 22:04 min.
 • Uke 8: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:07 min. og dårligste tid på 22:07 min.
 • Uke 9: Gjsn. på 4:13 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:24 min. og dårligste tid på 22:24 min.

 

Etter flere uker med stabile tider i den øvre delen av tidsintervallet ble det en svak tidsnotering på 4:13 min/km. Jeg ble raskt andpusten etter oppstart, men tempoet på den første km var på samme nivå som forrige gang. Det ble imidlertid tungt på den andre kilometer med stivhet i lår- og leggmuskulaturen slik at tempo ble betydelig redusert. De løpende tidsnoteringene var fra 0:02 min/km til 0:09 min/km svakere enn tidligere. Det eneste positive var at tidsdifferansene ble redusert mot slutten av segmentet og avslutningen var derfor bare 0:02 min/km svakere enn forrige gang. Det ble derfor ikke totalkollaps slik som jeg fryktet etter ca. 2 km. Jeg ble veldig andpusten på den andre kilometeren og det medførte reduksjon i tempoet på 2., 3. og 4. km. Det var mer normal pustefrekvens i avslutningsfasen og tempoet var derfor tilbake på det som har vært standardnivået i de siste ukene. Sluttiden var svak, men avslutningen var betryggende slik at jeg har ikke mistet håpet.

Det er ingen indikasjoner på at det er vesentlige forskjeller mellom kortvarig og langvarig bruk av GW-501516 (Cardarine). Den beste tidsnoteringen i de første 6 ukene var på 4:07 min/km, mens den beste tidsnoteringen hittil i 2. halvdel er på 4:08 min/km. Den gjennomsnittlige tidsnoteringen for 1. halvdel var på 4:09 min/km, mens gjennomsnittet hittil i 2. halvdel er på 4:10 min/km. Det synes å være uvesentlige forskjeller mellom kortvarig og langvarig bruk. Det gjenstår riktignok 3 løpstreninger, men det er ikke ventet endringer av vesentlig betydning i avslutningsfasen på forskningsprosjektet.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

25 av 36


 

25. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Jeg har begynt med planlegging av de kommende prosjektene, men alle detaljer (preparater, leverandører, tidsperiode, trenings- og kostholdsplaner) er ikke på plass ennå. Målsetningene blir imidlertid tydeligere og mer målrettede. Det blir foretatt justeringer ved at de primære målsetningene blir på økning av styrke og reduksjon av fettprosent, mens den sekundære målsetningen blir bevaring eller opprettholdelse av muskelmasse. Den tidligere sekundære målsetningen for utholdenhet utgår. Bakgrunnen for dette er revurdering av de resultater som er oppnådd hittil.

Det synes å være krevende med utvikling av muskelmasse og de anabole effektene til SARM er utilstrekkelige for meg. Det kan være som følge av alders- og/eller genetiske faktorer. Slike underliggende begrensninger kan medføre varierende tilstedeværelse av egenskaper for forbrenning og muskelmasse. Kroppstypen min er tilsynelatende ikke egnet for utvikling av muskler. Det har vært følgende utvikling i muskelmasse i de tidligere forskningsprosjektene:

 • RAD-140 og YK-11 ble det reduksjon i muskelmasse på -0,23 % (rekomposisjon, høsten 2016).
 • LGD-4033 (Legend) og GW-501516 (Cardarine) ble det økning i muskelmasse på +6,24 % (vektøkning, vinteren 2016)
 • Ostarine (MK-2866) ble det reduksjon i muskelmasse på -0,45 % (rekomposisjon, våren 2017).
 • S-4 (Andarine) ble det reduksjon i muskelmasse på -7,03 % (vektreduksjon, sommeren 2017).
 • LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) ble det økning i muskelmasse på +4,15 % (vektøkning, høsten 207)

 

I begynnelsen av juli 2016 (dvs. før oppstart med forskningsprosjekter med SARM) var det muskelmasse på 42,8 kg, mens ved siste analyse for ca. 2 uker siden var det muskelmasse på 42,7 kg. Det innebærer at endringen i muskelmassen har vært på -0,23 % i de siste ca. 1,5 årene. I samme periode har styrken (1RM) økt med +12,1 %. Det har vært krevende med gjentakende prosjekter med rekomposisjon (+/-1 kg), vektøkning (+10 kg) og vektreduksjon (-10 kg). Prosessen fremstår som unødvendig og lite hensiktsmessig når sluttresultatet for muskelmasse er uendret (dvs. -0,23 %). Det har imidlertid vært prosjekter med rekomposisjon som har hatt oppløftende kombinasjoner med økning av styrke og reduksjon av kroppsfett slik at det blir forbedringer i kroppssammensetningen. Dette blir fokusområdet i de kommende prosjektene. Det er bortkastet å ha et treningsopplegg med lett/moderat vektbelastning og høyt antall repetisjoner (10 til 20 repetisjoner) for utvikling av muskelmasse når det ikke gir tilstrekkelige effekter for meg. Jeg må ha et mer målrettet fokus på det som har gitt resultater hittil.

Den primære målsetningen frem mot sommeren 2018 blir "sterk og veltrent kropp" med fettprosent på under 12 % (dvs. kroppsvekt på ca. 84 - 85 kg og BMI på under 24). Jeg blir ukomfortabel med den økende fettprosenten ved vektøkning samt at det blir betydelig reduksjon av muskelmasse ved vektreduksjon. Den årlige prosessen med vektøkning (høst/vinter) og vektreduksjon (vår/sommer) blir en sirkel hvor sluttresultatet er uendret, men som samtidig er både fysisk og psykisk krevende. Jeg mister litt styrke og mye muskelmasse med fettprosent på 10-tallet, men jeg tenker at det skal være potensiale for økning av styrke og bevaring av muskelmassen med fettprosent under 12 %. Det blir derfor prosjekter med fokus på økning av styrke og reduksjon av fettprosent som de primære målsetninger samt bevaring eller opprettholdelse av muskelmassen som den sekundære målsetningen.

Det blir treningsplaner med tung vektbelastning og få repetisjoner (2 til 8 repetisjoner) med bruk av prinsipper fra styrkeløft samt kostholdsplaner med energi-/kaloribalanse (evt. et svakt energi-/kaloriunderskudd på -100 til -250 kcal). Jeg mister for mye muskelmasse med energi-/kaloriunderskudd på -250 til -500 kcal slik at ubalansen må begrenses til et minimumsnivå. SARM er ikke tilstrekkelig anabolt til bevaring av muskelmasse i slike tilfeller. Reduksjon av fettprosent fra 14,0 % til under 12,0 % vil derfor skje over lengre periode i stedet for et kortvarig prosjekt med ekstrem vektreduksjon (-10 kg) før sommeren slik som tidligere i år. Jeg har tidligere hatt sekundære målsetninger for utholdenhet og gjennomført løpstester i et segment på 5,3 km, men jeg tviler på at det blir aktuelt i de kommende prosjektene. Forbedring av utholdenhet er egentlig ikke en aktuell målsetning for meg siden det er tilstrekkelig kapasitet i forhold til aktivitetene innenfor kampsport.

Det er 4 uker igjen av forskningsprosjektet med LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine). Uavhengig av de fremtidige planene er det fokus på gjennomføring og ferdigstillelse av det nåværende prosjektet. Det gjenstår 11 treningsøkter for styrke før det blir avslutning med ny test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning i slutten av oktober 2017. Det skal foretas vurdering av effekter ved langvarig bruk av preparatene (dvs. 12 uker).

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

24 av 36


 

24. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Det ble foretatt test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning i forrige uke. I den forbindelse ble det noe frustrasjon og utblåsninger som følge av utilstrekkelige resultater. Det var hovedsakelig de manglende effektene på fettforbrenning og en uønsket ny rekord på 14,0 % for fettprosent som var problemstillingen. Situasjon kan være krevende når det er ca. 5 - 6 uker igjen av prosjektet og utviklingen er svakere enn ventet samt at det er ingen forhåpninger om vesentlige forbedringer i avslutningsfasen. Det kan gi følelse av at dette er nytteløst eller forgjeves.

Dette har foreløpig ikke fått konsekvenser for motivasjon. Det er fokus på gjennomføring av forskningsprosjektet og det har vært kontinuitet for treningsopplegget for styrke, løping og kampsport. Det ble imidlertid avvik (dvs. sjokolade, pizza og chips) fra kostholdsplanen i den påfølgende helgen (trøstespising), men det har vært 100 % disiplin i den inneværende uken. Dette var de første avvikene på ca. 4 uker slik at jeg er innenfor rammen av 90 %-regelen.

Jeg forsøker å redusere energi-/kalorioverskuddet fra ca. +500 kcal til ca. +250 kcal i avslutningsfasen for å unngå videre økning i fettprosenten. Det har vært et energi-/kalorioverskudd i den øvre delen av det fastsatte intervallet fra ca. +250 til +500 kcal hittil i forskningsprosjektet, men det er åpenbart at preparatene som brukes har ikke tilstrekkelige egenskaper til håndtering av dette når det er økning i kroppsfettet med ca. +44 %. Det som samtidig er noe overraskende er at vektøkningen er på +6,7 kg (+8,36 %) og det var noe lavere enn ventet. I det tilsvarende prosjektet i fjor var det vektøkning på +9,1 kg (+11,29 %). Det har derfor vært mindre økning i kroppsvekten enn ventet, men samtidig er det blitt mer kroppsfett enn ventet. Det eneste som var positivt for kroppsfettet var at midje - hoftemålet ble på 0,87 (+0,03) sammenlignet med 0,88 (+0,05) i fjor.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

23 av 36


 

23. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Jeg nevnte tidligere at det var plagsomme smerter av stikkende karakter på venstre siden av brystet (dvs. 18 av 36). Smertene er helt borte nå. Det tok ca. 3 uker fra jeg ble oppmerksom på smertene til det var 100 % helbredelse. Det har ikke vært treningsopphold i perioden. Samtlige treningsøkter ble gjennomført i samsvar med treningsplanen. Jeg bestilte time hos fastlegen etter ca. 2 uker med smerter, men som følge av ventetid på 8 dager for timen på legekontoret var smertene borte ved oppmøte hos fastlegen. Jeg fikk ikke raskt/hurtig pasientforløp ("fast track") ved bestilling av timen. Fastlegen mente at det var muskulære smerter og det var ikke behov for videre oppfølging. Det ble en kortvarig konsultasjon/undersøkelse på ca. 3 minutter. Mest sannsynlig var smertene som følge av fall, spark eller slag i brystet (evt. i siden på brystet) på treningsøkten for kampsport. Det var tilsvarende som forhåndsvurderingen min. Ifølge fastlegen er det normalt med ca. 2 - 3 uker for helbredelse for slike muskulære smerter. Det underbygger samtidig de tidligere vurderingene om at LGD-4033 (Anabolicum) har ikke helbredende egenskaper. Det har vært ordinære tidsperspektiver både for helbredelse av skaden i kneet (ca. 2 - 4 dager) og brystet (ca. 2 - 3 uker).

Det er følelse av mer energi. Den svake hodepinen og følelsen av å være utslitt er mindre påtrengende. Kroppen har bedre evne til restitusjon nå enn hva som har vært tilfelle i de siste ukene. Det er ikke utenkelig smertene i brystet fikk fysiske og psykiske effekter på kroppen. Det kan oppleves som dramatisk å ha smerter i nærheten av hjertet, men jeg var hele tiden trygg på at dette var smerter fra muskel- og/eller skjelettsystemet (og ikke fra hjertet). Det var smerter når jeg skulle sove på siden (sideleie, venstre eller høyre side) om natten og når jeg reiste meg fra sengen, sofa og stol slik at det fikk trolig negative konsekvenser for restitusjon og hvile. Følelsen av smerter i brystet, manglende energi, utslitthet, tiltaksløshet og hodepine hadde ikke innvirkning på ytelsen på treningsøktene eller ved test av 1RM, men den generelle helseprofilen var noe svekket i perioden. Treningsøktene var egentlig befriende siden smertene ble dempet ved aktiviteter.

Den 8. treningsøkten med løping er gjennomført. Det er fokus på rolig langkjøring i forskningsprosjektet. Treningsøkten består av løping med moderat intensitet (dvs. hjertefrekvens på inntil 150 og inntil ca. 85 % av makspuls) i et segment på ca. 5,3 km. Tiden ble på 22:07 min, dvs. 4:08 min/km. De tekniske beregningene viser et energiforbruk på 585 kcal. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:10 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:18 min. og dårligste tid på 22:18 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:09 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:17 min. og dårligste tid på 22:17 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:15 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:26 min. og dårligste tid på 22:26 min.
 • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:28 min. og dårligste tid på 22:28 min.
 • Uke 5: Gjsn. på 4:07 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 21:59 min. og dårligste tid på 21:59 min.
 • Uke 6: Gjsn. på 4:11 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:11 min. og dårligste tid på 22:11 min.
 • Uke 7: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:04 min. og dårligste tid på 22:04 min.
 • Uke 8: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:07 min. og dårligste tid på 22:07 min.

 

Run. Die. Repeat. Det å kjempe mot "drømmegrensen" på 4:00 min/km er et krevende oppdrag. Jeg går på en smell etter ca. 2/3 av løpssegmentet, men gjennomfører ukentlige gjentakelser mot bedre vitende. Det synes å være en slags tidslomme (tidsloop). Det virker som jeg er dømt til å gjenoppleve løpet om og om og om igjen. Gang på gang må jeg gjennomgå den samme opplevelsen. Jeg løper og dør, bare for å gjenta den samme øvelsen i den påfølgende uken. Jeg blir imidlertid ikke smartere, tøffere eller sterkere slik som Tom Cruise i rollen som soldaten Bill Cage i filmen Edge of Tomorrow (action/science fiction, 2014). Jeg har gjort forsøk med både roligere åpning og raskere åpning, men sluttresultatet er tilnærmet uendret. De første kilometerne var 9 sekunder raskere enn forrige gang, men sluttresultatet ble uendret. En raskere åpning blir ubevisst kompensert med tregere avslutning. Gjsn. tiden etter 3 km var på 3:50 min/km og det skulle være et godt grunnlag før motbakkene i avslutningsfasen, men gjsn. på de siste 2 km ble på over 4:30 min/km. Jeg har egentlig ingen gode planer for hvordan dette skal bekjempes og det synes ikke å være potensiale for å komme under "drømmegrensen" på 4:00 min/km i dette forskningsprosjektet. Jeg håper at det er mulig å ta et skritt nærmere målet om å beseire fienden på 4:00 min/km. Jeg ønsker ikke å bli stående med 4:07 min/km som bestenotering når jeg var på 3:57 min/km i det forrige forskningsprosjektet med S-4 (Andarine). GW-501516 (Cardarine) skal egentlig være det "optimale" preparatet for utholdenhet slik at de nåværende tidsnoteringene er uakseptable.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

22 av 36


 

22. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

SARM er forkortelse (akronym) for "selektive androgenreseptor modulatorer". Preparatene er selektive ved at det er anabole effekter på styrke, bein og muskulatur som følge av at virkestoffene binder seg til androgenreseptoren (testosteronreseptoren), men de påvirker ikke (evt. bare i mindre grad) prostata, talgkjertler og hypofysen sammenlignet med anabole og androgene steroider. Prostata er kjertel (blærehalskjertel) hos menn som ligger rundt urinrøret og under urinblæren. Det foretas produksjon av væsken som sædcellene svømmer i. Talgkjertel er små kjertler i huden og har egenskaper som forhindrer uttørking av huden, beskyttelse mot fuktighet og bevaring av mykhet. Hypofysen er kjertel i hjernen som foretar produksjon av veksthormoner og hormoner i testiklene (LH, FSH). Det er bindeleddet mellom nervesystemet og det endokrine systemet. Det er derfor en selektiv anabol effekt med redusert omfang av bivirkninger. "Anabol" betyr at det er vevsoppbyggende og at det er stimulering av muskelproteiner i kroppen. Den anabole effekten fremstår imidlertid som begrenset sammenlignet med anabole steroider. Det er ikke lignende eller sammenlignbare resultater slik at det må være rimelige eller fornuftige forventninger til preparatene. 

Anabole steroider kan bidra til prostataforstørrelse, dvs. at kjertelens bindevevs- og overflateceller vokser. Det forhindrer normal gjennomstrømming av urin slik at det blir redusert trykk og økt frekvens på vannlating. Det gir økt risiko for prostatakreft. Stimulering av hudens talgkjertler medfører at det kan bli fet hud og kviser (akne). Påvirkningen på hypofysen innebærer at det blir reduksjon eller stopp av egenproduksjon av testosteron. Produksjon av testosteron blir stimulert av luteiniserende hormon (LH) og follikkelstimulerende hormon (FSH) fra hypofysen. Høye nivåer av androgener får negativ påvirkning på produksjonen og utskillelsen av LH og FSH i blodbanen slik at testiklenes hovedfunksjon (dvs. testosteron og sædceller) får ikke normal stimulering og dermed blir kraftig redusert.

Det er usikkert hvor selektive SARM er og det blir ikke avklart før det foreligger terapeutisk bruk på et større omfang av brukere. Doseringene ved dopingøyemed er imidlertid betydelig høyere enn det som er normalt ved terapeutisk bruk slik at det kan være vanskelig med identifisering av det kortsiktige og/eller langsiktige bivirkningspotensialet i en slik sammenheng.

Terapeutiske eller kliniske studier på mennesker med prestasjonsfremmende midler blir ofte betraktet for å være uetisk og uansvarlig. Systematiske individuelle studier for å skaffe til veie eller etterprøve kunnskap om effekter og/eller påvirkninger av fysiologiske funksjoner i kroppen, metabolisme, bivirkninger mv. kan imidlertid bidra til mer korrekt bruk av preparatene som uansett er lett tilgjengelige i de fleste sammenhenger (både i Norge og i utlandet). Klinisk utprøvning er regulert gjennom lovgivning og det stilles strenge krav. Dette er for å ivareta sikkerheten til de som deltar. Det innebærer at deling av individuelle brukererfaringer har avgjørende betydning for videreformidling av grunnleggende kunnskaper, effekter, bivirkninger, dosetilpasning, toleranse og evaluering. Jeg mener at praktiske utprøvninger og åpenhet om erfaringene bidrar til kunnskapsformidling. Bruk av preparatene i kombinasjon med tilretteleggelse av trenings- og kostholdsplaner med fastsatte målsetninger kan gi bedre forståelse for effekter på muskelmasse, styrke og kroppsfett. Med dette kan det oppnås ny kunnskap om fagområdet og preparatene som andre brukere kan benytte seg av. Det kan samtidig være preventivt eller et forebyggende tiltak ved at de faktiske effekter og/eller bivirkninger ikke var slik som forventet basert på de teoretiske og subjektive beskrivelsene om produktene.

Det er lett å bli villedet av produktbeskrivelsene til leverandørene som ofte er overdrevent sensasjonalistiske, veldig overbevisende og overveldende med positive effekter. Det er også vanskelig å forstå hva som egentlig er forskjellen mellom preparatene. Her følger et utdrag av eksempler på produktbeskrivelser som åpenbart fremstår som imponerende og som gir grunnlag for urealistiske forventninger hos brukerne:

 • GW-501516 (Cardarine): "The endurance benefits are unmatched", "drastically improve endurance", "reach potential that would otherwise be unattainable", "ability to shed fat rapidly while staying in a non-catabolic state" og "drop fat at a far higher rate than generally possibly".
 • Ostarine (MK-2866): "Highly anabolic even at moderate doses", "large increases in strength" og "excellent for lean mass gains".
 • S-4 (Andarine): "Steroid like results", "muscle growth in the same method as steroids", "huge amounts of strength and stamina" og "strength gains are obtained rapidly".
 • LGD-4033 (Anabolicum): "Highly anabolic with results similar to anabolics", "excellent for strength and size", "add large amounts of size" og "anabolic activity in muscles".
 • MK-677 (Nutrobal): "Increases in fat free mass", "a treatment for obesity and fat loss", "increase in growth hormone", "sustainable increases" og "increase muscle mass".
 • SR-9009 (Stenabolic): "Boost exercise endurance", "rapid increase in metabolism", "cure for illnesses that severely limit exercise endurance", "developing larger muscles", "increase in running ability" og "increasing muscle strength".
 • RAD-140 (Testolone): "Same effect as if running a cycle of anabolics", "enhanced speed, stamina and endurance when doing high intensity", "rapid buildup of muscular tissues", "greater anabolic effect than testosterone" og "significant breakthrough in the medical field".
 • YK-11: "Enhances muscle mass", "increases muscle building", "faster muscle growth than any natural test booster" og "muscle cells develop at a much faster rate".
 • S-23: "Increased muscle mass", "decreased fat mass", "great lean mass builder" og "notable increases in strength and endurance".

 

Deling av individuelle brukererfaringer gir merverdi. All bruk av prestasjonsfremmende midler er forskning på egen kropp. Forskning uten formidling mister sin verdi. Åpenhet har avgjørende betydning for verdien på forskningen. Jeg deler derfor erfaringer med bruk av prestasjonsfremmende midler, målsetninger, trenings- og kostholdsplaner, data, metoder, resultater og analyser. Informasjonsdeling og åpenhet gir grunnlag for utvikling av kunnskap og korrekt bruk av preparatene samt at det kan være et forebyggende tiltak siden det åpenbart ikke er samsvar mellom teori og praksis.

På bloggen er det inndeling av kategorier for å sikre bedre oversiktlighet og tilgjengelighet for informasjon. Opinion er uavhengige og objektive vurderinger av preparatene som er benyttet. Workouts er loggføring av treningsøkter for styrke og kardio samt øvrig informasjon, opplysninger mv. som betraktes for å være av interesse i prosjektperioden. Supplements er sensasjonalistiske og subjektive produktbeskrivelser fra leverandørene. Transformations er opplysninger om målsetninger, test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning. Diet & Training Plan er kostholdet og treningsopplegget.

SARM ble tidlig registrert på dopinglisten til WADA innenfor idretten. Årsaken var at det kan være potensiale for prestasjonsforbedrede effekter og organisasjon mente at de var i forkant av utviklingen ved å ta med stoffet på forbudslisten i 2008. Det ble foretatt identifisering av flere såkalte "mistenkelige analytiske resultater" (Adverse Analytical Finding, AAF). I en slik situasjon må utøveren gjennomføre en kontrollert farmakokinetisk studie for vurdering om det unormale resultatet var en konsekvens av terapeutisk inhalert dose. Et mistenkelig resultat er derfor ikke det samme som positiv dopingtest, men det innebærer at utøveren må bevise sin uskyld. Som følge av de mistenkelige resultatene foretok WADA iverksettelse av en proaktiv tilnærming for håndtering av bruken av SARM innenfor idretten. SARM ble integrert i de rutinemessige testprosedyrene. I 2010 ble S-4 (Andarine) det første SARM som ble identifisert i en dopingprøve. Siden den gang har det vært betydelig omfang i bruken innenfor idretten og Kayle LeoGrande (syklist, 40 år, USA) satte nylig "verdensrekord" i antall SARM i en enkelt dopingprøve. Det ble foretatt identifisering av hele 6 ulovlige SARM-substanser i dopingprøven, dvs. en imponerende sammensetning av GW-501516 (Cardarine, GW-1516), Ostarine (MK-2866), MK-677 (Nutrobal, Ibutamoren), RAD-140 (Testolone), LGD-4033 (Anabolicum) og S-4 (Andarine). Kayle LeoGrande ble pr. 28.08.2017 dømt til 8 års utestengelse av USADA som er maksimumsstraff.

SARM synes (inntil videre) å være i samme situasjon som anabole og androgene steroider var før lovendringen i 2013, dvs. det er tillatt med kjøp, bruk og besittelse til eget bruk, men det er forbudt med salg og import. Lovendringen for dopingovertredelser i 2013 hadde saksbehandlingstid på ca. 10 - 15 år før det ble gjennomført en omfattende høringsprosess. Resultatet med lovendringen medførte at det ble samsvar mellom samfunnet og idrettens grunnverdier for steroider. Det var Antidoping Norge som hovedsakelig var pådriver for dette. Omfanget av bruken, skadevirkninger mv. for SARM fremstår som noe begrenset slik at endringer av dopingforskriften synes ikke å være innenfor rekkevidde i nærmeste fremtid.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

21 av 36


 

21. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Det ble pr. 21.09.2017 foretatt analyse av kroppens sammensetning (bodyanalyse). Test av 1RM tidligere i uken var litt oppløftende som følge av de dempede forventningene, men kroppsanalysen var veldig skuffende og ikke minst avslørende. Etter 6 uker har det vært økning i kroppsvekten med 6,7 kg fordelt på ca. 55 % for kroppsfett (dvs. 3,7 kg), ca. 25 % for muskelmasse (dvs. 1,4 kg) og ca. 20 % for annet (dvs. 1,3 kg). Kroppsvekten ble på 86,8 kg og det var svakt under forhåndsvurderingen på ca. 88 til 90 kg, men fettprosenten ble like høy som fryktet. Fettprosent på 14,0 % er ny rekord for meg og det var en uønsket opplevelse.

Det som er enda verre er at nøkkeltallene er faktisk dårligere enn det tilsvarende prosjektet med preparater fra Olympus UK (Olympus Labs) i november/desember 2016. I forskningsprosjektet med preparater fra Olympus UK (Olympus Labs) ble det vektøkning på 9,1 kg fordelt på ca. 50 % for kroppsfett (dvs. 4,5 kg), ca. 29 % for muskelmasse (dvs. 2,6 kg) og ca. 21 % for annet (dvs. 2 kg). Fettprosenten ble på 13,8 %. I den avsluttende rapporten ble det foretatt slakting av preparatene til Olympus UK (Olympus Labs) og jeg hadde åpenbart større forventninger til SarmsX som skal være en mer anerkjent leverandør av SARM.

SarmsX synes å være svakt bedre enn Olympus UK (Olympus Labs) for styrke (+3,02 % vs. +3,29 %) siden forbedringen var fra et høyere styrkenivå (496 kg vs. 456 kg). For kroppssammensetningen synes Olympus UK (Olympus Labs) å være svakt bedre enn SarmsX. Fettprosenten med Olympus UK (Olympus Labs) var -0,2 %-poeng lavere enn for SarmsX (13,8 % vs. 14,0%) samt at den forholdsmessige fordelingen av økningen i kroppsvekten var litt mer muskler (29 % vs. 25 %) og litt mindre fett (50 % vs. 55 %). Den resterende delen vektøkningen for annet var på samme nivå (21 % vs. 20 %).

Det er overraskende små forskjeller mellom preparatene fra leverandørene. Resultatene er nesten identiske. Ingenting av dette kan betraktes for å være sammenlignbart eller lignende som ved bruk av anabole og androgene steroider.

Problemstillingen for meg blir å samle tilstrekkelig med inspirasjon og motivasjon til gjennomføring av de resterende ca. 6 ukene før det blir ny test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning. Konklusjonen i den avsluttende rapporten fremstår som avgitt allerede, men det skal uansett foretas vurdering om det er forskjeller mellom 6 uker (kortvarig bruk) og 12 uker (langvarig bruk). Når det synes å være manglende eller utilstrekkelig med virkestoffer i preparatene er det ikke ventet vesentlige bevegelser i den resterende delen av forskningsprosjektet. Det er ikke aktuelt med økning i doseringene. Jeg har fokus på de anbefalte doseringene og det antas å være grunnlaget for produktbeskrivelsene om virkninger, bivirkninger mv. fra leverandøren. Jeg er imidlertid blitt oppmerksom på at andre brukerlogger har doseringer som er ca. 2 - 4 ganger høyere enn det anbefalte nivået for å få merkbare effekter. Det viser at preparatene kan være underdoserte. Det skal ikke være nødvendig å ha oppsiktsvekkende og overnaturlige doseringer.

Jeg har vært i den øvre delen av intervallet fra +250 til +500 kcal for energi-/kalorioverskuddet og GW-501516 (Cardarine) har åpenbart ikke egenskaper for håndtering av dette. De teoretiske beskrivelsene om betydelig reduksjon av kroppsfettet selv om det ikke er energi-/kaloriunderskudd ("ability to shed fat rapidly while staying in a non-catabolic state") fremstår som totalt skivebom. Det er ikke mulig i praksis. Jeg vil forsøke å gjøre tilpasninger slik at energi-/kalorioverskuddet blir i den nedre delen av intervallet i den resterende perioden, dvs. ca. +250 til +350 kcal. Jeg håper at dette er tilstrekkelig til å redusere fettprosenten noe i avslutningsfasen slik at de påfølgende forskningsprosjektene med rekomposisjon og vektreduksjon frem mot sommeren 2018 blir mindre krevende. Jeg må i hvert fall unngå at det ikke blir ytterligere økninger i fettprosenten. Veien tilbake til de normale nivåene blir møysommelig og belastende hvis fettprosenten fortsetter oppover.

Jeg har fokus på matvarer med høyt innhold av protein, bruker LGD-4033 (Anabolicum) som skal ha anabole effekter på muskulatur og det er fokus på lett vektbelastning med høyt antall repetisjoner. Jeg ser derfor ikke hva mer som kan gjøres for utvikling av muskelmasse. Økningen i muskelmasse hittil i forskningsprosjektet er egentlig positiv, men det er den betydelige økningen i kroppsfettet som ødelegger for kroppssammensetningen. Størrelsesforhold 2:1 mellom fett og muskelmasse ved vektøkning er uforsvarlig. Prisen på muskelmassen er for høy. Hvis et redusert energi-/kalorioverskudd i avslutningsfasen kan redusere kroppsfettet/fettprosenten er det mulig å avslutte forskningsprosjektet på en fornuftig måte. Ved å ha målsetning om å begrense økningen i kroppsfettet er listen lagt på et lavt nivå, men økning fra 10,7 % til 14,0 % er ikke begrensning. Det er betydelig økning. Fettprosenten bør være nærmere 13-tallet enn 14-tallet for at dette skal bli godkjent. Forskjellen er ca. 1 kg med kroppsfett, dvs. fettet i midje/hofte området som er vanskelig å redusere.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

Analyse av kroppens sammensetning

 

Jeg har gjennomført 6 uker (dvs. 50 %) av forskningsprosjektet på 12 uker med LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) fra SarmsX. Tidligere i uken var det test av 1RM og det ble økning i ren styrke med +3,02 % (dvs. +15 kg fra 496 kg til 511 kg) for benkpress, knebøy og markløft. Jeg hadde målsetning om opprettholdelse av styrken slik at det ble betraktet for å være godkjent, men resultatene var ikke sammenlignbare eller lignende som ved bruk av anabole og androgene steroider. I et slikt perspektiv var det skuffende resultater. Jeg har nå foretatt analyse av kroppens sammensetning (body composition) på treningssenteret.

Jeg hadde forventninger om vektøkning siden det var kostholdsplan med energi-/kalorioverskudd på +250 til +500 kcal og forhåndsvurderingen var på ca. 88 til 90 kg (dvs. vektøkning på ca. 8 til 10 kg). Basert på posering eller fleksing av muskler foran speilet var det åpenbart for meg at det har vært betydelig økning i kroppsfettet og beltespennet på buksen er blitt justert med 2 hakk siden oppstart på forskningsprosjektet. Ut i fra tidligere erfaringer er det ca. 4 - 5 kg i kroppsvekt for hvert hakk på beltespennet for meg. Jeg var litt usikker på fettprosenten, men fryktet at tidligere det toppnivået på 13,8 % fra høsten 2016 var innenfor rekkevidde.

Det er målsetning om økning av muskelmassen og begrensning av økningen i kroppsfettet (fettprosenten). Det er urealistisk med forventninger om opprettholdelse av kroppsfettet når det er energi-/kalorioverskudd. Det som var mest interessant var fettprosenten samt den forholdsmessige fordelingen av muskelmasse, kroppsfett og annet for vektøkningen. Det foreligger sammenlignbare data fra tidligere forskningsprosjekter som gir grunnlag for vurderinger og analyse.

Det var følgende nøkkeltall for kroppens sammensetning (endring fra 14. juni 2017 etter forskningsprosjektet med S-4 (Andarine) i parentes):

Muskel og fett analyse

 • Vekt: 86,8 kg (+6,7 kg og +8,36 %)
 • Muskelmasse: 42,7 kg (+1,7 kg og +4,15%)
 • Kroppsfett: 12,2 kg (+3,7 kg og +43,53 %)

 

Vekten var i den øvre delen av referanseområdet for "normalt" siden grenseverdiene er fra 65,4 kg til 88,4 kg.

Muskelmassen har økt med +1,7 kg og +4,15 %. Muskelmassen er "over" siden referanseområdet er fra 33,6 kg til 40,6 kg for meg.

Det er hovedsakelig fokus på utvikling av muskelmasse i forskningsprosjektet slik at resultatet er skuffende. Det har vært kostholdsplan med energi-/kalorioverskudd på +250 til +500 og det er matvarer med høyt innhold av proteiner. For styrketreningen har det vært et minimalistisk og intensivt treningsprogram med lett vektbelastning og høyt antall repetisjoner. Samtidig blir LGD-4033 (Anabolicum) betraktet for å være den sterkeste og mest anabole av SARM. Det skal være anabole aktiviteter i muskler og bein som gir økt muskelmasse. Det er beskrivelser om at preparatet er "utmerket" for utvikling av muskelmasse. Det er grunnlag for å ha høyere forventninger til LGD-4033 (Anabolicum) enn de resultatene som er oppnådd. Det synes ikke å være åpenbare feil eller mangler i kostholds- og treningsopplegget som kan gi forklaring på den svake utviklingen. Preparatet ble opprinnelig utviklet for behandling av muskeltap ved osteoporoses, akutt/kronisk sykdom og aldersrelatert muskeltap, dvs. for en helsesituasjon som innebærer begrensninger i arten og omfanget av trening. Jeg har gjennomført 20 treningsøkter for styrke og 7 treningsøkter for løping  samt 16 treningsøkter for kampsport siden oppstart på forskningsprosjektet for 7 uker siden.

Kroppsfettet har økt med +3,7 kg og +43,53%. Jeg er klassifisert som "normal" siden referanseområdet er fra 9,2 kg for meg.

Jeg har fettprosent på 14,0 % og det var veldig skuffende. Dette er betydelig dårligere enn målsetningen om å begrense økningen av kroppsfettet som var på 10,7 % ved oppstart. GW-501516 (Cardarine) ble blant annet utviklet for behandling av "metabolske sykdommer" som fedme. Preparatet skal øke fettsyre metabolisme i skjelettmuskulatur og gi beskyttelse mot fedme som er forårsaket av diett (dvs. energi-/kalorioverskudd, usunn mat). Det er derfor en metabolsk modulator som hjelper musklene med omdanning av glukose og fett til energi på samme måte som trening gjør. GW-501516 (Cardarine) skal derfor ha evnen til å reversere problemer med metabolisme ved å stimulere fettsyreoksidasjon (dvs. nedbrytning av fettsyrer). Det kan ifølge de teoretiske beskrivelsene bli betydelig reduksjon av kroppsfettet selv om det ikke er energi-/kaloriunderskudd eller katabolsk (nedbrytende) tilstand for kroppen, dvs. preparatet skal være egnet til bruk også ved energi-/kalorioverskudd. Reduksjon av kroppsfettet skal skje som følge av økt glukoseopptak i muskulaturen. Det er selvsagt urealistisk med forventninger om opprettholdelse eller uendret kroppsfett i periode med energi-/kalorioverskudd selv om presentasjonsfremmende midler blir benyttet, men fokuset har vært på begrensning av økningen i kroppsfettet. Jeg har ikke tallfestet dette, men tilsvarende forskningsprosjekt har ved tidligere anledninger gitt fettprosent på 13,8 % slik at hvis det skal være mereffekter fra preparatet burde fettprosenten vært på et lavere nivå.

Andre nøkkeltall som kan være av interesse er følgende:

 • Kroppsvann (BTW): 54,6 kg (+2,2 kg og +4,20%)
 • Fettfri kroppsvekt UMIS: 70,4 kg (+2,9 kg og +4,30 %)
 • Fettfri masse: 74,6 kg (+3 kg og +4,20 %)
 • Intracellulær væske (ICW): 34,3 kg (+1,4 kg og +4,26 %)
 • Ekstracellulær veske (ECW): 20,3 kg (+0,9 kg og +4,63%)
 • Proteiner: 14,8 kg (+0,6 kg og +4,22 %)
 • Mineraler: 5,16 kg (+0,24 kg og +4,88 %)
 • Vicereal Fat Area: 54,2 (+19,4og +55,75 %)
 • Ødem (ECW/TBW): 0,372 (+0,001 og +0,27 %)

 

Det er økning i vannretensjon, men kroppsvannet er på et lavere nivå enn ved tidligere anledninger med sammenlignbar kroppsvekt. Pr. 09.07.2016 var kroppsvekten på 84,5 kg og kroppsvannet på 54,4 kg, pr. 22.09.2016 var kroppsvekten på 85,3 kg og kroppsvannet på 54,8 kg mens pr. 01.03.2017 var kroppsvekten på 88,8  kg og kroppsvannet på 56,3 kg. Det at kroppsvekten er på 86,8 kg og kroppsvannet på 54,6 kg nå gir indikasjoner på at det blir mindre vannretensjon ved bruk av LGD-4033 (Anabolicum). Jeg har riktignok forsøkt å begrense bindingen av underhudsvannet ved mindre bruk av meieriprodukter i dette forskningsprosjektet, men uavhengig av dette synes LGD-4033 (Anabolicum) å ha egenskaper som gir begrensning på vannretensjon.

Nøkkeltallene for ekstracellulær væske (ECW) er svakt "over" (dvs. utenfor referanseområdet som er på inntil 20,1), mens intracellulær væske (ICW) som vanlig er betydelig "over" siden referanseområdet er inntil 32,8. Ekstracellulær væske (ECW) er underhudsvannet som befinner seg utenfor cellene og i blodomløpet, mens intracellulær væske (ICW) er vannet som befinner seg innenfor cellemembranen. Det er avmerking for "normal" for kroppsvann i helsediagnosen. Jeg har alltid vært "over" for intracellulær væske (ICW) slik at dette er ikke uvanlig. Ved bruk av S-4 (Andarine) i det forrige forskningsprosjektet var jeg "under" for ekstracellulær væske (ECW), men det var første anledning noensinne. Jeg er normalt "over" på alle slike nøkkeltall.

Ekstracellulær veske (ECW) er underhudsvannet, dvs. vannet som ligger mellom huden og som ligner litt på fett (pløsete og slapp). Det som er viktig for hardhet og vaskularitet er minst mulig underhudsvann. Det er mer slankere og strammere kroppssammensetning med mindre underhudsvann. Basert på verdiene for ECW synes ikke LGD-4033 (Anabolicum) å ha mereffekter på underhudsvannet. Ved sammenlignbar kroppsvekt har verdiene vært på 20,6 og 20,0 i tidligere analyser, mens den nåværende verdien er på 20,3.

Standardnivået for ødem (vann i kroppen, vannretensjon) er på mellom 0,36 og 0,40 slik at jeg er i nedre del av intervallet med 0,372. Visceralt fett er fett i mageområdet (buken) og bukfedme (stor mage) er definert som +100. Jeg er på 54,2.

Mineraler er som tidligere "over" referanseområdet, mens verdien for proteiner er tilbake på "over" etter å ha vært "normal" ved avslutning av forskningsprosjektet med S-4 (Andarine). Begge verdiene er på samme nivå som tidligere med kroppsvekt på ca. 85 - 88 kg. Protein består av grunnstoffene karbon, hydrogen, oksygen og nitrogen, dvs. sammen med kroppsvannet er dette hovedkomponentene som utgjør fettfri kroppsmasse uten skjelett. Mineraler er hvor mye det totale mineralinnholdet utgjør i antall kg og som er lagret i skjelettet.  

Bevegelsene i nøkkeltallene for kroppsbalanse muskulatur var som følgende:

 • Muskulaturen i den høyre og venstre bein er økt fra 11,0 kg til 11,35 kg (dvs. +0,35 kg og +3,18 %).
 • Muskulaturen i overkropp (uten armer) er økt fra 31,6 kg til 32,6 kg (dvs. +1,0 kg og +3,17 %). Det samtidig økning i muskulaturen for høyre og venstre arm med +4,16 %.
 • Dette innebærer at muskulaturen i armer har bedre respons på styrketreningen enn overkroppen generelt ved energi-/kalorioverskudd, mens muskulaturen i bein er den mest stabile for kroppen. Dette er sammenlignbart med tidligere prosjekter. Resultatene synes også være sammenfallende med test av 1RM hvor det var økning i alle baseøvelsene, dvs. benkpress (+3,65 %), knebøy (+2,82 %) og markløft (+2,74 %).

 

Overkroppen er betraktet for å være "muskulær" (dvs. økning fra "normal" i forrige analyse). Underkroppen er som vanlig klassifisert som "normal" og det har historisk sett alltid vært ubalanse for kroppen. Muskulaturen for kroppen som helhet er økt fra "normal" til "muskulær" som følge av den mindre økningen i muskelmassen.

Vekt diagnose

 • BMI: 24,8 (+1,9)
 • Kroppsfett: 14,0 % (+3,3)
 • Midje - hoftemål: 0,87 (+0,03)

 

Verdien for BMI er "normalt" siden referanseområdet er fra 18,5 til 25 for meg. Jeg er på grensen til "overvekt" nå. Det er klassifisering som "overvekt" ved BMI på +25, mens "fedme" er ved BMI på +30. Midje - hoftemålet og kroppsfettet (fettprosenten) er innenfor referanseområdet for "normalt".

Den betydelige økningen i kroppsfettet og fettprosenten innebærer at målsetningen å begrense økningen ikke ble innfridd. Fettprosent på 14,0 % er faktisk det høyeste nivået som er oppnådd siden oppstart på forskningsprosjektene i midten av 2016. Det er veldig skuffende.

Midje - hoftemål på 0,87 er heldigvis lavere enn rekorden på 0,89 fra våren 2017 og det er positivt. Det er høyere fettprosent, men ikke tilsvarende omfang av fett i mageområdet. Det er samtidig ingen antydning til synlige magemuskler ved posering eller fleksing av muskler foran speilet. Beltespennet er justert med 2 hakk i perioden, men det andre hakket er kanskje litt løst nå. Jeg var på 0,87 i juli 2016, 0,85 i september 2016, 0,83 i oktober 2016, 0,88 i desember 2016, 0,89 i mars 2017, 0,84 i juni 2017 og 0,87 i september 2017. Det er antydning til bilring ("lovehandle").

Oppsummering

For den samlede evalueringen av kroppens sammensetning var det avmerking for "sterk" under vekt sammensetning og "muskulær" for overkropp. For de øvrige punktene i kroppsanalysen er det "balansert" og "normalt".  

Den samlede poengsummen ble på 89 for helsen min, dvs. økning på 3 fra 86 i juni 2017 som er litt overraskende, men som forventet siden dette er basert på standardiserte helseanbefalinger fra WHO (verdens helseorganisasjon). En normal og sunn kroppssammensetning er på mellom 70 og 90 poeng ifølge beskrivelsene på skjemaet. Jeg er derfor i den øvre enden av dette referanseområdet. En økning i muskelmassen er positivt, men de øvrige nøkkeltallene for kroppsfett, fettprosent, midje - hoftemålet mv. fremstår som negative. Den betydelige økningen i kroppsfettet og fettprosenten er ødeleggende for nøkkeltallene i prosjektet og det er ingen indikasjoner på at GW-501516 (Cardarine) har positive effekter på fettforbrenningen. Økningen i muskelmasse fremstår også som utilstrekkelig basert på at LGD-4033 (Anabolicum) blir betraktet for å være den sterkeste og mest anabole av SARM.

Ut i fra analysen av kroppens sammensetning blir konklusjon at jeg er i "god form", men fettprosenten på 14,0 % innebærer at "sommerkroppen" er borte. Det gir grunnlag for nok en vinter med rekomposisjon og enda en vår med vektreduksjon. Jeg synes at de årlige bevegelsene i kroppsvekten på +/-10 kg for vinter/sommer er krevende og kanskje unødvendig. Det er svak respons på muskelmasse ved fokus på vektøkning, men at det er betydelig reduksjon av muskelmasse ved vektreduksjon. Det kan være at mer fokus på styrke og mindre fokus på muskelmasse er mer fornuftig for meg. Jeg må uansett få fettprosenten tilbake på 12-tallet siden det er noe ukomfortabelt slik situasjonen er nå. Det som er normalt for meg er ca. 10 % ved fokus på "vektreduksjon", ca. 12 % ved fokus på "rekomposisjon" og ca. 14 % ved fokus på "vektøkning". De prestasjonsfremmende midlene som er benyttet hittil i forskningsprosjektene har ikke bidratt til positive mereffekter ut over dette.

Den samlede vektøkningen på +6,7 kg for kroppen er fordelt på ca. 55 % for kroppsfett (dvs. 3,7 kg), ca. 25 % for muskelmasse (dvs. 1,4 kg) og ca. 20 % for annet (dvs. 1,3 kg).

Sammenligning av leverandørene SarmsX og Olympus UK (Olympus Labs)

I november/desember 2016 var det et tilsvarende prosjekt med bruk av LGD-4033 (Legend) og GW-501516 (Cardarine) fra Olympus UK (Olympus Labs). Det var doseringer på 12 - 16 mg ed for LGD-4033 (Legend) og 21 - 28 for GW-501516 (Cardarine). Det innebærer doseringene var høyere enn i det nåværende prosjektet som har vært på 10 mg ed for LGD-4033 (Anabolicum) og 20 mg ed for GW-501516 (Cardarine). Det ble følgende resultater ved analyse av kroppens sammensetning pr. 05.12.2016 etter avslutning på forskningsprosjektet:

 • Vekt: 89,7 kg (+9,1 kg og +11,29 %)
 • Muskelmasse: 44,3 kg (+2,6 kg og +6,24%)
 • Kroppsfett: 12,3 kg (+4,5 kg og +57,69 %)
 • BMI: 25,7 (+2.7)
 • Kroppsfett: 13,8 % (+4,2)
 • Midje - hoftemål: 0,88 (+0,05)

 

I prosjektet med preparater fra Olympus UK (Olympus Labs) ble det vektøkning på 9,1 kg fordelt på ca. 50 % for kroppsfett (dvs. 4,5 kg), ca. 29 % for muskelmasse (dvs. 2,6 kg) og ca. 21 % for annet (dvs. 2 kg). Fettprosenten ble på 13,8 %.

Det er ikke vesentlige forskjeller mellom forskningsprosjektene. Ingen ble godkjente, mens nøkkeltallene var svakt bedre med Olympus UK (Olympus Labs) og det var uventet siden leverandøren ble slaktet i den avsluttende rapporten. Jeg hadde forventet mer fra SarmsX som skal være et anerkjent merke. Fettprosenten med Olympus UK (Olympus Labs) var -0,2 %-poeng lavere (13,8 % vs. 14,0%) samt at den forholdsmessige fordelingen av økningen i kroppsvekten var litt mer muskler (29 % vs. 25 %) og litt mindre fett (50 % vs. 55 %). Det var riktignok høyere doseringer, men jeg var mer fornøyd med kroppens sammensetning etter prosjektet med Olympus UK (Olympus Labs) enn SarmsX. Det som også er noe overraskende var at vektøkningen med Olympus UK (Olympus Labs) var 2,4 kg høyere sammenlignet med SarmsX (9,1 kg vs. 6,7 kg). Utgangspunktet for begge prosjektene var kroppsvekt på ca. 80 kg og energi-/kalorioverskudd på +250 til +500 kcal i periode på 6 uker.

Body composition analyses after research project for 6 weeks with 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Very disappointing development for body composition. Not recommended to use for physique enhancing. Indications that these products from SarmsX is bunk, fake and/or significantly underdosed. GW-501516 (Cardarine) do not have the ability to drop fat at a higher rate then generally possible while staying in a non-catabolic state (calorie at  +250 to +500 above maintenance level). LGD-4033 (Anabolicum) is not excellent for size and anabolic activity in muscles are non-existent. This can not be the strongest and most anabolic SARM in existence. 55 % of weigh gain of 6,7 kilo for body weight was fat and only 25 % was muscle mass. Body fat percentage was at 14,0 % (a new all-time-high for me). Figures are even worse than a comparable research project with products from Olympus UK (Olympus Labs) from last year. There is no steroid like results or similar to anabolics for body composition.

20 av 36


 

20. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Det ble pr. 19.09.2017 foretatt test av 1RM i baseøvelsene for benkpress, knebøy og markløft. Det ble økning i styrke med +3,02 % (dvs. +15 kg fra 496 kg til 511 kg) ved kortvarig bruk i perioden på 6 uker. Jeg har målsetning om opprettholdelse av styrken slik at dette blir betraktet for å være godkjent, men resultatene er ikke sammenlignbare eller lignende som ved bruk av anabole og androgene steroider. Effektene fremstår som betydelig lavere enn for preparater som Anavar, Turinabol, Primobolan og Winstrol som er de mest sammenlignbare med SARM. Ifølge de teoretiske beskrivelsene skal LGD-4033 (Anabolicum) være et av de sterkeste SARM og preparatet skal være "utmerket" for styrke slik at +3,02 % fremstår som beskjedent. Det som blir interessant fremover er den videre utviklingen for langvarig bruk i perioden på 12 uker. Det er ofte beskrivelser om at det må være minimum bruk i periode på 4 til 8 uker for å få "effekter" for SARM, mens det er anbefalt med bruk i periode på 8 til 12 uker for å få "maksimale effekter". Hva er egentlig forskjellen? Leverandørene ønsker selvsagt å foreta mersalg ved fokus på langvarig bruk, men er det mereffekter på styrke og kroppssammensetning som kan forsvares ved langvarig bruk? Om 6 uker har jeg svaret på dette.

Test av 1RM gir også grunnlag for sammenligning mellom leverandørene SarmsX og Olympus UK (Olympus Labs). Jeg gjennomførte et tilsvarende forskningsprosjekt i løpet av høsten 2016 med preparater fra Olympus UK (Olympus Labs). I den forbindelse ble det økning i styrken med +3,29 % (dvs. +15 kg fra 456 kg til 471 kg). Det ble imidlertid benyttet doseringer for LGD-4033 (Legend) på 12 - 16 mg ed, dvs. 20 % til 60 % høyere enn den nåværende doseringen på 10 mg ed.

Styrken i 2017 er på et betydelig høyere nivå slik at det er mer krevende å få fremgang. Jeg tenker derfor at fremgangen fra 496 kg til 511 kg (dvs. +3,02 %) i 2017 er vesentlig bedre enn fra 456 kg til 471 kg (dvs. +3,29 %) i 2016. Progresjon ble også oppnådd med betydelig lavere doseringer. Det synes derfor å være grunnlag for påstand om at preparatene til SarmsX har bedre kvalitet enn Olympus UK (Olympus Labs).

Det neste som står på programmet er analyse av kroppens sammensetning (bodyanalyse, inbody). Det som blir avgjørende i den forbindelse er kroppsfettet (fettprosenten) og den forholdsmessige fordelingen mellom muskelmasse, kroppsfett og annet for økningen i kroppsvekten. I prosjektet med preparater fra Olympus UK (Olympus Labs) ble det vektøkning på 9,1 kg fordelt på ca. 50 % for fett (dvs. ca. 4,5 kg), ca. 29 % for muskelmasse (dvs. ca. 2,6 kg) og ca. 21 % for annet (dvs. ca. 2 kg). Fettprosenten ble på 13,8 %. Det antas å ha vært økning i kroppsvekten med ca. 8 - 10 kg i det nåværende prosjektet slik at kroppsanalysen får sammenlignbare og relevante data.

Den 7. treningsøkten med løping er gjennomført. Det er fokus på rolig langkjøring i forskningsprosjektet. Treningsøkten består av løping med moderat intensitet (dvs. hjertefrekvens på inntil 150 og inntil ca. 85 % av makspuls) i et segment på ca. 5,3 km. Tiden ble på 22:04 min, dvs. 4:08 min/km. De tekniske beregningene viser et energiforbruk på 575 kcal. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:10 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:18 min. og dårligste tid på 22:18 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:09 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:17 min. og dårligste tid på 22:17 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:15 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:26 min. og dårligste tid på 22:26 min.
 • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:28 min. og dårligste tid på 22:28 min.
 • Uke 5: Gjsn. på 4:07 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 21:59 min. og dårligste tid på 21:59 min.
 • Uke 6: Gjsn. på 4:11 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:11 min. og dårligste tid på 22:11 min.
 • Uke 7: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:04 min. og dårligste tid på 22:04 min.

 

Historien gjentar seg. Det var positiv utvikling i 2/3 av segmentet med gjennomsnittlig tempo på under 4:00 min/km, men det ble betydelig reduksjon i frekvens i motbakkene i avslutningsfasen. Antall høydemeter i segmentet er på bare 81 meter slik at det fremstår egentlig som uvesentlig i en slik sammenheng, men det er tilstrekkelig til at jeg mister flyten og det blir mer anstrengende løping som ødelegger for tempoet. Jeg tviler på at det vil bli merkbare endringer i de siste 5 ukene og jeg er innforstått med at "drømmegrensen" på 4:00 min/km er uoppnåelig i dette forskningsprosjektet. Samtidig er det noe påfallende med stabilitet av slik karakter når prestasjonsfremmende midler blir benyttet. Med unntak for uke 3 og 4 (hvor noe åpenbart var galt med kroppen) er det bare 0:04 min/km mellom beste og dårligste tid. Det synes å være tilstrekkelig grunnlag for påstand om at GW-501516 (Cardarine) fra SarmsX har ingen effekter på utholdenheten og løpskapasiteten (no improvement in endurance performance, no continuous improvements in aerobic capacity). Jeg er misfornøyd og utviklingen er skuffende (did not overcome plateaus, did not reach the expected peak levels). Det er lett å få høye forventninger når GW-501516 (Cardarine) blir beskrevet som det "optimale" preparatet for utholdenhet. Når det er manglende effekter på utholdenhet er det også grunn til å tro at det er manglende effekter på fettforbrenningen. Den kommende analysen av kroppens sammensetning kan gi bekreftelse på dette.

I det forrige forskningsprosjektet med bruk av S-4 (Andarine) var det stabile og gjennomsnittlige tidsnoteringer på under 4:00 min/km i uke 7 og 8 (dvs. 48 av 48). Jeg begynte på et høyere nivå i det nåværende forskningsprosjektet, men progresjon er svakere (evt. manglende) og jeg er langt etter skjema sammenlignet med det forrige forskningsprosjektet. Under 4:00 min/km fremstår som urealistisk på nåværende tidspunkt.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

Test av 1RM

 

Jeg har gjennomført 6 uker (dvs. 50 %) av forskningsprosjektet på 12 uker med LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) fra SarmsX. Det er foretatt test av 1RM i baseøvelsene for benkpress, knebøy og markløft for vurdering av utviklingen i ren styrke ved kortvarig bruk av preparatene. Tilsvarende kraftøvelse foretas også etter 12 uker for vurdering av effekter ved langvarig bruk. Målsetningen med forskningsprosjektet er "opprettholdelse av styrke" siden det er fokus på utvikling av muskelmasse og begrensning av økningen i kroppsfettet. Det er kostholdsplan for energi-/kalorioverskudd på ca. +250 til +500 kcal (vektøkning). Vektbelastningen på treningsøktene har vært på ca. 70 % av 1RM som betraktes for å være lett. Ved fokus på høyt antall repetisjoner er det vanskelig å få indikasjoner på utviklingen for ren styrke, men det har vært progresjon for den muskulære utholdenheten ved økning i antall repetisjoner på settene. I begynnelsen var det ca. 13 - 15 repetisjoner, mens det er 16 - 20 repetisjoner etter 6 uker.

Jeg bruker ikke utstyr på øvelsene, dvs. det er ingen bruk av sko, belte, drareimer, skulderpute, magnesium eller hansker. Det er bruk av støttefunksjon (spotter) for benkpress siden muskulær utmattelse (failure) kan få uheldige konsekvenser, men det er ikke stativ med sikring for knebøy slik at det er noe forsiktighet og tilbakeholdenhet i øvelsen. Det er ingen problemer å gjennomføre markløft alene.  

Resultatet på test av 1RM ble som følgende (med endring fra 12. juni 2017 etter forskningsprosjektet med S-4 (Andarine) i parentes):

 • Benkpress - 137 kg (+5 kg og +3,65 %)
 • Knebøy - 182 kg (+5 kg og +2,82 %)
 • Markløft - 192 kg (+5 kg og +2,74 %)

 

For benkpress var det ingen problemer på 132 kg og det gikk forholdsvis fint på 137 kg, men det ble muskulær utmattelse (failure) på 139 kg. Jeg synes egentlig at utførelsen på 137 kg var bedre enn pr. 28. februar 2017 når det var et tilsvarende løft i forskningsprosjektet med Ostarine (MK-2866). Jeg hadde faktisk forventninger om å klare 139 kg og arbeidet hardt med å få opp vektstangen, men jeg ble avbrutt av en hjelpende hånd fra spotter som ble bekymret. Jeg var ikke helt tom, men det ble noe skjevhet for løftet av vektstangen på høyre side. Jeg har normalt bare tilstrekkelig kapasitet til to maksløft i benkpress slik at det var egentlig ikke uventet. Det er mulig at 134 kg og 139 kg hadde vært et bedre utgangspunkt for kraftøvelsen. Jeg er uansett fornøyd med tangering av bestenoteringen på 137 kg. Det er god følelse å være tilbake på toppnivå i benken.

For knebøy gikk det greit på 172 kg, 177 kg og 182 kg slik at det ble ny bestenotering. Utførelsen var ikke av slik karakter at det var ønskelig med testing av høyere vektbelastning. Det var stabilitet på løftene, men det var tungt for skulder, rygg og korsrygg. Det er ikke stativ med sikring for knebøy slik at jeg må være komfortabel. Det har vært veldig mye knebøy i dette forskningsprosjektet (dvs. 900 repetisjoner på 122 kg i perioden på 6 uker) slik at det er positivt med noe respons på dette. Muskulaturen i bein er normalt veldig stabil for meg.

For markløft valgte jeg å gå rett på 192 kg etter oppvarmingen. Jeg har normalt ikke grepsstyrke til mer en ett maksløft i markløft slik at gradvis oppbygging av vektbelastningen er lite hensiktsmessig. 192 kg ble godkjent under tvil. Jeg prøvde ikke på 197 kg, men jeg ville uansett være sjanseløs på det nivået. Det var ingen kraft igjen. Jeg er fornøyd med tangering av bestenoteringen på 192 kg.

Det ble økning i 1RM med +3,02 % (dvs. +15 kg fra 496 kg til 511 kg) for benkpress, knebøy og markløft. Totalt sett er det ny bestenotering (dvs. sammenlignet med 506 kg pr. 28.02.2017). Jeg er fornøyd med treningsopplegget i perioden på 6 uker. Det har vært utilstrekkelig energinivå, svak hodepine, noe nedstemthet og følelse av å være utslitt i den siste uken, men utførelsen på treningsøktene har vært upåvirket. Kraftøvelsen med test av 1RM viser også at styrken er forbedret.

Målsetningen er opprettholdelse av styrken slik at dette er godkjent. Ifølge de teoretiske beskrivelsene skal LGD-4033 (Anabolicum) være et av de sterkeste SARM og preparatet skal være "utmerket" for styrke. I et slikt perspektiv fremstår trolig progresjon som noe utilstrekkelig. Det er grunnlag for høyere forventninger siden preparatet er registrert på dopinglisten til Anti-Doping Norge (ADNO) som "øvrige anabole stoffer" og blir sammenlignet med testosteron og andre steroider (Anavar, Turinabol, Primobolan). Det er imidlertid ikke fokus på ren styrke, tung vektbelastning og få repetisjoner i dette forskningsprosjektet slik at det er vanskelig med vurderinger av hvilken progresjon som ville vært oppnådd med et slikt opplegg. I forhold til at jeg har hatt fokus på lett vektbelastning og et høyt antall repetisjoner er dette godkjent.

I november/desember 2016 var det et tilsvarende prosjekt med bruk av LGD-4033 (Legend) og GW-501516 (Cardarine) fra Olympus UK (Olympus Labs). Det var doseringer på 12 - 16 mg ed for LGD-4033 (Legend) slik at doseringene var 20 % til 60 % høyere enn i det nåværende prosjektet. Det ble følgende resultater på test av 1RM pr. 05.12.2016:

 • Benkpress - 127 kg (+5 kg og +4,10 %)
 • Knebøy - 162 kg (+5 kg og +3,19 %)
 • Markløft - 182 kg (+5 kg og +2,82 %)

 

Test av 1RM viste derfor en samlet vektbelastning på 471 kg, dvs. økning på 15 kg (+3,29 %). Det er sammenfallende med endringene i dette forskningsprosjektet. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at styrken i 2017 er på et betydelig høyere nivå slik at det er mer krevende å få fremgang. Jeg tenker derfor at fremgangen fra 496 kg til 511 kg (dvs. +3,02 %) i 2017 er bedre enn fra 456 kg til 471 kg (dvs. +3,29 %) i 2016. Progresjon ble også oppnådd med lavere doseringer slik at preparatene fra SarmsX synes å ha bedre kvalitet enn Olympus UK (Olympus Labs).

One-Rep Max after research project for 6 weeks with 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Positive effects on strength, but there is no steroid like results. Realistic expectations is important. Strength was increased by +3,02 % (+15 kilo, from 496 kilo to 511 kilo for bench press, squat and deadlift). This is considered as acceptable since target was maintaning of strength. I should have expected more from LGD-4033 (Anabolicum) since it is classified as "other anabolic agents" by The World Anti-Doping Agency (WADA) and viewed as "the strongest and most anabolic SARM in existence".

19 av 36


 

19. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Det ble ny bestenotering for benkpress med serie på 16 - 16 - 15 - 3 (dvs. 50 repetisjoner) på 92 kg. Det var serie på 13 - 10 - 10 - 10 - 7 på prøvetreningene i begynnelsen av juli og serie på 12 - 10 - 8 - 10 - 10 på den første treningsøkten i forskningsprosjektet etter sommerferien på 4 uker (dvs. 1 av 36). Det er forbedringer i den muskulære utholdenheten på styrketreningene, men foreløpig er det ingen merkbare effekter på treningsøktene for løping og kampsport.

Jeg følte meg mer opplagt på treningsøkten etter treningsfri og hvile i helgen, men det er et utilstrekkelig energinivå, svak hodepine, noe nedstemthet og fortsatt følelse av å være utslitt. Det kan være at kroppen har behov for mer søvn og hvile, men det har jeg ikke anledning til. Med ca. 6 - 7 timer søvn (inkl. forstyrrelser som toalettbesøk om natten) er jeg i det nedre intervallet av hva som er fornuftig for restitusjon (dvs. 10 av 36). Det er ikke sammenhengende søvn om natten, men søvnmønster og søvnkvalitet er uendret fra tidligere slik at det skal ikke ha vesentlig betydning i dette tilfellet. Det er foreløpig ingen problemer med å stå opp om morgen, men det har ikke vært følelse av å være uthvilt i den siste uken. Dette kan bidra til økt stressnivå for kroppen slik at det blir mer kortisol og mindre testosteron. Det positive med situasjonen er at det er ingen indikasjoner på latskap. Det er høyt aktivitetsnivå slik at treningsøktene for styrke, løping og kampsport er ikke blitt direkte påvirket, men det er antydning til reduksjon av intensitet, kapasitet og motivasjon.

I begynnelsen på forskningsprosjektet var det merkbar økning i libido (dvs. 10 av 36), men nå fremstår libido som nedsatt. Det er mindre omfang av nattlige ereksjoner samt at sexlyst, seksuelle lyster og behov har vært fraværende i den siste tiden. Det er vesentlige forskjeller mellom de første ca. 3 - 4 ukene og de siste ca. 2 - 3 ukene. Det kan være indikasjoner på reduksjon i egenproduksjon for testosteron og det er også sammenfallende med de øvrige symptomer for den generelle helseprofilen i den siste tiden. Økningen i libido i de første ukene av forskningsprosjektet var egentlig noe overraskende siden det var ventet undertrykkelse av egenproduksjon av testosteron ("suppression can occur") ved bruk av LGD-4033 (Anabolicum). Jeg har uansett planer om behandlingsopplegg ("PCT") med Nolvadex (som inneholder virkestoffet tamoksifen) etter avslutning på forskningsprosjektet slik at dette er i samsvar med forventningene.

Det er ingen indikasjoner på forhøyede nivåer for østradiol. Det har ikke vært fornemmelse av varme eller verkende følelse i brystvortene slik som i det tidligere forskningsprosjektet med Ostarine (MK-2866) (dvs. 25 av 48). For SARM er det ingen aromatisering eller konvertering til aktive androgener/østrogener, men i sjeldne tilfeller ("rare circumstances") kan det gi forhøyede nivåer for østradiol. Dette antas å ha sammenheng med at Ostarine (MK-2866) har egenskaper for behandling av bein, sener og leddbånd skader. LGD-4033 (Anabolicum) har også helbredende egenskaper av tilsvarende karakter, men skal være svakere enn Ostarine (MK-2866) på dette området. Det antas derfor å være mindre sannsynlighet for at det blir problemstillinger med østradiol i dette prosjektet.

Det er fortsatt følelse av forhøyet kroppsvarme, men i mindre omfang enn i begynnelsen på forskningsprosjektet. Det er ingen termogene effekter. Kroppstemperaturen er på 36,4 nå og det er faktisk svakt lavere enn grunnlinjen før oppstart. Det er mindre følelse av varme om natten (dvs. ingen svette eller klamhet nå), men det er bruk av t-skjorte (evt. med en fleecevest) om dagen. Det er fortsatt behov for mindre bekledning selv om de generelle temperaturene (både inne og ute) er noe reduserte om høsten. Jeg er mer følsom for varme enn før oppstart på forskningsprosjektet.

Jeg har gjennomført halvparten av forskningsprosjektet på 12 uker. I løpet av den inneværende uken vil det foretas test av 1RM i baseøvelsene (benkpress, knebøy og markløft) og analyse av kroppens sammensetning (bodyanalyse, inbody) for vurdering av effektene fra preparatene etter 6 uker (dvs. kortvarig bruk). Det blir ingen vesentlige endringer i trenings- og kostholdsplanen i forbindelse med dette, men det er enkelte testforberedelser. Siden mengden av mat i magen beregnes som vekt er det tilretteleggelse ved at det er ingen kvelds dagen før eller frokost samme dag. Dette er for å unngå påvirkning på analysen og/eller unøyaktige resultater. Analyse av kroppens sammensetning foretas derfor på helt tom mage før lunsj. Jeg unngår også treningsøkter samme dag før analysen. Hard trening og raske bevegelser kan gi midlertidige endringer i kroppssammensetningen. Siden det er re-testing i hvert forskningsprosjekt er det samme forutsetninger og betingelser som tidligere slik at grunnlaget blir sammenlignbart. Test av 1RM foretas etter en hviledag for å sikre optimal og maksimal ytelse.

Som det fremkommer av kostholdsplanen er det energi-/kalorioverskudd på +250 til +500 i forskningsprosjektet. Jeg har i løpet av de første 6 ukene vært i den øvre delen av intervallet. I de første ca. 2 ukene var det betydelig omfang av avvik fra kostholdsplanen. I de siste ca. 4 ukene har det ikke vært avvik, men samtidig har det vært økning i matinntaket. Det har åpenbart vært økning i sultfølelsen i de siste ukene. Endringen er av slik karakter at det er behov for mellommåltider nå, mens i begynnelsen var det mellommåltider og avvik for å ha et energi-/kalorioverskudd. Jeg må foreta vurdering av kroppsvekten og fettprosenten på den kommende analysen av kroppens sammensetning, men mest sannsynlig er det aktuelt å redusere energi-/kalorioverskudd til nedre delen av intervallet. GW-501516 (Cardarine) har ikke egenskaper som kan bidra til reduksjon av kroppsfettet når det er "høyt" energi-/kalorioverskudd (ca. +500 kcal). De teoretiske beskrivelsene om økt glukoseopptak i muskulaturen, øke fettsyre metabolisme i skjelettmuskulatur og beskyttelse mot fedme har ikke gitt de ønskede effektene for meg. Det kan derfor være fornuftig å foreta vurderingene av egenskapene og virkestoffene når det er "lavt" energi-/kalorioverskudd (ca. +250 kcal) i den resterende perioden av forskningsprosjektet. 

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

18 av 36


 

18. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Det var utilstrekkelig med motivasjon på treningsøkten. Jeg har hatt en svak hodepine i de siste dagene og det er følelse av å være utslitt. Treningsøktene for kampsport har vært veldig krevende og det har delvis påvirket gjennomføringsevnen for styrketreningene. Jeg merker at det er økt omfang av forsinket muskelømhet (doms) og smerter i bein-, rygg- og armmuskulaturen. Det har ikke vært tilstrekkelig med tid til full restitusjon mellom treningsøktene, men forhåpentligvis vil en rolig helg bidra til bedre restitusjon og velfortjent hvile for kroppen.

Jeg har fått plagsomme smerter i brystet. Det er smerter av stikkende karakter på venstre siden av brystet. Det kan oppleves som dramatisk å ha smerter i nærheten av hjertet og jeg merker at det påvirker meg litt psykisk å ha slike ubehageligheter, men jeg antar at det er fra muskel- eller skjelettsystemet (dvs. ikke fra hjertet). Det er ingen antydning til hevelser eller blåmerker, men det er vondt å presse eller trykke på musklene mellom ribbeina på venstre siden av brystet. Hvis det hadde vært problemstillinger med hjertet ville det vært en mer klemmende smerte midt i brystet (samt en slags utstråling til hals, kjeve og arm). Ved lungesykdom ville det vært hosting, oppspytt og tung pust, mens problemer med mage- og tarmsystemet ville gitt sure oppstøt. Siden det mangler på øvrige symptomer må det være ømhet i muskel- eller skjelettsystemet som er problemet.

Smertene på venstre siden av brystet har ikke fått direkte påvirkning på treningsøktene og har egentlig ikke påvirket utførelsen av benkpress, knebøy eller markløft. I den inneværende uken har antall sett og repetisjonsstrukturen vært uendret. Smertene blir noe dempet etter oppvarming og fokuset ved utførelsen av øvelsene er slik karakter at smertene blir glemt. Smertene bedres når det er bevegelse eller trening. Det er faktisk større problemstillinger når jeg skal sove på siden (sideleie, venstre eller høyre side) om natten og når jeg reiser meg fra sengen, sofa og stol. Det er mer stikkende smerter når jeg er i ro. Jeg får også betydelige smerter ved rygghev på treningsøktene for kampsport (dvs. når jeg ligger på magen blir det press mot ribbeina), men i forhold til det ordinære treningsopplegget for styrke og løping er det ingen påvirkning.

Smertene synes derfor å være muskulære smerter og mest sannsynlig er det som følge av spark eller slag i brystet (evt. i siden på brystet) på treningsøktene for kampsport. Treningsøktene for kampsport er veldig krevende og intensive med høyt fokus slik at jeg merker ikke noe til slike treff underveis. Det er inntil videre ikke aktuelt å gå til fastlege for kroppslig undersøkelse, hjerteprøve (EKG) eller blodprøver. Det foreligger ingen symptomer på sykdommer for hjerte-, lunge- eller mage/tarm. Å kjenne at det blir smerter ved et direkte trykk eller press på ribbeina på venstre siden av brystet er faktisk et godt tegn på at det ikke er noe farlig. Stramme muskler er ømme ved trykk eller press. Jeg forventer derfor at smertene går over etter kortvarig periode (ca. 1 - 3 uker), men jeg vil evt. ta kontakt med fastlege hvis det blir et lengre tidsperspektiv enn dette.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

17 av 36


 

17. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Det er ikke identifisert bivirkninger for hud eller hår. Det er ikke kviser (akne), uren hud eller fet hud. Jeg synes faktisk at huden er blitt mykere. Jeg har tidligere hatt perioder hvor det har vært problemer med tørr hud på hendene slik at det blir rifter eller sår på treningsøkter. Det har også blitt vonde træler etter øvelser som chin-up, markløft og benkpress. Huden fremstår imidlertid som mykere, glattere og strammere i forskningsprosjektet. Det er ingen rifter, sår eller træler på hendene. SARM påvirker ikke talgkjertelens produksjon av talg. Det er ingen hårstrå som løsner når jeg drar hånden gjennom håret. Det er heller ikke flass i hodebunnen. Det er dannelsen av DHT (dihydrotestosteron) i hodebunnen som kan føre til hårtap ved bruk av anabole steroider. SARM har en selektiv anabol effekt slik at preparatene har ikke tilsvarende negative bivirkninger som steroider.

Den 6. treningsøkten med løping er gjennomført. Det er fokus på rolig langkjøring i forskningsprosjektet. Treningsøkten består av løping med moderat intensitet (dvs. hjertefrekvens på inntil 150 og inntil ca. 85 % av makspuls) i et segment på ca. 5,3 km. Tiden ble på 22:11 min, dvs. 4:11 min/km. De tekniske beregningene viser et energiforbruk på 575 kcal. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:10 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:18 min. og dårligste tid på 22:18 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:09 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:17 min. og dårligste tid på 22:17 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:15 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:26 min. og dårligste tid på 22:26 min.
 • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:28 min. og dårligste tid på 22:28 min.
 • Uke 5: Gjsn. på 4:07 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 21:59 min. og dårligste tid på 21:59 min.
 • Uke 6: Gjsn. på 4:11 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:11min. og dårligste tid på 22:11 min.

 

Løpstreningen i forrige uke var en positiv opplevelse (dvs. 14 av 36) og det var derfor et forventningspress før treningsøkten. Det var underliggende forventninger om at det omsider er positive effekter på utholdenheten fra virkestoffene til GW-501516 (Cardarine). Utviklingen i 2/3 av segmentet var også oppløftende med gjennomsnittlig tempo på under 4:00 min/km, men det ble veldig krevende i motbakkene i avslutningsfasen. Igjen var det tidsnoteringer på over 4:30 min/km med tilhørende betydelig reduksjon av frekvens. Det var følelse av full stopp. Det var åpenbart lettere i motbakkene i det forrige forskningsprosjektet med kroppsvekt på ca. 80 kg. Jeg hadde imidlertid forventet høyere tempo enn dette med kroppsvekt på ca. 88 - 90 kg når det "optimale preparatet" for utholdenhet blir benyttet. Dette er svakt og mye tregere enn ventet. Sluttiden ble på 4:11 min/km, dvs. tiden er litt under grunnlinjen som var på 4:10 min/km ved oppstart. Det innebærer at det har vært 6 uker med stagnasjon og det er sterke indikasjoner på manglende virkestoffer i preparatet (evt. betydelig underdosering). Dette er en lite motiverende erkjennelse når det er 6 uker igjen av forskningsprosjektet. 10 mg ed med GW-501516 (Cardarine) skal angivelig være tilstrekkelig til positive effekter på utholdenheten og 20 mg ed skal gi positive effekter på fettforbrenning.

Marthe Sundby er død. Jeg har tidligere nevnt sykdommen og den lindende behandlingen for leverkreft på Akershus Universitetssykehus (dvs. 2 av 36). Både Dagbladet ("Marthe Sundby døde tirsdag med familien rundt seg") og VG ("Marthe Sundby (42) er død") har artikler om dødsfallet som var ventet siden det i begynnelsen av august ble klart at hun hadde kun kort tid igjen å leve. Immunterapien virket ikke lenger. Marthe Sundby har ingen barn, men har vært sammen med forloveren Lars Erik Pedersen, foreldre og søsken (blant annet Cecilie Sundby) den siste tiden. Hun har vært veldig åpen om sykdommen, men ikke om hva som kan ha vært årsaken eller grunnlaget for sykdommen. Konstituert overlege Tonje Sandblost har uttalt at leverkreftdiagnosen var "sjelden og alvorlig", men hva som gjorde at leverkreften ble betraktet for å være "sjelden" er usikkert. Kreft er alltid "alvorlig". Tilfeller av leverkreft i begynnelsen av 30- og 40-årene er imidlertid uvanlig (jfr. statistisk fra Cancer Research UK) slik at saksforholdet har fått oppmerksomhet.

Siden Marthe Sundby er idrettsutøver på toppnivå blir det uunngåelig med spekulasjoner om bruk av anabole steroider og andre dopingmidler i kommentarfelt, forum og sosiale medier. Høye doser og/eller langvarig bruk av anabole steroider kan i sjeldne tilfeller føre til leversvikt og leverkreft. Det er viktig å være oppmerksom på at leverkreft er en sjelden bivirkning (dvs. ikke vanlig eller middels vanlig, men sjelden). Det hadde uansett vært av vitenskapelig og faglig interesse med avklaring eller opplysninger om dette. Om Marthe Sundby har brukt eller ikke brukt anabole steroider forblir imidlertid et ubesvart spørsmål. Marthe Sundby hadde selvsagt ingen plikt til å bevise sin uskyld og unnlatelsen av å gjøre dette kan ikke brukes mot henne. På spørsmål om bruk av anabole steroider har Marthe Sundby tidligere uttalt at "det er lov om anabole steroider i Norge" og hun valgte dermed å vise til at det ble forbudt med bruk av anabole steroider etter lovendringen i 2013. Leverkreften kan ha vært genetisk betinget og/eller som følge av livsstil. Hvis det har vært forsvarlig eller fornuftig bruk av anabole steroider er det lite sannsynlig at det er grunnlaget for leverkreft, men uforsvarlig og ufornuftig bruk av slike preparater over lengre tid kan i sjeldne tilfeller ha en medvirkende årsak til leverkreft.

Marthe Sundby hadde unike evner, innsatsvilje og mot. Hennes idrettsprestasjoner var imponerende. "Endelig har hun fått hvile", skriver søsteren Cecilie Sundby på Facebook.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

Les mer i arkivet » November 2017 » Oktober 2017 » September 2017
Anahera

Anahera

41, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker